Z A W I A D O M I E N I EPrzewodniczący Rady Gminy Sieroszewice zawiadamia, że w dniu 17 listopada 2022 roku o godz. 15:30 odbędzie się LX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Sieroszewice w Urzędzie Gminy.


1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy.
5.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a)    zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,
b)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2022-2032. 
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Wolne wnioski i informacje.
8.    Zamknięcie obrad.

 

 
Przewodniczący
Rady Gminy Sieroszewice
/-/ Rafał Bartniktransmisja on-line za pośrednictwem strony internetowej target=_new>https://transmisjaobrad.info.

 

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2022-11-15 11:07:07 | Data modyfikacji: 2022-11-17 16:03:19.

INFORMACJAPrzewodniczący Komisji informuje, że w dniu 17 listopada 2022 roku o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji w zakresie działania Rady z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia komisji.
2.    Przedstawienie porządku posiedzenia.
3.    Przyjęcie protokołu z Komisji w zakresie działania Rady z dnia 27 października 2022 roku.
4.    Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
a)    zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,
b)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2022-2032.
5.    Wolne wnioski i informacje.
6.    Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

Przewodniczący Komisji
w zakresie działania Rady
/-/Stanisław Płomiński

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Komisji w zakresie działania Rady - Stanisław Płomiński | Data wprowadzenia: 2022-11-15 11:03:47.

Z A W I A D O M I E N I EPrzewodniczący Rady Gminy Sieroszewice zawiadamia Zasłużonych dla Gminy Sieroszewice oraz Mieszkańców Gminy, że w dniu 27 października 2022 roku o godz. 13:00 odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy Sieroszewice w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach.


1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy.
5.    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
6.    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
7.    Przedstawienie informacji Wojewody Wielkopolskiego, Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta Gminy oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim w sprawie analizy oświadczeń majątkowych.
8.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a)    zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,
b)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2022-2032,
c)    określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok,
d)    ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2023 r.,
e)    dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków,
f)   przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023,
g)    zniesienia w części statusu pomnika przyrody,
h)   określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sieroszewice,
i)    nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy Sieroszewice”.
9.    Interpelacje i zapytania radnych.
10.   Wolne wnioski i informacje.
11.   Zamknięcie obrad.

 Przewodniczący
Rady Gminy Sieroszewice
/-/ Rafał Bartnik
transmisja on-line za pośrednictwem strony internetowej target=_new>https://transmisjaobrad.info.

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2022-10-20 10:40:58.

INFORMACJAPrzewodniczący Komisji informuje, że w dniu 27 października 2022 roku o godz. 11:20 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbędzie się posiedzenie Komisji w zakresie działania Rady z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia komisji.
2.    Przedstawienie porządku posiedzenia.
3.    Przyjęcie protokołu z Komisji w zakresie działania Rady z dnia 23 września 2022 roku.
4.    Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
a)    zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,
b)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2022-2032,
c)    określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok,
d)    ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2023 r.,
e)    dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków,
f)    przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023,
g)    zniesienia w części statusu pomnika przyrody,
h)  określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sieroszewice,
i)    nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy Sieroszewice”.
5.    Wolne wnioski i informacje.
6.    Zamknięcie posiedzenia komisji.

 Przewodniczący Komisji
w zakresie działania Rady
/-/Stanisław Płomiński

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Komisji w zakresie działania Rady - Stanisław Płomiński | Data wprowadzenia: 2022-10-20 10:37:05.

Z A W I A D O M I E N I E


Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice zawiadamia Zasłużonych dla Gminy Sieroszewice oraz Mieszkańców Gminy, że w dniu 23 września 2022 roku o godz. 9:00 odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Gminy Sieroszewice w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach.

1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy.
5.    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
6.    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
7.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a)    zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,
b)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2022-2032,
c)    zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5311P Rososzyca – Wielowieś od skrzyżowania z drogą nr 5307P w m. Rososzyca (ul. Kaliska) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 450 w m. Wielowieś na odcinku o długości ok. 6200 m.”
d)    zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sieroszewice dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
8.    Interpelacje i zapytania radnych.
9.    Wolne wnioski i informacje.
10.    Zamknięcie obrad.

 


Przewodniczący
Rady Gminy Sieroszewice
/-/ Rafał Bartnik

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2022-09-16 10:59:45.

INFORMACJAPrzewodniczący Komisji informuje, że w dniu 23 września 2022 roku o godz. 8:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbędzie się posiedzenie Komisji w zakresie działania Rady z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia komisji.
2.    Przedstawienie porządku posiedzenia.
3.    Przyjęcie protokołu z Komisji w zakresie działania Rady z dnia 31 sierpnia 2022 roku.
4.    Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
a)    zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,
b)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2022-2032,
c)    zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5311P Rososzyca – Wielowieś od skrzyżowania z drogą nr 5307P w m. Rososzyca (ul. Kaliska) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 450 w m. Wielowieś na odcinku o długości ok. 6200 m.”
d)    zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sieroszewice dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
5.    Przedstawienie wydatków związanych z organizacją dożynek w Psarach (2019 r.) i Zamościu (2022 r.).
6.    Wolne wnioski i informacje.
7.    Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

Przewodniczący Komisji
w zakresie działania Rady
/-/Stanisław Płomiński

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Stanisław Płomiński | Data wprowadzenia: 2022-09-16 10:57:13.

Z A W I A D O M I E N I E


Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice zawiadamia Zasłużonych dla Gminy Sieroszewice oraz Mieszkańców Gminy, że w dniu 31 sierpnia 2022 roku o godz. 13:00 odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy Sieroszewice w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach.

1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy.
5.    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
6.    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
7.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a)    zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,
b)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2022-2032,
c)    zniesienia w części statusu pomnika przyrody,
d)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Rososzyca (Olszynowa),
e)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Rososzyca (Pogodna),
f)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Parczew,
g)    rozpatrzenia petycji,
h)    rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sieroszewice.
8.    Podjęcie Oświadczenia Rady Gminy w sprawie poparcia petycji dotyczącej obniżenia stawki VAT na drewno opałowe.
9.    Interpelacje i zapytania radnych.
10.    Odpowiedź na interpelację z poprzedniej sesji.
11.    Wolne wnioski i informacje.
12.    Zamknięcie obrad.Przewodniczący
Rady Gminy Sieroszewice
/-/ Rafał Bartnik

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2022-08-19 14:12:11.

INFORMACJA


Przewodniczący Komisji informuje, że w dniu 31 sierpnia 2022 roku o godz. 11:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbędzie się posiedzenie Komisji w zakresie działania Rady z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia komisji.
2.    Przedstawienie porządku posiedzenia.
3.    Przyjęcie protokołu z Komisji w zakresie działania Rady z dnia 23 czerwca 2022 roku.
4.    Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
a)    zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,
b)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2022-2032,
c)    zniesienia w części statusu pomnika przyrody,
d)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Rososzyca (Olszynowa),
e)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Rososzyca (Pogodna),
f)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Parczew,
g)    rozpatrzenia petycji,
h)    rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sieroszewice.
5.    Zaopiniowanie Oświadczenia Rady Gminy w sprawie poparcia petycji dotyczącej obniżenia stawki VAT na drewno opałowe.
6.    Wolne wnioski i informacje.
7.    Zamknięcie posiedzenia komisji.


Przewodniczący Komisji
w zakresie działania Rady
/-/Stanisław Płomiński


 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Komisji w zakresie działania Rady - Stanisław Płomiński | Data wprowadzenia: 2022-08-19 14:07:55.

Z A W I A D O M I E N I EPrzewodniczący Rady Gminy Sieroszewice zawiadamia Zasłużonych dla Gminy Sieroszewice oraz Mieszkańców Gminy, że w dniu 24 czerwca 2022 roku o godz. 13:00 odbędzie się XXXVI Sesja Rady Gminy Sieroszewice w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach.

1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy.
5.    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
6.    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
7.    Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Sieroszewice za rok 2021.
8.    Debata dotycząca Raportu o stanie Gminy Sieroszewice za rok 2021.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sieroszewice wotum zaufania.
10.    Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za rok 2021 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.
11.    Zapoznanie z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.
12.    Zapoznanie z opinią Komisji w zakresie działania Rady dot. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2021 rok.
13.    Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok.
14.    Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy zawierające opinię o wykonaniu budżetu Gminy Sieroszewice za 2021 rok oraz uchwała w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice.
15.    Zapoznanie z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sieroszewice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice za 2021 rok.
16.    Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami i informacją o stanie mienia komunalnego.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za rok 2021.  
18.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice za 2021 rok.
19.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a)      zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,
b)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2022-2032,
c)      zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu,
d)     nadania nazwy ulicy w miejscowości Rososzyca,
e)     określenia ceny jednostki paliwa w Gminie Sieroszewice na rok szkolny 2022/2023.
20.    Zaopiniowanie projektu audytu krajobrazowego województwa wielkopolskiego.
21.    Interpelacje i zapytania radnych.
22.    Wolne wnioski i informacje.
23.    Zamknięcie obrad.

 Przewodniczący
Rady Gminy Sieroszewice
/-/ Rafał Bartnik


transmisja on-line za pośrednictwem strony internetowej target=_new>https://transmisjaobrad.info.

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2022-06-10 15:35:48.

INFORMACJAPrzewodniczący Komisji informuje, że w dniu 23 czerwca 2022 roku o godz. 13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbędzie się posiedzenie Komisji w zakresie działania Rady z następującym porządkiem obrad:


1.    Otwarcie posiedzenia komisji.
2.    Przedstawienie porządku posiedzenia.
3.    Przyjęcie protokołu z Komisji w zakresie działania Rady z dnia 31 maja 2022 roku.
4.    Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Sieroszewice za rok 2021.
5.    Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za rok 2021.
6.    Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
a)    udzielenia Wójtowi Gminy Sieroszewice wotum zaufania,
b)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za rok 2021,
c)    udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice za 2021 rok,
d)    zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,
e)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2022-2032,
f)    zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu,
g)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Rososzyca,
h)    określenia ceny jednostki paliwa w Gminie Sieroszewice na rok szkolny 2022/2023.
7.    Zaopiniowanie projektu audytu krajobrazowego województwa wielkopolskiego.
8.    Wolne wnioski i informacje.
9.    Zamknięcie posiedzenia komisji.

 


Przewodniczący Komisji
w zakresie działania Rady
/-/Stanisław Płomiński

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Komisji w zakresie działania Rady - Stanisław Płomiński | Data wprowadzenia: 2022-06-10 15:32:18.

Z A W I A D O M I E N I E

 


Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice zawiadamia, że w dniu 31 maja 2022 roku o godz. 13:30 odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy Sieroszewice w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach.


1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy.
5.    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
6.    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
7.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a)    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Parczew, Biernacice, Rososzyca i Masanów,
b)    zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
c)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2022-2032.
8.    Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach za rok 2021 wraz z informacją dot. oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Sieroszewice.
9.    Interpelacje i zapytania radnych.
10.    Wolne wnioski i informacje.
11.    Zamknięcie obrad.


transmisja on-line za pośrednictwem strony internetowej https://transmisjaobrad.info. />

 


Przewodniczący
Rady Gminy Sieroszewice
/-/ Rafał Bartnik

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2022-05-24 15:14:34.

INFORMACJAPrzewodniczący Komisji informuje, że w dniu 31 maja 2022 roku o godz. 12:30
w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbędzie się posiedzenie Komisji w zakresie działania Rady z następującym porządkiem obrad:


1.    Otwarcie posiedzenia komisji.
2.    Przedstawienie porządku posiedzenia.
3.    Przyjęcie protokołu z Komisji w zakresie działania Rady z dnia 28 kwietnia 2022 roku.
4.    Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
a)    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Parczew, Biernacice, Rososzyca i Masanów,
b)    zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
c)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2022-2032.
5.    Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach za rok 2021 wraz z informacją dot. oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Sieroszewice.
6.    Wolne wnioski i informacje.
7.    Zamknięcie posiedzenia Komisji. Przewodniczący Komisji
w zakresie działania Rady
/-/Stanisław Płomiński

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Komisji w zakresie działania Rady - Stanisław Płomiński | Data wprowadzenia: 2022-05-24 15:12:05.

Z A W I A D O M I E N I EPrzewodniczący Rady Gminy Sieroszewice zawiadamia, że w dniu 29  kwietnia 2022 roku o godz. 11:00 odbędzie się XXXIV Sesja Rady Gminy Sieroszewice w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach.


1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy.
5.    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
6.    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
7.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a)    uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sieroszewice,
b)    zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
c)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2022-2032,
d)    zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
e)    wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sieroszewice,
f)    uchwalenia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.
8.    Przyjęcie sprawozdań z działalności gminnych jednostek organizacyjnych za rok 2021:
a)    Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach,
b)    Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach.
9.    Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi w roku 2021.
10.  Przyjęcie sprawozdania z oceny stanu bezpieczeństwa porządku publicznego na terenie działania Posterunku Policji w Sieroszewicach za 2021 rok.
11.  Interpelacje i zapytania radnych.
12.  Wolne wnioski i informacje.
13.  Zamknięcie obrad.


transmisja on-line za pośrednictwem strony internetowej

https://transmisjaobrad.info.
Przewodniczący
Rady Gminy Sieroszewice
/-/ Rafał Bartnik

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2022-04-21 12:22:58 | Data modyfikacji: 2022-04-21 12:24:34.

INFORMACJAPrzewodniczący Komisji informuje, że w dniu 28 kwietnia 2022 roku o godz. 11:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbędzie się posiedzenie Komisji w zakresie działania Rady z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia komisji.
2.    Przedstawienie porządku posiedzenia.
3.    Przyjęcie protokołu z Komisji w zakresie działania Rady z dnia 28 marca 2022 roku.
4.    Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
a)    uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sieroszewice,
b)    zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
c)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2022-2032,
d)    zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
e)    wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sieroszewice,
f)    uchwalenia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.
5.    Przyjęcie sprawozdań z działalności gminnych jednostek organizacyjnych za rok 2021:
a)    Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach,
b)    Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach.
6.    Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi w roku 2021.
7.    Przyjęcie sprawozdania z oceny stanu bezpieczeństwa porządku publicznego na terenie działania Posterunku Policji w Sieroszewicach za 2021 rok.
8.    Wolne wnioski i informacje.
9.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.Przewodniczący Komisji
w zakresie działania Rady
/-/Stanisław Płomiński 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Komisji w zakresie działania Rady - Stanisław Płomiński | Data wprowadzenia: 2022-04-21 12:20:45.

Z A W I A D O M I E N I E


Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice zawiadamia, że w dniu 28  marca 2022 roku o godz. 13:00 odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy Sieroszewice w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach.


1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy.
5.    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
6.    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
7.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a)    przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sieroszewice na lata 2022-2025,
b)    zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
c)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2022-2032,
d)    przyjęcia zasad i trybu realizacji przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sieroszewice” na rok 2022,
e)    przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Sieroszewice na lata 2022-2025”,
f)    przekazania petycji według właściwości.
8.    Interpelacje i zapytania radnych.
9.    Wolne wnioski i informacje.
10.    Zamknięcie obrad.


transmisja on-line za pośrednictwem strony internetowej https://transmisjaobrad.info. />Przewodniczący
Rady Gminy Sieroszewice
/-/ Rafał Bartnik

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2022-03-22 09:18:37.

INFORMACJAPrzewodniczący Komisji informuje, że w dniu 28 marca 2022 roku o godz. 12:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbędzie się posiedzenie Komisji w zakresie działania Rady z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia komisji.
2.    Przedstawienie porządku posiedzenia.
3.    Przyjęcie protokołu z Komisji w zakresie działania Rady z dnia 18 lutego 2022 roku.
4.    Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
a)    przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sieroszewice na lata 2022-2025,
b)    zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
c)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2022-2032,
d)    przyjęcia zasad i trybu realizacji przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sieroszewice” na rok 2022,
e)    przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Sieroszewice na lata 2022-2025”,
f)    przekazania petycji według właściwości.
5.    Wolne wnioski i informacje.
6.    Zamknięcie posiedzenia Komisji

 Przewodniczący Komisji
w zakresie działania Rady
/-/Stanisław Płomiński

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Komisji w zakresie działania Rady - Stanisław Płomiński | Data wprowadzenia: 2022-03-22 09:14:04.

Z A W I A D O M I E N I EPrzewodniczący Rady Gminy Sieroszewice zawiadamia, że w dniu 18  lutego 2022 roku o godz. 14:00 odbędzie się zdalnie XXXII Sesja Rady Gminy Sieroszewice.
Zapraszam na transmisję on-line za pośrednictwem strony internetowej target=_new>https://transmisjaobrad.info.1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy.
5.    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
6.    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
7.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a)    zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
b)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2022-2032,
c)   zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice na 2022 rok,
d)    ustalenia zryczałtowanych diet dla radnych Gminy Sieroszewice,
e)   ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach,
f)    przyjęcia aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sieroszewice  na lata 2021-2027”,
g)    wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu,
h)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Westrza.
8.    Interpelacje i zapytania radnych.
9.    Wolne wnioski i informacje.
10.  Zamknięcie obrad.

 

 


Przewodniczący
Rady Gminy Sieroszewice
/-/ Rafał Bartnik

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2022-02-11 14:18:06 | Data modyfikacji: 2022-02-11 14:27:55.

INFORMACJA

Przewodniczący Komisji informuje, że w dniu 18 lutego 2022 roku o godz. 13:00 odbędzie się posiedzenie Komisji w zakresie działania Rady on-line z następującym porządkiem obrad:

Porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia komisji.
2.    Przedstawienie porządku posiedzenia.
3.    Przyjęcie protokołu z Komisji w zakresie działania Rady z dnia 3 lutego 2022 roku.
4.    Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
a)    zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
b)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2022-2032,
c)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice na 2022 rok,
d)    ustalenia zryczałtowanych diet dla radnych Gminy Sieroszewice,
e)    ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach,
f)    przyjęcia aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sieroszewice  na lata 2021-2027”,
g)    wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu,
h)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Westrza.
5.    Wolne wnioski i informacje.
6.    Zamknięcie posiedzenia Komisji

 
Przewodniczący Komisji
w zakresie działania Rady
/-/Stanisław Płomiński

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Komisji w zakresie działania Rady - Stanisław Płomiński | Data wprowadzenia: 2022-02-11 14:14:53.

Z A W I A D O M I E N I E

 Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice zawiadamia, że w dniu 4  lutego 2022 roku o godz. 14:00 odbędzie się zdalnie XXXI Sesja Rady Gminy Sieroszewice.
Zapraszam na transmisję on-line za pośrednictwem strony internetowej target=_new>https://transmisjaobrad.info.Porządek Obrad:


1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołów z XXIX Sesji Rady Gminy oraz z XXX Sesji Rady Gminy.
5.    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
6.    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
7.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a)    zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
b)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2022-2032,
c)    przyjęcia zasad i trybu realizacji przedsięwzięcia pn. ,, Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sieroszewice’’ na rok 2022,
d)    przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieroszewice w 2022 roku”,
e)    zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu,
f)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Parczew,
g)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Rososzyca,
h)    rozpatrzenia petycji,
i)     zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.
8.    Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2021 rok.
9.    Przedstawienie planu pracy Komisji w zakresie działania Rady na 2022 rok.
10.  Interpelacje i zapytania radnych.
11.  Wolne wnioski i informacje.
12.  Zamknięcie obrad.Przewodniczący
Rady Gminy Sieroszewice
/-/ Rafał Bartnik

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2022-01-28 11:36:05 | Data modyfikacji: 2022-01-28 11:40:41.

INFORMACJAPrzewodniczący Komisji informuje, że w dniu 3 lutego 2022 roku o godz. 14:00 odbędzie się posiedzenie Komisji w zakresie działania Rady on-line z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia komisji.
2.    Przedstawienie porządku posiedzenia.
3.    Przyjęcie protokołów z Komisji w zakresie działania Rady z dnia 16 grudnia 2021 roku i z dnia 30 grudnia 2021 roku.
4.    Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
a)    zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
b)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2022-2032,
c)    przyjęcia zasad i trybu realizacji przedsięwzięcia pn.: ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sieroszewice’’ na rok 2022,
d)    przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieroszewice w 2022 roku”,
e)    zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu,
f)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Parczew,
g)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Rososzyca,
h)    rozpatrzenia petycji,
i)    zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.
5.    Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2021 rok.
6.    Przedstawienie planu pracy Komisji w zakresie działania Rady na 2022 rok.
7.    Wolne wnioski i informacje.
8.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.


 Przewodniczący Komisji
w zakresie działania Rady
/-/Stanisław Płomiński

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Komisji w zakresie działania Rady - Stanisław Płomiński | Data wprowadzenia: 2022-01-28 11:31:24.

Z A W I A D O M I E N I E

 


Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice zawiadamia, że w dniu 30 grudnia 2021 roku o godz. 9:00 odbędzie się zdalnie XXX Sesja Rady Gminy Sieroszewice.


Zapraszam na transmisję on-line za pośrednictwem strony internetowej target=_new>https://transmisjaobrad.info.

 Porządek Obrad:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
5.    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a)    zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,
b)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2021-2032,
c)    rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sieroszewice.
7.    Interpelacje i zapytania radnych.
8.    Wolne wnioski i informacje.
9.    Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Sieroszewice
/-/ Rafał Bartnik

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-12-23 10:01:37 | Data modyfikacji: 2021-12-23 10:02:47.

INFORMACJAPrzewodniczący Komisji informuje, że w dniu 30 grudnia 2021 roku o godz. 8:30 odbędzie się posiedzenie Komisji w zakresie działania Rady on-line z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia komisji.
2.    Przedstawienie porządku posiedzenia.
3.    Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
a)    zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,
b)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2021-2032,
c)    rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sieroszewice.
4.    Wolne wnioski i informacje.
5.    Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

Przewodniczący Komisji
w zakresie działania Rady
/-/Stanisław Płomiński

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Komisji w zakresie działania Rady - Stanisław Płomiński | Data wprowadzenia: 2021-12-23 09:59:46.

Urząd Gminy Sieroszewice                                                                                                         Sieroszewice, dn. 10 grudnia 2021 r.

BR.0002.9.2021

 

                                    Pan

                                                                                                                      Rafał Bartnik
                                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice

 

WNIOSEK

 

            Na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) w n i o s k u j ę o wprowadzenie do porządku obrad XXIX sesji Rady Gminy Sieroszewice w dniu 17 grudnia 2021 roku projektu uchwały w sprawie  zniesienia w części statusu pomnika przyrody.

 

                                                                                                                                      Wójt Gminy

                                                                                                                                /-/ Anatol Piaskowski

 

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-12-14 09:05:35 | Data modyfikacji: 2021-12-14 09:07:26.

Z A W I A D O M I E N I E


Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice zawiadamia, że w dniu 17 grudnia 2021 roku o godz. 14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbędzie XXIX Sesja Rady Gminy Sieroszewice

Porządek Obrad:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy.
5.    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
6.    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
7.    Wystąpienie Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego.
8.    Przekazanie środków finansowych dla Szkoły Podstawowej w Strzyżewie i Szkoły Podstawowej w Wielowsi  za udział w konkursie „Działania proekologiczne i prokulturowe” w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego.
9.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a)    zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,
b)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2021-2032,
c)    wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przez Wójta Gminy Sieroszewice przy sprzedaży lokalu nr 1 położonego w Ołoboku przy ul. Zamkowej 60,
d)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice na 2022 rok,
e)    wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski w 2022 roku zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko Wielkie Gmina Ostrów Wielkopolski,
f)    Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2022-2032,
g)    uchwały budżetowej na rok 2022.
10.   Interpelacje i zapytania radnych.
11.   Wolne wnioski i informacje.
12.   Zamknięcie obrad.Informuję, że transmisja Sesji będzie dostępna on-line za pośrednictwem strony internetowej: https://transmisjaobrad.info.


 


Przewodniczący
Rady Gminy Sieroszewice
/-/ Rafał Bartnik

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-12-03 11:06:33 | Data modyfikacji: 2021-12-16 11:09:53.

INFORMACJAPrzewodniczący Komisji informuje, że w dniu 16 grudnia 2021 roku o godz. 13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbędzie się posiedzenie Komisji w zakresie działania Rady z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia komisji.
2.    Przedstawienie porządku posiedzenia.
3.    Przyjęcie protokołu z Komisji w zakresie działania Rady z dnia 9 listopada 2021 roku.
4.    Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
a)    zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,
b)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2021-2032,
c)    wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przez Wójta Gminy Sieroszewice przy sprzedaży lokalu nr 1 położonego w Ołoboku przy ul. Zamkowej 60,
d)   zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice na 2022 rok,
e)    wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski w 2022 roku zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko Wielkie Gmina Ostrów Wielkopolski,
f)    Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2022-2032,
g)    uchwały budżetowej na rok 2022.
5.    Wolne wnioski i informacje.
6.    Zamknięcie posiedzenia komisji.
    

 

Przewodniczący
Komisji w zakresie działania Rady
/-/ Stanisław Płomiński

 

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Komisji w zakresie działania Rady - Stanisław Płomiński | Data wprowadzenia: 2021-12-03 11:04:23.

Z A W I A D O M I E N I EPrzewodniczący Rady Gminy Sieroszewice zawiadamia, że w dniu 10 listopada 2021 roku o godz. 11:00 odbędzie XXVIII Sesja Rady Gminy Sieroszewice

Porządek Obrad:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy.
5.    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
6.    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
7.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a)    pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
b)    przystąpienia Gminy SIEROSZEWICE do spółki ZGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu,
c)    ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sieroszewice,
d)    zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zryczałtowanych diet dla radnych Gminy Sieroszewice,
e)    zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,
f)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2021-2025,
g)    przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice na 2022 rok,
h)    określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok.
8.     Interpelacje i zapytania radnych.
9.     Wolne wnioski i informacje.
10.   Zamknięcie obrad.Informuję, że transmisja Sesji będzie dostępna on-line za pośrednictwem strony internetowej: target=_new>https://transmisjaobrad.info.Przewodniczący
Rady Gminy Sieroszewice
/-/ Rafał Bartnik

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-11-03 14:48:53.

INFORMACJA


Przewodniczący Komisji informuje, że w dniu 9 listopada 2021 roku o godz. 13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbędzie się posiedzenie Komisji w zakresie działania Rady z następującym porządkiem obrad:

    Zapraszam na posiedzenie Komisji w zakresie działania Rady, które odbędzie się w dniu 9 listopada 2021 roku o godz. 13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach.  
Porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia komisji.
2.    Przedstawienie porządku posiedzenia.
3.    Przyjęcie protokołu z Komisji w zakresie działania Rady z dnia 18 października 2021 roku.
4.    Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
a)   pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
b)    przystąpienia Gminy SIEROSZEWICE do spółki ZGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu,
c)    ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sieroszewice,
d)    zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zryczałtowanych diet dla radnych Gminy Sieroszewice,
e)    zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,
f)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2021-2025,
g)   przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice na 2022 rok,
h)    określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok.
5.    Wolne wnioski i informacje.
6.    Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

Przewodniczący
Komisji w zakresie działania Rady
/-/ Stanisław Płomiński

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Komisji w zakresie działania Rady - Stanisław Płomiński | Data wprowadzenia: 2021-11-03 14:45:50.

Z A W I A D O M I E N I EPrzewodniczący Rady Gminy Sieroszewice zawiadamia, że w dniu 19 października 2021 roku o godz. 13:00 odbędzie XXVII Sesja Rady Gminy Sieroszewice

Porządek Obrad:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy.
5.    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
6.    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
7.    Wręczenie listów gratulacyjnych dla laureatów i nominowanych w konkursie Wielkopolski Rolnik Roku.
8.    Wręczenie listów gratulacyjnych dla wyróżnionych odznaczeniami państwowymi.
9.   Przedstawienie informacji Wojewody Wielkopolskiego, Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta Gminy oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim w sprawie analizy oświadczeń majątkowych.
10.   Podjęcie uchwał w sprawach:
a)    zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,
b)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2021-2025,
c)   zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice na 2021 rok,
d)    zniesienia w części statusu  pomnika  przyrody (3 szt. brzóz),
e)    zniesienia w części statusu  pomnika  przyrody (18 szt. brzóz),
f)    przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Sieroszewice,
g)    określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok,
h)    przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022,
i)    dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków,
j)    ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2022 r. 
11.   Interpelacje i zapytania radnych.
12.   Wolne wnioski i informacje.
13.   Zamknięcie obrad.


Informuję, że transmisja Sesji będzie dostępna on-line za pośrednictwem strony internetowej: target=_new>https://transmisjaobrad.info.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Sieroszewice
/-/ Rafał Bartnik

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-10-12 13:52:24.

INFORMACJAPrzewodniczący Komisji informuje, że w dniu 18 października 2021 roku o godz. 13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbędzie się posiedzenie Komisji w zakresie działania Rady z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia komisji.
2.    Przedstawienie porządku posiedzenia.
3.    Przyjęcie protokołu z Komisji w zakresie działania Rady z dnia 4 sierpnia 2021 roku oraz z dnia 30 sierpnia 2021 r.
4.    Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
a)    zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,
b)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2021-2025,
c)   zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice na 2021 rok,
d)    zniesienia w części statusu  pomnika  przyrody (3 szt. brzóz),
e)    zniesienia w części statusu  pomnika  przyrody (18 szt. brzóz),
f)    przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Sieroszewice,
g)    określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok,
h)    przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022,
i)    dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków,
j)    ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2022 r. 
5.    Wolne wnioski i informacje.
6.    Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

Przewodniczący
Komisji w zakresie działania Rady
/-/ Stanisław Płomiński

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Komisji w zakresie działania Rady - Stanisław Płomiński | Data wprowadzenia: 2021-10-12 09:43:05.

Z A W I A D O M I E N I EPrzewodniczący Rady Gminy Sieroszewice zawiadamia, że w dniu 31 sierpnia 2021 roku o godz. 11:00 odbędzie XXVI Sesja Rady Gminy Sieroszewice

Porządek Obrad:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy.
5.    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
6.    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
7.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a)    zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,
b)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2021-2025,
c)    zmieniająca uchwałę  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Parczew, Biernacice i Rososzyca,
d)    zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2021 r.,
e)    przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Sieroszewice w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,
f)    nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy Sieroszewice”,
8.    Podjęcie Oświadczenia Rady Gminy Sieroszewice w sprawie inicjatywy ustanowienia 27grudnia świętem państwowym.
9.       Interpelacje i zapytania radnych.
10.    Wolne wnioski i informacje.
11.    Zamknięcie obrad.


Informuję, że transmisja Sesji będzie dostępna on-line za pośrednictwem strony internetowej: target=_new>https://transmisjaobrad.info.
Przewodniczący
Rady Gminy Sieroszewice
/-/ Rafał Bartnik

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-08-24 09:29:43.

INFORMACJAPrzewodniczący Komisji informuje, że w dniu 30 sierpnia 2021 roku o godz. 13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbędzie się posiedzenie Komisji w zakresie działania Rady z następującym porządkiem obrad:


1.    Otwarcie posiedzenia komisji.
2.    Przedstawienie porządku posiedzenia.
3.    Przyjęcie protokołu z Komisji w zakresie działania Rady z dnia 10 sierpnia 2021 roku.
4.    Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
a)    zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,
b)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2021-2025,
c)    zmieniająca uchwałę  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Parczew, Biernacice i Rososzyca,
d)    zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2021 r.,
e)    przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Sieroszewice w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,
f)    nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy Sieroszewice”,
5.    Zaopiniowanie Oświadczenia Rady Gminy Sieroszewice w sprawie inicjatywy ustanowienia 27 grudnia świętem państwowym.
6.    Wolne wnioski i informacje.
7.    Zamknięcie posiedzenia komisji.

Przewodniczący
Komisji w zakresie działania Rady
/-/ Stanisław Płomiński

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Komisji w zakresie działania Rady - Stanisław Płomiński | Data wprowadzenia: 2021-08-24 09:24:12.

Zgodnie z § 65 ust. 6 uchwały Nr XXXIX/309/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 15 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Sieroszewice (Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2018 r. poz. 8107) zwołuję Komisję w zakresie działania Rady.

 


BR.0012.3.9.2021                                                                                                Sieroszewice, dnia 3 sierpnia 2021 r.

 


                                                                                                  Sz. P.
                                                                                                  Radni Gminy Sieroszewice

 Zapraszam na posiedzenie Komisji w zakresie działania Rady, które odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2021 roku o godz. 12:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach.
 
Porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia komisji.
2.    Przedstawienie porządku posiedzenia.
3.    Przyjęcie protokołu z Komisji w zakresie działania Rady: z dnia 14 czerwca 2021 roku oraz z dnia 24 czerwca 2021 roku.
4.    Zaopiniowanie oświadczenia Wójta o zaprzestaniu wszelkich rozmów z RZZO Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim w sprawie składowiska odpadów w Psarach.
5.    Podjęcie ostatecznego stanowiska Komisji w zakresie działania Rady w sprawie składowiska odpadów w Psarach.
6.    Wyjaśnienie Uchwały nr XX/196/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonej w Psarach Miastu i Gminie Nowe Skalmierzyce
7.    Wolne wnioski i informacje.
8.    Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

 Przewodniczący Komisji
w zakresie działania Rady
/-/Stanisław Płomiński

 

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Komisji w zakresie działania Rady - Stanisław Płomiński | Data wprowadzenia: 2021-08-04 10:08:40.

Zgodnie z § 65 ust. 6 uchwały Nr XXXIX/309/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 15 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Sieroszewice (Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2018 r. poz. 8107) zwołuję Komisję w zakresie działania Rady.

 

 

BR.0012.3.8.2021                                                                                                Sieroszewice, dnia 30 lipca 2021 roku

 


                                                                                                     Sz. P.
                                                                                                     Radni Gminy Sieroszewice


Zapraszam na posiedzenie Komisji w zakresie działania Rady, które odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2021 roku o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice (sala nr 7).

Porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia komisji.
2.    Przedstawienie porządku posiedzenia.
3.    Przyjęcie oświadczenia Komisji Rady w sprawie wysypiska w Psarach.
4.    Wolne wnioski i informacje.
5.    Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

Przewodniczący Komisji
w zakresie działania Rady
/-/Stanisław Płomiński

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Komisji w zakresie działania Rady - Stanisław Płomiński | Data wprowadzenia: 2021-08-02 10:51:27.
 Wykonanie Wieloobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020 - 2024

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2021-06-21 13:49:34.

INFORMACJAPrzewodniczący Komisji informuje, że w dniu 24 czerwca 2021 roku o godz. 9:00 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji w zakresie działania Rady z następującym porządkiem obrad:


1.    Wyjazd spod sali wiejskiej w Parczewie na składowisko odpadów w Psarach (godz. 9:00).
2.    Omówienie przez Kierownika Składowiska procesu trwającej rekultywacji składowiska.
3.    Przejazd do RZZO w Ostrowie Wielkopolskim.
4.    Przedstawienie procesu zagospodarowania odpadów.
5.    Posiedzenie Komisji w sali wiejskiej w Parczewie.
a)    Przedstawienie propozycji przez Prezesa RZZO dotyczącej dzierżawy gruntów wchodzących w skład składowiska odpadów w Psarach,
b)    Dyskusja nad przedstawioną propozycją,
c)    Zaopiniowanie propozycji przedstawionej przez Prezesa RZZO.
d)    Omówienie przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim harmonogramu prac  związanych z przebudową drogi powiatowej nr 5311P Rososzyca-Wielowieś.
6.    Wolne wnioski i informacje.
7.    Zamknięcie posiedzenia komisji.

Przewodniczący Komisji
w zakresie działania Rady
/-/Stanisław Płomiński

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Komisji w zakresie działania Rady - Stanisław Płomiński | Data wprowadzenia: 2021-06-18 14:36:30.

Z A W I A D O M I E N I E


Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice zawiadamia, że w dniu 15 czerwca 2021 roku o godz. 12:00 odbędzie XXV Sesja Rady Gminy Sieroszewice.
Zapraszam na transmisję on-line.
Link dostępu do transmisji na stronie internetowej Gminy i w BIP w zakładce E-SESJE
Porządek Obrad:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy.
5.    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
6.    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
7.    Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Sieroszewice za rok 2020.
8.    Debata dotycząca Raportu o stanie Gminy Sieroszewice za rok 2020.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sieroszewice wotum zaufania.
10.    Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku.
11.    Zapoznanie z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.
12.    Zapoznanie z opinią Komisji w zakresie działania Rady dot. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2020 rok.
13.    Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok.
14.    Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy zawierające opinię o wykonaniu budżetu Gminy Sieroszewice za 2020 rok oraz uchwała w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice.
15.    Zapoznanie z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sieroszewice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice za 2020 rok.
16.    Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami i informacją o stanie mienia komunalnego.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za rok 2020.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice za 2020 rok.
19.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a)    zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,
b)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2021-2025,
c)    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5311P Rososzyca – Wielowieś od skrzyżowania z drogą nr 5307P w m. Rososzyca (ul. Kaliska) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 450 w m. Wielowieś na odcinku o długości ok. 6200 m.”,
d)    określenia ceny jednostki paliwa w Gminie Sieroszewice na rok szkolny 2021/2022.
20.    Interpelacje i zapytania radnych.
21.    Wystąpienie Starosty Ostrowskiego Pana Pawła Rajskiego.
22.    Wolne wnioski i informacje.
23.    Zamknięcie obrad.

 

 Przewodniczący
Rady Gminy Sieroszewice
/-/ Rafał Bartnik

 

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-06-01 12:26:10 | Data modyfikacji: 2021-06-08 15:18:38.

INFORMACJA

Przewodniczący Komisji informuje, że w dniu 14 czerwca 2021 roku o godz. 12:00 odbędzie się posiedzenie Komisji w zakresie działania Rady z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia komisji.
2.    Przedstawienie porządku posiedzenia.
3.    Przyjęcie protokołu z Komisji w zakresie działania Rady z dnia 17 maja 2021 roku.
4.    Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Sieroszewice za rok 2020.
5.    Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za rok 2020.
6.    Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
a)    udzielenia Wójtowi Gminy Sieroszewice wotum zaufania,
b)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za rok 2020,
c)    udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice za 2020 rok,
d)    zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,
e)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2021-2025,
f)    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5311P Rososzyca – Wielowieś od skrzyżowania z drogą nr 5307P w m. Rososzyca (ul. Kaliska) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 450 w m. Wielowieś na odcinku o długości ok. 6200 m.”,
g)    określenia ceny jednostki paliwa w Gminie Sieroszewice na rok szkolny 2021/2022.
7.    Wolne wnioski i informacje.
8.    Zamknięcie posiedzenia komisji.

Przewodniczący
Komisji w zakresie działania Rady
/-/ Stanisław Płomiński

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Komisji w zakresie działania Rady - Stanisław Płomiński | Data wprowadzenia: 2021-06-01 12:21:15.

Z A W I A D O M I E N I EPrzewodniczący Rady Gminy Sieroszewice zawiadamia, że w dniu 18 maja 2021 roku o godz. 13:00 odbędzie XXIV Sesja Rady Gminy Sieroszewice. Zapraszam na transmisję on-line przez portal youtube na kanale Gmina Sieroszewice

Porządek Obrad:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy.
5.    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
6.    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
7.    Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach za rok 2020 wraz z informacją dot. oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Sieroszewice.
8.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a)    zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,
b)    metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
c)    zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku,
d)    określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
e)    ustalenia diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej,
f)    określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy Sieroszewice,
g)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Wielowieś.
9.    Interpelacje i zapytania radnych.
10.    Wolne wnioski i informacje.
11.    Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Sieroszewice
/-/ Rafał Bartnik

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-05-11 10:49:00.

INFORMACJAPrzewodniczący Komisji informuje, że w dniu 17 maja 2021 roku o godz. 13:00 odbędzie się posiedzenie Komisji w zakresie działania Rady z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia komisji.
2.    Przedstawienie porządku posiedzenia.
3.    Przyjęcie protokołu z Komisji w zakresie działania Rady: z dnia 29 marca 2021 roku oraz z dnia 28 kwietnia 2021 roku.
4.    Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach za rok 2020 wraz z informacją dot. oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Sieroszewice.
5.    Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
a)    zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,
b)    metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
c)    zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku,
d)    określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
e)    ustalenia diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej,
f)    określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy Sieroszewice,
g)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Wielowieś.
6.    Wolne wnioski i informacje.
7.    Zamknięcie posiedzenia komisji.

Przewodniczący
Komisji w zakresie działania Rady
/-/ Stanisław Płomiński

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Komisji w zakresie działania Rady - Stanisław Płomiński | Data wprowadzenia: 2021-05-11 10:46:23.

Z A W I A D O M I E N I EPrzewodniczący Rady Gminy Sieroszewice zawiadamia, że w dniu 28 kwietnia 2021 roku o godz. 13:00 odbędzie XXIII zdalna Sesja Rady Gminy Sieroszewice.
Zapraszam na transmisję on-line przez portal youtube na kanale Gmina Sieroszewice

Porządek Obrad:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy.
5.    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
6.    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
7.    Przyjęcie sprawozdań z działalności gminnych jednostek organizacyjnych za rok 2020:
a)    Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach,
b)    Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach.
8.    Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi w roku 2020.
9.    Przyjęcie sprawozdania z oceny stanu bezpieczeństwa porządku publicznego na terenie działania Posterunku Policji w Sieroszewicach za 2020 rok.
10.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a)    zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,
b)    określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy Sieroszewice,
c)    zwolnienia z opłaty i zwrotu części opłaty pobranej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży należnej w roku 2021,
d)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Psary,
e)    wzoru wniosku i deklaracji o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
11.    Interpelacje i zapytania radnych.
12.    Odpowiedź na interpelację z poprzedniej sesji.
13.    Wolne wnioski i informacje.
14.    Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Sieroszewice
/-/ Rafał Bartnik

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-04-21 15:01:32.

INFORMACJAPrzewodniczący Komisji informuje, że w dniu 28 kwietnia 2021 roku o godz. 11:00 odbędzie się zdalne posiedzenie Komisji w zakresie działania Rady z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia komisji.
2.    Przedstawienie porządku posiedzenia.
3.    Przyjęcie sprawozdań z działalności gminnych jednostek organizacyjnych za rok 2020:
a)    Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach,
b)    Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach.
4.    Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi w roku 2020.
5.    Przyjęcie sprawozdania z oceny stanu bezpieczeństwa porządku publicznego na terenie działania Posterunku Policji w Sieroszewicach za 2020 rok.
6.    Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
a)    zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,
b)    określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy Sieroszewice,
c)    zwolnienia z opłaty i zwrotu części opłaty pobranej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży należnej w roku 2021,
d)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Psary,
e)    wzoru wniosku i deklaracji o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
7.    Wolne wnioski i informacje.
8.    Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

 

Przewodniczący
Komisji w zakresie działania Rady
/-/ Stanisław Płomiński

 

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Komisji w zakresie działania Rady - Stanisław Płomiński | Data wprowadzenia: 2021-04-21 14:59:23.

Z A W I A D O M I E N I EPrzewodniczący Rady Gminy Sieroszewice zawiadamia, że w dniu 30 marca 2021 roku o godz. 11:00 odbędzie XXII Sesja Rady Gminy Sieroszewice.
Zapraszam na transmisję on-line przez portal youtube na kanale Gmina Sieroszewice

Porządek Obrad:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy.
5.    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
6.    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
7.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a)    zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,
b)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2021-2025,
c)    ustalenia zryczałtowanych diet dla radnych Gminy Sieroszewice,
d)    ustalenia diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej,
e)    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadania pod nazwą:  „Przebudowa drogi powiatowej nr 5311P Rososzyca – Wielowieś od skrzyżowania z drogą nr 5703P w m. Rososzyca (ul. Kaliska) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 450 w m. Wielowieś na odcinku o długości ok. 6200 m.”,
f)    udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie pod nazwą:  „Budowa  chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 w miejscowości Wielowieś”,
g)    udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
h)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice na 2021 rok,
i)    przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Sieroszewice,
j)    określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Sieroszewice,
k)    zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu,
l)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Latowice,
m)    zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu,
n)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Psary,
o)    zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu,
p)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Zamość,
q)    rozpatrzenia petycji,
r)    rozpatrzenia petycji,
s)    rozpatrzenia wniosku.
8.    Interpelacje i zapytania radnych.
9.    Wolne wnioski i informacje.
10.    Zamknięcie obrad.

 Przewodniczący
Rady Gminy Sieroszewice
/-/ Rafał Bartnik

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-03-24 14:57:15.

INFORMACJA

 


Przewodniczący Komisji informuje, że w dniu 29 marca 2021 roku o godz. 11:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury odbędzie się posiedzenie Komisji w zakresie działania Rady z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia komisji.
2.    Przedstawienie porządku posiedzenia.
3.    Przyjęcie protokołu z Komisji w zakresie działania Rady z dnia 25 lutego 2021 roku.
4.    Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
a)    zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,
b)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2021-2025,
c)    ustalenia zryczałtowanych diet dla radnych Gminy Sieroszewice,
d)    ustalenia diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej,
e)    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadania pod nazwą:  „Przebudowa drogi powiatowej nr 5311P Rososzyca – Wielowieś od skrzyżowania z drogą nr 5703P w m. Rososzyca (ul. Kaliska) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 450 w m. Wielowieś na odcinku o długości ok. 6200 m.”,
f)    udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie pod nazwą:  „Budowa  chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 w miejscowości Wielowieś”,
g)    udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
h)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice na 2021 rok,
i)    zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu,
j)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Latowice,
k)    zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu,
l)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Psary,
m)    zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu,
n)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Zamość,
o)    rozpatrzenia petycji (dot. petycji: w sprawie regulacji prawnych dotyczących wykluczenia społecznego mieszkańców Gminy Sieroszewice z powodów rasowych, religijnych, medycznych i sanitarnych; uzyskania przez Rząd RP pisemnej gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, że w przypadku powikłań gotowi są oni przyjąć pisemne gwarancje i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych; Alarm stop zabójczemu GMO – stop niebezpiecznej szczepionce),
p)    rozpatrzenia petycji (dot. petycji  w sprawie: wydania opinii nt. przeprowadzenia Referendum Ludowego; poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego),
q)    rozpatrzenia wniosku.
5.    Wolne wnioski i informacje.
6.    Zamknięcie posiedzenia komisji.

Przewodniczący
Komisji w zakresie działania Rady
/-/ Stanisław Płomiński

 

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Komisji w zakresie działania Rady - Stanisław Płomiński | Data wprowadzenia: 2021-03-24 14:52:47.

                                                                         INFORMACJA


Przewodniczący Komisji informuje, że w dniu 25 lutego 2021 roku o godz. 11:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury odbędzie się posiedzenie Komisji w zakresie działania Rady z następującym porządkiem obrad:


1.    Otwarcie posiedzenia komisji.
2.    Przedstawienie porządku posiedzenia.
3.    Przyjęcie protokołu z Komisji w zakresie działania Rady z dnia 3 lutego 2021 roku.
4.    Oświata w Gminie Sieroszewice:
I.    Informacje ogólne dotyczące oświaty,
II.   Działania oraz nakłady inwestycyjne poniesione przez gminę w latach 2019-2020,
III.  Potrzeby inwestycyjne oraz prognoza co do przyszłości funkcjonowania oświaty.
5.    Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
a)  przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Sieroszewice,
b)    określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom
i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Sieroszewice.
6.    Wolne wnioski i informacje.
7.    Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

 

Przewodniczący
Komisji w zakresie działania Rady
/-/ Stanisław Płomiński

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Komisji w zakresie działania Rady - Stanisław Płomiński | Data wprowadzenia: 2021-02-22 13:29:42.

                                                                       Z A W I A D O M I E N I EPrzewodniczący Rady Gminy Sieroszewice zawiadamia, że w dniu 3 lutego 2021 roku o godz. 13:00 odbędzie się zdalnie XXI Sesja Rady Gminy Sieroszewice.
Zapraszam na transmisję on-line na portalu youtube na kanale Gmina Sieroszewice

Porządek Obrad:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy.
5.    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
6.    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
7.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a)    zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,
b)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2021-2025,
c)    przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieroszewice w 2021 roku”,
d)    zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.
8.    Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2020 rok.
9.    Przedstawienie planu pracy Komisji w zakresie działania Rady na 2021 rok.
10.    Interpelacje i zapytania radnych.
11.    Wolne wnioski i informacje.
12.    Zamknięcie obrad.

 
Przewodniczący
Rady Gminy Sieroszewice
/-/ Rafał Bartnik

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-01-27 15:28:42.

                                                                      INFORMACJA


Przewodniczący Komisji informuje, że w dniu 3 lutego 2021 roku o godz. 12:00 odbędzie się posiedzenie Komisji w zakresie działania Rady on-line z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia komisji.
2.    Przedstawienie porządku posiedzenia.
3.    Przyjęcie protokołu z Komisji w zakresie działania Rady z dnia 17 grudnia 2020 roku.
4.    Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
a)    zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,
b)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2021-2025,
c)    przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieroszewice w 2021 roku”,
d)    zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.
5.    Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2020 rok.
6.    Przedstawienie planu pracy Komisji w zakresie działania Rady na 2021 rok.
7.    Wolne wnioski i informacje.
8.    Zamknięcie posiedzenia komisji.

 


Przewodniczący
Komisji w zakresie działania Rady
/-/ Stanisław Płomiński

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Komisji w zakresie działania Rady - Stanisław Płomiński | Data wprowadzenia: 2021-01-27 15:24:23 | Data modyfikacji: 2021-01-27 15:25:34.

                                                              Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice zawiadamia, że w dniu 18 grudnia 2020 roku o godz. 13:00 odbędzie się XX Sesja Rady Gminy Sieroszewice w Szkole Podstawowej w Sieroszewicach ul. Szkolna 9.  
Zapraszamy na transmisję on-line na portalu youtube na kanale Gmina Sieroszewice

Porządek Obrad:

1.     Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy.
5.    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
6.    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
7.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a)    zmiany uchwały budżetowej na rok 2020,
b)    wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia
Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski w 2021 roku zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko Wielkie Gmina Ostrów Wielkopolski,
c)    Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2021-2025,
d)    uchwały budżetowej na rok 2021.
8.    Interpelacje i zapytania radnych.
9.    Wolne wnioski i informacje.
10.    Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Sieroszewice
/-/ Rafał Bartnik

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2020-12-03 14:32:30.

                                                                     INFORMACJA


Przewodniczący Komisji informuje, że w dniu 17 grudnia 2020 roku w Szkole Podstawowej w Sieroszewicach, ul. Szkolna 9 o godz. 13:00 odbędzie się posiedzenie Komisji w zakresie działania Rady następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia komisji.
2.    Przedstawienie porządku posiedzenia.
3.    Przyjęcie protokołu z Komisji w zakresie działania Rady z dnia 27 listopada 2020 roku
4.    Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
a)    zmiany uchwały budżetowej na rok 2020,
b)    wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia
Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski w 2021 roku zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko Wielkie Gmina Ostrów Wielkopolski,
c)    Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2021-2025,
d)    uchwały budżetowej na rok 2021
5.    Wolne wnioski i informacje.
6.    Zamknięcie posiedzenia komisji.

Przewodniczący
Komisji w zakresie działania Rady
/-/ Stanisław Płomiński

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Stanisław Płomiński | Data wprowadzenia: 2020-12-03 14:29:43.

                                                                       Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice zawiadamia, że w dniu 27 listopada 2020 roku o godz. 13:30 odbędzie się zdalnie XIX Sesja Rady Gminy Sieroszewice.
Zapraszam na transmisję on-line na portalu youtube na kanale Gmina Sieroszewice

Porządek Obrad:

1.     Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy.
5.    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
6.    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
7.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a)    zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej",
b)    zmiany uchwały budżetowej na rok 2020,
c)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2020-2025,
d)    określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok,
e)    przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sieroszewice,
f)    szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
g)    przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sieroszewice na lata 2020-2032”.
8.    Interpelacje i zapytania radnych.
9.    Wolne wnioski i informacje.
Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Sieroszewice
/-/ Rafał Bartnik

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2020-11-23 10:20:01 | Data modyfikacji: 2020-11-23 10:22:35.

                                                                      INFORMACJA


Przewodniczący Komisji informuje, że w dniu 27 listopada 2020 roku o godz. 12:00
odbędzie się posiedzenie Komisji w zakresie działania Rady on-line z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia komisji.
2.    Przedstawienie porządku posiedzenia.
3.    Przyjęcie protokołu z Komisji w zakresie działania Rady z dnia 23 października 2020 roku
4.    Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
a)    zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej",
b)    zmiany uchwały budżetowej na rok 2020,
c)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2020-2025,
d)    określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok,
e)    przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sieroszewice,
f)    szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
g)    przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sieroszewice na lata 2020-2032”.
5.    Wolne wnioski i informacje.
6.    Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

Przewodniczący
Komisji w zakresie działania Rady
/-/ Stanisław Płomiński

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Komisji w zakresie działania Rady - Stanisław Płomiński | Data wprowadzenia: 2020-11-19 14:36:38 | Data modyfikacji: 2020-11-20 15:20:15.

Z A W I A D O M I E N I E


Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice zawiadamia, że w dniu 23 października 2020 roku o godz. 13:00 odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy Sieroszewice.

Zapraszam na transmisję on-line na portalu youtube na kanale Gmina Sieroszewice

 

Porządek Obrad:

 

1.        Otwarcie obrad.

2.        Stwierdzenie quorum.

3.        Przedstawienie porządku obrad.

4.        Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy.

5.        Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.

6.        Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7.       Przedstawienie informacji Wojewody Wielkopolskiego, Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta Gminy oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim w sprawie analizy oświadczeń majątkowych.

8.        Podjęcie uchwał w sprawach:

a)       zmiany uchwały budżetowej na rok 2020,

b)       określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok,

c)        dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków,

d)      ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego
w Sieroszewicach na 2021 r.

e)    przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice na 2021 rok,

f)   przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021,

g)    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Parczew, Biernacice i Rososzyca,

h)       wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Rososzyca,

i)        zgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody,

j)        zmieniająca uchwałę w sprawie zgłoszenia sołectw do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”,

k)       rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sieroszewice.

9.       Interpelacje i zapytania radnych.

10.     Odpowiedź na interpelację radnej z poprzedniej sesji.

11.     Wolne wnioski i informacje.

12.    Zamknięcie obrad.

Przewodniczący

Rady Gminy Sieroszewice

/-/ Rafał Bartnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2020-10-16 14:51:50 | Data modyfikacji: 2020-10-16 14:53:25.

INFORMACJA

 

Przewodniczący Komisji informuje, że w dniu 23 października 2020 roku o godz. 11:00  odbędzie się posiedzenie Komisji w zakresie działania Rady z następującym porządkiem obrad:

 

1.        Otwarcie posiedzenia komisji.

2.        Przedstawienie porządku posiedzenia.

3.        Przyjęcie protokołu z Komisji w zakresie działania Rady z dnia 24 września 2020 roku

4.        Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:

a)       zmiany uchwały budżetowej na rok 2020,

b)       określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok,

c)       dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków,

d)      ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego
w Sieroszewicach na 2021 r.

e)    przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice na 2021 rok,

f)    przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2021,

g)    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Parczew, Biernacice i Rososzyca,

h)      wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Rososzyca,

i)       uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody,

j)       zmieniająca uchwałę w sprawie zgłoszenia sołectw do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”,

k)      rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sieroszewice.

5.      Informacja Wójta o przyznanych stypendiach dla uzdolnionych uczniów.

6.        Wolne wnioski i informacje.

Zamknięcie posiedzenia komisji.

Przewodniczący

Komisji w zakresie działania Rady

/-/ Stanisław Płomiński

 
 
 

 

 

 

 

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Komisji w zakresie działania Rady - Stanisław Płomiński | Data wprowadzenia: 2020-10-16 14:43:41.

Z A W I A D O M I E N I E

 

Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice zawiadamia, że w dniu 24 września 2020 roku o godz. 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy Sieroszewice z następującym porządkiem obrad:

 

1.        Otwarcie obrad.

2.        Stwierdzenie quorum.

3.        Przedstawienie porządku obrad.

4.        Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy.

5.        Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.

6.        Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7.        Podjęcie uchwał w sprawach:

a)       zmiany uchwały budżetowej na rok 2020,

b)       zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2020-2025,

c)       zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi nr 5308P Sieroszewice - Latowice”, „Przebudowa drogi nr 5316P w m. Strzyżew” oraz  „Remont drogi nr 5308P i 5310P Psary – Latowice”,

d)      udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą:  „Remont drogi nr 5313P w miejscowości Namysłaki”,

e)       pozostawienia bez rozpatrzenia anonimowej skargi na działalność Wójta Gminy Sieroszewice,

f)        nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy Sieroszewice”,

8.      Podjęcie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sieroszewice dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

9.        Interpelacje i zapytania radnych.

10.      Wolne wnioski i informacje.

11.      Zamknięcie obrad.

 

Przypominam o obowiązku zasłaniania ust i nosa

 

Przewodniczący

Rady Gminy Sieroszewice

/-/ Rafał Bartnik

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2020-09-17 15:15:03.

Z A W I A D O M I E N I E

 

Przewodniczący Komisji zawiadamia, że w dniu 24 września 2020 roku o godz. 11:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Sieroszewicach  odbędzie się posiedzenie Komisji w zakresie działania Rady z następującym porządkiem obrad:

 

1.        Otwarcie posiedzenia komisji.

2.        Przedstawienie porządku posiedzenia.

3.        Przyjęcie protokołów z Komisji w zakresie działania Rady: z dnia 13 marca 2020 roku i z dnia 25 czerwca 2020 roku.

4.        Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:

a)       zmiany uchwały budżetowej na rok 2020,

b)       zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2020-2025,

c)     zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi nr 5308P Sieroszewice - Latowice”, „Przebudowa drogi nr 5316P w m. Strzyżew” oraz  „Remont drogi nr 5308P i 5310P Psary – Latowice”,

d)    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą:  „Remont drogi nr 5313P w miejscowości Namysłaki”,

e)      pozostawienia bez rozpatrzenia anonimowej skargi na działalność Wójta Gminy Sieroszewice,

f)      nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy Sieroszewice”,

5.     Zaopiniowanie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sieroszewice dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

6.      Wolne wnioski i informacje.

7.      Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

Przypominam  o obowiązku  zasłaniania ust i nosa

Przewodniczący

Komisji w zakresie działania Rady

/-/ Stanisław Płomiński

 
 
 

 

 

 

 

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Komisji w zakresie działania Rady - Stanisław Płomiński | Data wprowadzenia: 2020-09-17 15:13:06.

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice zawiadamia, że w dniu 25 czerwca 2020 roku o godz. 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się XVI Sesja Rady Gminy Sieroszewice z następującym porządkiem obrad:

 

1.        Otwarcie obrad.

2.        Stwierdzenie quorum.

3.        Przedstawienie porządku obrad.

4.        Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy.

5.        Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.

6.        Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7.        Podjęcie uchwał w sprawach:

a)       zmiany uchwały budżetowej na rok 2020,

b)       zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2020-2025,

8.        Interpelacje i zapytania radnych.

9.        Wolne wnioski i informacje.

10.      Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Sieroszewice

/-/ Rafał Bartnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2020-06-18 13:58:04 | Data modyfikacji: 2020-06-18 13:59:55.

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji zawiadamia, że w dniu 25 czerwca 2020 roku o godz. 12:30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Sieroszewicach  odbędzie się posiedzenie Komisji w zakresie działania Rady z następującym porządkiem obrad:

 

1.       Otwarcie posiedzenia komisji.

2.       Przedstawienie porządku posiedzenia.

3.       Przyjęcie protokołu z Komisji w zakresie działania Rady z dnia 25 maja 2020 roku.

4.       Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:

a)       zmiany uchwały budżetowej na rok 2020,

b)       zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2020-2025,

5.       Wolne wnioski i informacje.

6.       Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

Zastępca Przewodniczącego

Komisji w zakresie działania Rady

/-/ Szymon Lis

 
 
 

 

 

 

 

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Zastępca Przewodniczącego Komisji w zakresie działania Rady Szymon Lis | Data wprowadzenia: 2020-06-18 13:55:48 | Data modyfikacji: 2020-06-18 13:59:13.

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice zawiadamia, że w dniu 25 maja 2020 roku o godz. 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się XV Sesja Rady Gminy Sieroszewice z następującym porządkiem obrad:

 

1.        Otwarcie obrad.

2.        Stwierdzenie quorum.

3.        Przedstawienie porządku obrad.

4.        Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy.

5.        Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.

6.        Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7.        Podjęcie uchwał w sprawach:

a)       zmiany uchwały budżetowej na rok 2020,

b)       zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2020-2023,

c)      określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy Sieroszewice,

d)      nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sieroszewicach,

e)      nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Sieroszewicach.

8.      Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Sieroszewice za rok 2019.

9.      Debata dotycząca Raportu o stanie Gminy Sieroszewice za rok 2019.

10.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sieroszewice wotum zaufania.

11.   Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za rok 2019 wraz
z informacją o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.

12.   Zapoznanie z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.

13.   Zapoznanie z opinią Komisji w zakresie działania Rady dot. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2019 rok.

14.   Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok.

15.   Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy zawierające opinię o wykonaniu budżetu Gminy Sieroszewice za 2019 rok oraz uchwała w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice.

16.   Zapoznanie z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sieroszewice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice za 2019 rok.

17.   Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami i informacją o stanie mienia komunalnego.

18.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za rok 2019.

19.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice za 2019 rok.

20.   Przyjęcie sprawozdań z działalności gminnych jednostek organizacyjnych za rok 2019:

a)     Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach,

b)     Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach,

c)     Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach wraz z informacją dot. oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Sieroszewice.

21.   Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi w roku 2019.

22.   Przyjęcie sprawozdania z oceny stanu bezpieczeństwa porządku publicznego na terenie działania Posterunku Policji w Sieroszewicach za 2019 rok.

23.   Interpelacje i zapytania radnych.

24.   Odpowiedzi na interpelacje radnych.

25.   Wolne wnioski i informacje.

26.   Zamknięcie obrad.

 

 Jednocześnie przypominam o zakrywaniu ust i nosa

 
 
Przewodniczący

Rady Gminy Sieroszewice

/-/ Rafał Bartnik
 

 

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2020-05-11 11:20:44 | Data modyfikacji: 2020-05-11 16:39:55.

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Przewodniczący Komisji zawiadamia, że w dniu 25 maja 2020 roku o godz. 12:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Sieroszewicach  odbędzie się posiedzenie Komisji w zakresie działania Rady z następującym porządkiem obrad:

 

1.     Otwarcie posiedzenia komisji.

2.     Przedstawienie porządku posiedzenia.

3.     Przyjęcie protokołu z Komisji w zakresie działania Rady z dnia 31 marca 2020 roku.

4.     Przyjęcie sprawozdań z działalności gminnych jednostek organizacyjnych za rok 2019:

a)     Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach,

b)     Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach,

c)     Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach wraz z informacją dot. oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Sieroszewice.

5.      Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi w roku 2019.

6.      Przyjęcie sprawozdania z oceny stanu bezpieczeństwa porządku publicznego na terenie            działania Posterunku Policji w Sieroszewicach za 2019 rok.

7.      Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za rok 2019.

8.      Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:

a)      udzielenia Wójtowi Gminy Sieroszewice wotum zaufania,

b)      zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za rok 2019,

c)      udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice za 2019 rok,

d)      zmiany uchwały budżetowej na rok 2020,

e)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2020-2023,

f)      określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy Sieroszewice,

g)      nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sieroszewicach,

h)      nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Sieroszewicach.

9.      Wolne wnioski i informacje.

10.     Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

Jednocześnie przypominam o zakrywaniu ust i nosa

 

Przewodniczący

Komisji w zakresie działania Rady

/-/ Stanisław Płomiński

 
 
 

 

 

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Stanisław Płomiński | Data wprowadzenia: 2020-05-11 11:17:51 | Data modyfikacji: 2020-05-11 16:40:49.

 Z A W I A D O M I E N I E
 

Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice zawiadamia, że w dniu 31 marca 2020 roku o godz. 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się XIV Sesja Rady Gminy Sieroszewice z następującym porządkiem obrad:

 

1.  Otwarcie obrad.

2.  Stwierdzenie quorum.

3.  Przedstawienie porządku obrad.

4.  Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy.

5.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.

6.  Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7.  Podjęcie uchwał w sprawach:

a)  zmiany uchwały budżetowej na rok 2020,

b)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2020-2023,

c)  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sieroszewice umowy na realizację wspólnego zadania, polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej,

d)  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski zadania związanego z modernizacją schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko Wielkie Gmina Ostrów Wielkopolski,

e) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice,

f)  zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sieroszewice poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia

inkasentów tych podatków oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

g)  w sprawie przyjęcia zasad i trybu realizacji przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sieroszewice” na rok 2020,

h)  w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy Sieroszewice,

i)  przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieroszewice w 2020 roku”,

j)   ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

8.  Interpelacje i zapytania radnych.

9.  Odpowiedzi na zapytania radnej z poprzedniej sesji.

10. Wolne wnioski i informacje.

11. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Sieroszewice

/-/ Rafał Bartnik

 

 

 

 

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Data wprowadzenia: 2020-03-24 14:45:38 | Data modyfikacji: 2020-03-26 08:18:19.

 Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Komisji zawiadamia, że w dniu 31 marca 2020 roku o godz. 12:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Sieroszewicach  odbędzie się posiedzenie Komisji w zakresie działania Rady z następującym porządkiem obrad:


1.  Otwarcie posiedzenia komisji.

2.  Przedstawienie porządku posiedzenia.

3.  Przyjęcie protokołu z Komisji w zakresie działania Rady z dnia 14 lutego 2020 roku.

4.  Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:

a)  zmiany uchwały budżetowej na rok 2020,

b)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2020-2023,

c)  wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sieroszewice umowy na realizację wspólnego zadania, polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej,

d) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie miasto Ostrów Wielkopolski zadania związanego z modernizacją schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko Wielkie Gmina Ostrów Wielkopolski,

e) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice,

f) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sieroszewice poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia

inkasentów tych podatków oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

g)  przyjęcia zasad i trybu realizacji przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sieroszewice” na rok 2020,

h) określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy Sieroszewice,

i)  przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieroszewice w 2020 roku”,

j)  ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

5.  Wolne wnioski i informacje.

6.  Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

 

Przewodniczący

Komisji w zakresie działania Rady

/-/ Stanisław Płomiński

 
 

 

 

 

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Data wprowadzenia: 2020-03-24 14:34:09 | Data modyfikacji: 2020-03-24 14:45:54.

Z A W I A D O M I E N I E

 

Przewodniczący Komisji zawiadamia, że w dniu 13 marca 2020 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Sieroszewicach (sala nr 7) odbędzie się posiedzenie Komisji w zakresie działania Rady z następującym porządkiem obrad:

 

1.        Otwarcie posiedzenia komisji.

2.        Przedstawienie porządku posiedzenia.

3.        Omówienie „Sytuacji dotyczącej gospodarki odpadami”.

4.        Wolne wnioski i informacje.

5.        Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

 

 

Przewodniczący

Komisji w zakresie działania Rady

/-/ Stanisław Płomiński

 
 
 

 

 

 

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Komisji w zakresie działania Rady Stanisław Płomiński | Data wprowadzenia: 2020-03-06 15:56:22.

Z A W I A D O M I E N I E

 

Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice zawiadamia Zasłużonych dla Gminy Sieroszewice oraz Mieszkańców Gminy, że w dniu 14 lutego 2020 roku o godz. 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się XIII Sesja Rady Gminy Sieroszewice z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Otwarcie obrad.

2.   Stwierdzenie quorum.

3.   Przedstawienie porządku obrad.

4.    Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy.

5.    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.

6.    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7.    Podjęcie uchwał w sprawach:

a)    zmiany uchwały budżetowej na rok 2020,

b)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2020-2023,

c)   udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadania pod nazwą:  „Przebudowa drogi nr 5308P Sieroszewice - Latowice”, „Przebudowa drogi nr 5316P w m. Strzyżew” oraz  „Remont drogi nr 5308P i 5310P Psary – Latowice”,

d)  przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieroszewice w 2020 roku”,

e)      przyjęcia „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2020-2024 w Gminie Sieroszewice”,

f)    określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania,

g)  ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,

h)    ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu,

i)    ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,

j)    zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.

8.    Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2019 rok.

9.    Przedstawienie planu pracy Komisji w zakresie działania Rady na 2020 rok.

10.   Interpelacje i zapytania radnych.

11.   Odpowiedź na interpelację radnej z poprzedniej sesji.

12.   Wolne wnioski i informacje.

13.   Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Sieroszewice

/-/ Rafał Bartnik

 

 

  

 
 

 

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2020-02-07 13:09:34 | Data modyfikacji: 2020-02-11 10:29:44.

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Komisji zawiadamia, że w dniu 14 lutego 2020 roku o godz. 11:30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Sieroszewicach  odbędzie się posiedzenie Komisji w zakresie działania Rady z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie posiedzenia komisji.

2.      Przedstawienie porządku posiedzenia.

3.      Przyjęcie protokołu z Komisji w zakresie działania Rady z dnia 16 grudnia 2019 roku.

4.      Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:

a)      zmiany uchwały budżetowej na rok 2020,

b)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2020-2023,

c)     udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadania pod nazwą:  „Przebudowa drogi nr 5308P Sieroszewice - Latowice”, „Przebudowa drogi nr 5316P w m. Strzyżew” oraz  „Remont drogi nr 5308P i 5310P Psary – Latowice”,

d)  przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieroszewice w 2020 roku”,

e)    przyjęcia „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2020-2024 w Gminie Sieroszewice”,

f)     określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania,

g)    ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,

h)    ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu,

i)      ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,

j)      zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.

5.      Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2019 rok.

6.      Przedstawienie planu pracy Komisji w zakresie działania Rady na 2020 rok.

7.      Wolne wnioski i informacje.

8.      Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

Przewodniczący

Komisji w zakresie działania Rady

/-/ Stanisław Płomiński

 
 
 

 

 

 

 

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Stanisław Płomiński | Data wprowadzenia: 2020-02-07 13:04:17 | Data modyfikacji: 2020-02-11 10:30:32.

Z A W I A D O M I E N I E

 

Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice zawiadamia Zasłużonych dla Gminy Sieroszewice oraz Mieszkańców Gminy, że w dniu 18 grudnia 2019 roku o godz. 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się XII Sesja Rady Gminy Sieroszewice z następującym porządkiem obrad:

 

1.       Otwarcie obrad.

2.       Stwierdzenie quorum.

3.        Przedstawienie porządku obrad.

4.        Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy.

5.        Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.

6.        Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7.        Podjęcie uchwał w sprawach:

a)        zmiany uchwały budżetowej na rok 2019,

b)        zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2019-2023,

c)       udzielenia bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku
przy ul. Ostrowskiej 16 w m. Rososzyca,

d)      nadania nazwy ulicy w Latowicach,

e)      wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia
Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski w 2020 roku zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko Wielkie Gmina Ostrów Wielkopolski,

f)       określenia ceny jednostki paliwa w Gminie Sieroszewice na rok szkolny 2019/2020,

g)      Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2020-2023,

h)      uchwały budżetowej na rok 2020.

8.       Interpelacje i zapytania radnych.

9.       Odpowiedzi na interpelacje radnych z poprzedniej sesji.

10.     Wolne wnioski i informacje.

11.  Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                     Przewodniczący

                                                                Rady Gminy Sieroszewice

                                                                    /-/ Rafał Bartnik

 

 

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2019-12-04 13:58:27.

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Komisji zawiadamia, że w dniu 16 grudnia 2019 roku o godz. 14:00 w Dziennym Domu Senior+ w Latowicach odbędzie się posiedzenie Komisji w zakresie działania Rady z następującym porządkiem obrad:

 

1.        Otwarcie posiedzenia komisji.

2.        Przedstawienie porządku posiedzenia.

3.        Przyjęcie protokołu z Komisji w zakresie działania Rady z dnia 30 października 2019 roku.

4.        Przekazanie informacji dotyczącej wysypiska śmieci w Psarach.

5.        Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:

a)       zmiany uchwały budżetowej na rok 2019,

b)       zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2019-2023,

c)       udzielenia bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku
przy ul. Ostrowskiej 16 w m. Rososzyca,

d)      nadania nazwy ulicy w Latowicach,

e)      wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia
Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski w 2020 roku zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko Wielkie Gmina Ostrów Wielkopolski,

f)       określenia ceny jednostki paliwa w Gminie Sieroszewice na rok szkolny 2019/2020,

g)      Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2020-2023,

h)      uchwały budżetowej na rok 2020.

6.      Wolne wnioski i informacje.

7.      Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

 

                                                                               Przewodniczący

                                                                   Komisji w zakresie działania Rady

                                                                        /-/ Stanisław Płomiński

 
 
 

 

 

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Stanisław Płomiński | Data wprowadzenia: 2019-12-04 13:52:28 | Data modyfikacji: 2019-12-04 13:53:14.

Z A W I A D O M I E N I E

 

Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice zawiadamia Zasłużonych dla Gminy Sieroszewice oraz Mieszkańców Gminy, że w dniu 31 października 2019 roku o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się XI Sesja Rady Gminy Sieroszewice z następującym porządkiem obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Stwierdzenie quorum.

3.        Przedstawienie porządku obrad.

4.        Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy.

5.        Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.

6.        Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7.        Wystąpienie insp. Piotra Wilkowskiego Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim.

8.     Wystąpienie Andrzeja Strykowskiego Prezesa Zarządu Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim.

9.      Przedstawienie informacji Wojewody Wielkopolskiego, Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta Gminy oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim w sprawie analizy oświadczeń majątkowych.

10.     Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      zmiany uchwały budżetowej na rok 2019,

b)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2019-2023,

c)      udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą:  Remont drogi nr 5313P w m. Masanów,

d)      określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok,

e)      dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków,

f)      ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego
w Sieroszewicach na 2020 r.,

g)      jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wypłacanej ze środków własnych gminy,

h)    przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice na 2020 rok,

i)   przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020,

j)       przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Masanów na lata 2019-2029 w gminie Sieroszewice,

k)      przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Wielowieś na lata 2019-2029 w gminie Sieroszewice,

l)       przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Zamość na lata 2019-2029 w gminie Sieroszewice,

m)    zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu,

n)     nadania nazwy ulicy w Sieroszewicach,

o)    zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sieroszewice dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego,

p)     zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Masanowie,

q)     zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Parczewie.

11.   Interpelacje i zapytania radnych.

12.   Odpowiedź na interpelację radnej z poprzedniej sesji.

13.   Wolne wnioski i informacje.

14.   Zamknięcie obrad.

 

                                                                                           Przewodniczący

                                                                                    Rady Gminy Sieroszewice

                                                                                          /-/ Rafał Bartnik

 

 

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2019-10-23 14:43:28 | Data modyfikacji: 2019-10-23 14:44:09.

Z A W I A D O M I E N I E

 

Przewodniczący Komisji zawiadamia, że w dniu 30 października 2019 roku o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się posiedzenie Komisji w zakresie działania Rady z następującym porządkiem obrad:

 

1.        Otwarcie posiedzenia komisji.

2.        Przedstawienie porządku posiedzenia.

3.        Przyjęcie protokołu z Komisji w zakresie działania Rady z dnia 18 września 2019 roku.

4.        Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:

a)       zmiany uchwały budżetowej na rok 2019,

b)       zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2019-2023,

c)       udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą:  Remont drogi nr 5313P w m. Masanów,

d)       określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok,

e)       dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków,

f)       ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego
w Sieroszewicach na 2020 r.,

g)       jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wypłacanej ze środków własnych gminy,

h)     przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu               Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice na 2020 rok,

i)    przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020,

j)       przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Masanów na lata 2019-2029 w gminie Sieroszewice,

k)      przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Wielowieś na lata 2019-2029 w gminie Sieroszewice,

l)       przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Zamość na lata 2019-2029 w gminie Sieroszewice,

m)    zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu,

n)     nadania nazwy ulicy w Sieroszewicach,

o)    zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sieroszewice dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego,

p)      zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Masanowie,

q)      zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Parczewie.

5.      Wolne wnioski i informacje.

6.      Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

 

                                                                                                            Przewodniczący

                                                                                               Komisji w zakresie działania Rady

                                                                                                        /-/ Stanisław Płomiński

 
 
 

 

 

 

 

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Stanisław Płomiński | Data wprowadzenia: 2019-10-23 14:39:28.

Z A W I A D O M I E N I E

 

Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice zawiadamia Zasłużonych dla Gminy Sieroszewice oraz Mieszkańców Gminy, że w dniu 18 września 2019 roku o godz. 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się X Sesja Rady Gminy Sieroszewice z następującym porządkiem obrad:

 

1.        Otwarcie obrad.

2.        Stwierdzenie quorum.

3.        Przedstawienie porządku obrad.

4.        Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy.

5.        Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.

6.        Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7.        Podjęcie uchwał w sprawach:

a)       zmiany uchwały budżetowej na rok 2019,

b)       określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok,

c)       wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,

d)      określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji
za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

e)       wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim na kadencję 2020 – 2023.

8.        Interpelacje i zapytania radnych.

9.        Wolne wnioski i informacje.

10.      Zamknięcie obrad.

                                                                                 Przewodniczący

                                                                          Rady Gminy Sieroszewice

                                                                              /-/ Rafał Bartnik

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2019-09-10 15:42:00 | Data modyfikacji: 2019-09-10 15:42:23.

Z A W I A D O M I E N I E

 

Przewodniczący Komisji zawiadamia, że w dniu 18 września 2019 roku o godz. 11:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się posiedzenie Komisji w zakresie działania Rady z następującym porządkiem obrad:

 

1.        Otwarcie posiedzenia komisji.

2.        Przedstawienie porządku posiedzenia.

3.        Przyjęcie protokołu z Komisji w zakresie działania Rady z dnia 21 sierpnia 2019 roku.

4.        Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:

a)        zmiany uchwały budżetowej na rok 2019,

b)        określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok,

c)        wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,

d)    określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji
za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

e)       wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim na kadencję 2020 – 2023.

5.        Wolne wnioski i informacje.

6.        Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

                                                                                     Przewodniczący

                                                                            Komisji w zakresie działania Rady

                                                                                    /-/ Stanisław Płomiński

 
 
 

 

 

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Komisji w zakresie działania Rady Stanisław Płomiński | Data wprowadzenia: 2019-09-10 15:39:47.

Z A W I A D O M I E N I E

 

Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice zawiadamia Zasłużonych dla Gminy Sieroszewice oraz Mieszkańców Gminy, że w dniu 21 sierpnia 2019 roku o godz. 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się IX Sesja Rady Gminy Sieroszewice z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Otwarcie obrad.

2.   Stwierdzenie quorum.

3.   Przedstawienie porządku obrad.

4.   Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy.

5.   Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.

6.   Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7.   Podjęcie uchwał w sprawach:

a)   zmiany uchwały budżetowej na rok 2019,

b)   zabezpieczenia środków w budżecie gminy w 2020 roku na zakup samochodu pożarniczego
dla OSP Sieroszewice,

c) uznania „Powiatowego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego” jako równoważnego gminnemu programowi usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest,

d)  trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

e)   rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sieroszewice,

f)   zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sieroszewice,

g)   zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Sieroszewice,

h)   nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy Sieroszewice”,

i)    zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników,

j)   ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w  Ostrowie Wielkopolskim na kadencję w latach 2020 – 2023.

8.   Interpelacje i zapytania radnych.

9.   Wolne wnioski i informacje.

10.  Zamknięcie obrad

 

                                                                               Przewodniczący

                                                                        Rady Gminy Sieroszewice

                                                                               /-/ Rafał Bartnik

 
 

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2019-08-13 15:25:38.

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Przewodniczący Komisji zawiadamia, że w dniu 21 sierpnia 2019 roku o godz. 12:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się posiedzenie Komisji w zakresie działania Rady z następującym porządkiem obrad:

 

1.    Otwarcie posiedzenia komisji.

2.    Przedstawienie porządku posiedzenia.

3.    Przyjęcie protokołu z Komisji w zakresie działania Rady z dnia 16 lipca 2019 roku.

4.    Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:

a)    zmiany uchwały budżetowej na rok 2019,

b)    zabezpieczenia środków w budżecie gminy w 2020 roku na zakup samochodu pożarniczego
dla OSP Sieroszewice,

c) uznania „Powiatowego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego” jako równoważnego gminnemu programowi usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest,

d)  trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

e)    rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sieroszewice,

f)    zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sieroszewice,

g)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Sieroszewice,

h)   nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy Sieroszewice”,

i)    zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników,

j)   ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w  Ostrowie Wielkopolskim na kadencję w latach 2020 – 2023.

5.   Wolne wnioski i informacje.

6.   Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

                                                                                      Przewodniczący

                                                                           Komisji w zakresie działania Rady

                                                                              /-/ Stanisław Płomiński

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Stanisław Płomiński | Data wprowadzenia: 2019-08-13 15:19:57 | Data modyfikacji: 2019-08-13 15:22:12.

Z A W I A D O M I E N I E

 

Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice zawiadamia Zasłużonych dla Gminy Sieroszewice oraz Mieszkańców Gminy, że w dniu 16 lipca 2019 roku o godz. 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się VIII Sesja Rady Gminy Sieroszewice z następującym porządkiem obrad:

 

 

1.        Otwarcie obrad.

2.        Stwierdzenie quorum.

3.        Przedstawienie porządku obrad.

4.        Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Gminy.

5.        Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.

6.        Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7.        Podjęcie uchwał w sprawach:

a)       zmiany uchwały budżetowej na rok 2019,

b)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2019-2023,

c)       uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sieroszewice,

d)      określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, w częstotliwości odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości,

e)      powołania zespołu do spraw opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim na kadencję 2020 – 2023.

8.     Interpelacje i zapytania radnych.

9.     Odpowiedzi na interpelacje radnych z poprzedniej sesji.

10.   Wolne wnioski i informacje.

11.   Zamknięcie obrad.

 

 

 
                                                                                            Przewodniczący

                                                                                   Rady Gminy Sieroszewice

                                                                                          /-/ Rafał Bartnik

 
 

 

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2019-07-08 17:35:08.

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Przewodniczący Komisji zawiadamia, że w dniu 16 lipca 2019 roku o godz. 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się posiedzenie Komisji w zakresie działania Rady z następującym porządkiem obrad:

 

1.        Otwarcie posiedzenia komisji.

2.        Przedstawienie porządku posiedzenia.

3.        Przyjęcie protokołu z Komisji w zakresie działania Rady z dnia 24 czerwca 2019 roku.

4.        Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:

a)      zmiany uchwały budżetowej na rok 2019,

b)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2019-2023,

c)      uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sieroszewice,

d)    określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, w częstotliwości odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości,

e)     powołania zespołu do spraw opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim na kadencję 2020 – 2023.

5.        Wolne wnioski i informacje.

6.        Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

                                                                                                              Przewodniczący

                                                                                                  Komisji w zakresie działania Rady

                                                                                                           /-/ Stanisław Płomiński

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Stanisław Płomiński | Data wprowadzenia: 2019-07-08 17:31:38 | Data modyfikacji: 2019-07-08 17:32:18.

Z A W I A D O M I E N I E

 

Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice zawiadamia Zasłużonych dla Gminy Sieroszewice oraz Mieszkańców Gminy, że w dniu 25 czerwca 2019 roku o godz. 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się VII Sesja Rady Gminy Sieroszewice z następującym porządkiem obrad:

 

1.        Otwarcie obrad.

2.        Stwierdzenie quorum.

3.        Przedstawienie porządku obrad.

4.        Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy.

5.        Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.

6.        Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7.        Wręczenie wyróżnień sportowych.

8.        Podjęcie uchwał w sprawach:

a)       aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sieroszewice,

b)      przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sieroszewice”,

c)       zmiany uchwały budżetowej na rok 2019,

d)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2019-2023,

e)       zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji w zakresie działania Rady
i ustalenia jej składu osobowego,

f)        zmieniająca uchwałę w sprawie zgłoszenia sołectw do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”,

g)       wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sieroszewice
na lata 2019-2024,

h)      zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sieroszewice,

i)       zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu,

j)       nadania nazwy ulicy w Sieroszewicach i Rososzycy.

9.     Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Sieroszewice za rok 2018.

10.   Debata dotycząca Raportu o stanie Gminy Sieroszewice za rok 2018.

11.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sieroszewice wotum zaufania.

12.   Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za rok 2018 wraz
z informacją o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku.

13.   Zapoznanie z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.

14.   Zapoznanie z opinią Komisji w zakresie działania Rady dot. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2018 rok.

15.   Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok.

16.   Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy zawierające opinię o wykonaniu budżetu Gminy Sieroszewice za 2018 rok oraz uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice.

17.   Zapoznanie z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sieroszewice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice za 2018 rok.

18.   Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami i informacją o stanie mienia komunalnego.

19.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za rok 2018.

20.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice za 2018 rok.

21.   Interpelacje i zapytania radnych.

22.   Odpowiedzi na interpelacje radnych z poprzedniej sesji.

23.   Wolne wnioski i informacje.

24.   Zamknięcie obrad.

 

 
                                                                                           Przewodniczący

                                                                                    Rady Gminy Sieroszewice

                                                                                         /-/ Rafał Bartnik
 

 

 

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2019-06-10 16:02:56 | Data modyfikacji: 2019-06-10 16:03:54.

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Przewodniczący Komisji zawiadamia, że w dniu 24 czerwca 2019 roku o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się posiedzenie Komisji w zakresie działania Rady
z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Otwarcie posiedzenia komisji.

2.   Przedstawienie porządku posiedzenia.

3.   Przyjęcie protokołu z Komisji w zakresie działania Rady z dnia 16 kwietnia 2019 roku.

4.   Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za rok 2018.

5.   Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:

a)       aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sieroszewice,

b)       przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sieroszewice”,

c)       zmiany uchwały budżetowej na rok 2019,

d)       zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2019-2023,

e)       zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji w zakresie działania Rady
i ustalenia jej składu osobowego,

f)        zmieniająca uchwałę w sprawie zgłoszenia sołectw do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”,

g)       wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sieroszewice
na lata 2019-2024,

h)      zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sieroszewice,

i)       zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu,

j)       nadania nazwy ulicy w Sieroszewicach i Rososzycy,

k)      udzielenia Wójtowi Gminy Sieroszewice wotum zaufania,

l)       zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za rok 2018,

m)    udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice za 2018 rok.

6.    Wolne wnioski i informacje.

7.    Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

                                                                                                            Przewodniczący

                                                                                                 Komisji w zakresie działania Rady

                                                                                                       /-/ Stanisław Płomiński

 
 
 

 

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Komisji w zakresie działania Rady Stanisław Płomiński | Data wprowadzenia: 2019-06-10 15:49:31.

Z A W I A D O M I E N I E

 

Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice zawiadamia Zasłużonych dla Gminy Sieroszewice oraz Mieszkańców Gminy, że w dniu 18 kwietnia 2019 roku o godz. 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się VI Sesja Rady Gminy Sieroszewice z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie obrad.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.     Wydanie zaświadczenia przez Gminną Komisję Wyborczą w Sieroszewicach dla wybranego radnego w okręgu wyborczym nr 15.

4.      Złożenie ślubowania przez radnego.

5.      Przedstawienie porządku obrad.

6.      Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy.

7.      Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.

8.      Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

9.      Wręczenie stypendiów sportowych.

10.   Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sieroszewice,

b)      zmiany uchwały budżetowej na rok 2019,

c)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2019-2023,

d)     zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych” w Poznaniu.

11.   Przyjęcie sprawozdań z działalności gminnych jednostek organizacyjnych za rok 2018:

a)      Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach,

b)      Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach,

c)      Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach wraz z informacją dot. oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Sieroszewice.

12.   Przyjęcie sprawozdania z oceny stanu bezpieczeństwa porządku publicznego na terenie działania Posterunku Policji w Sieroszewicach za 2018 rok.

13.   Interpelacje i zapytania radnych.

14.  Odpowiedzi na interpelacje radnych z poprzedniej sesji.

15.   Wolne wnioski i informacje.

16.   Zamknięcie obrad.

 

 

 
Przewodniczący

Rady Gminy Sieroszewice

/-/ Rafał Bartnik
 

 

 

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2019-04-09 15:06:53.

Z A W I A D O M I E N I E

 

Przewodniczący Komisji zawiadamia, że w dniu 16 kwietnia 2019 roku o godz. 11:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbędzie się posiedzenie Komisji w zakresie działania Rady z następującym porządkiem obrad:

 

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie posiedzenia komisji.

2.      Przedstawienie porządku posiedzenia.

3.      Przyjęcie protokołu z Komisji w zakresie działania Rady z dnia 25 marca 2019 roku.

4.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sieroszewice.

5.      Przedstawienie i zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Prosny na terenie województwa wielkopolskiego.

6.       Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:

a)       zmiany uchwały budżetowej na rok 2019,

b)       zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2019-2023,

c)      zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych” w Poznaniu.

7.   Przyjęcie sprawozdań z działalności gminnych jednostek organizacyjnych za rok 2018:

a)      Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach,

b)      Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach,

c)    Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach wraz z informacją dot. oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Sieroszewice.

8.    Przyjęcie sprawozdania z oceny stanu bezpieczeństwa porządku publicznego na terenie działania Posterunku Policji w Sieroszewicach za 2018 rok.

9.     Przedłożenie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Sieroszewice  z organizacjami pozarządowymi w roku 2018.

10.   Wolne wnioski i informacje.

11.   Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

 

 

Przewodniczący

Komisji w zakresie działania Rady

/-/ Stanisław Płomiński

 
 
 

 

 

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Komisji w zakresie działania Rady Stanisław Płomiński | Data wprowadzenia: 2019-04-09 15:02:36 | Data modyfikacji: 2019-04-09 15:04:04.

Z A W I A D O M I E N I E

 

Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice zawiadamia Zasłużonych dla Gminy Sieroszewice oraz Mieszkańców Gminy, że w dniu 27 marca 2019 roku o godz. 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się V Sesja Rady Gminy Sieroszewice z następującym porządkiem obrad:

 

1.        Otwarcie obrad.

2.        Stwierdzenie quorum.

3.        Przedstawienie porządku obrad.

4.        Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy.

5.        Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.

6.        Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7.        Wręczenie wyróżnienia sportowego.

8.        Podjęcie uchwał w sprawach:

a)       uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sieroszewice,

b)      zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice na 2019 rok,

c)     zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2019 rok,

d)      udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą:  „Remont drogi nr 5310P w m. Psary”, oraz „Remont drogi nr 5311P w m. Rososzyca,

e)       wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski zadania pn. „Modernizacja odwodnienia wraz z zakupem nowych 41 kojców schronisku dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim”,

f)       przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” na terenie Gminy Sieroszewice na 2019 rok,

g)       zarządzenia na terenie Gminy Sieroszewice poboru podatków: od nieruchomości, rolnego
i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów tych podatków oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso,

h)      ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sieroszewice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych,

i)        ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Sieroszewice publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,

j)         zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sieroszewice oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli,

k)     określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Sieroszewice,

l)         sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Sieroszewice,

m)       sprzedaży nieruchomości  położonej w miejscowości Rososzyca,

n)        sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Rososzycy,

o)        sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ołobok,

p)       sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 432/22 położonej w m. Wielowieś,

q)       sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 432/23 położonej w m. Wielowieś,

r)        ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej,

s)       zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok,

t)        zmiany uchwały budżetowej na rok 2019,

u)       zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2019-2023,

9.       Przedstawienie planu pracy Komisji w zakresie działania Rady na 2019 rok.

10.    Interpelacje i zapytania radnych.

11.    Odpowiedzi na interpelacje radnych z poprzedniej sesji.

12.    Wolne wnioski i informacje.

13.    Zamknięcie obrad.

 

 

 
Przewodniczący

Rady Gminy Sieroszewice

/-/ Rafał Bartnik
 

 

 

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2019-03-21 12:51:19.

Z A W I A D O M I E N I E

 

Przewodniczący Komisji zawiadamia, że w dniu 25 marca 2019 roku o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się posiedzenie Komisji w zakresie działania Rady z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Otwarcie posiedzenia komisji.

2.   Przedstawienie porządku posiedzenia.

3.   Przyjęcie protokołu z Komisji w zakresie działania Rady z dnia 4 lutego 2019 roku.

4.   Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:

a)     uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sieroszewice,

b)   zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice na 2019 rok,

c)    zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2019 rok,

d)   udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą:  „Remont drogi nr 5310P w m. Psary”, oraz „Remont drogi nr 5311P w m. Rososzyca,

e)   wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski zadania pn. „Modernizacja odwodnienia wraz z zakupem nowych 41 kojców schronisku dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim”,

f)   przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” na terenie Gminy Sieroszewice na 2019 rok,

g)     zarządzenia na terenie Gminy Sieroszewice poboru podatków: od nieruchomości, rolnego
i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów tych podatków oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso,

h)    ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sieroszewice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych,

i)   ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Sieroszewice publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,

j)    zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sieroszewice oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli,

k)  określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Sieroszewice,

l)     sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Sieroszewice,

m)  sprzedaży nieruchomości  położonej w miejscowości Rososzyca,

n)    sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Rososzycy,

o)    sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ołobok,

p)    sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 432/22 położonej w m. Wielowieś,

q)    sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 432/23 położonej w m. Wielowieś,

r)     ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej,

s)     zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok,

t)      zmiany uchwały budżetowej na rok 2019,

u)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2019-2023,

5.    Przedstawienie planu pracy Komisji w zakresie działania Rady na 2019 rok.

6.   Wolne wnioski i informacje.

7.   Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

 

Przewodniczący

Komisji w zakresie działania Rady

/-/ Stanisław Płomiński

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Komisji w zakresie działania Rady Stanisław Płomiński | Data wprowadzenia: 2019-03-21 12:48:50.

Z A W I A D O M I E N I E

 

Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice zawiadamia Zasłużonych dla Gminy Sieroszewice oraz Mieszkańców Gminy, że w dniu 7 lutego 2019 roku o godz. 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się IV Sesja Rady Gminy Sieroszewice z następującym porządkiem obrad:

 

1.        Otwarcie obrad.

2.        Stwierdzenie quorum.

3.        Przedstawienie porządku obrad.

4.        Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy.

5.        Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.

6.        Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7.        Podsumowanie akcji ratowniczo-poszukiwawczej.

8.        Wręczenie wyróżnień mieszkańcom Gminy Sieroszewice, których Minister Zdrowia odznaczył odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

9.        Podjęcie uchwał w sprawach:

a)        wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,

b)     określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

c)       zmiany uchwały budżetowej na rok 2019,

d)       zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2019-2023,

e)       nadania statutu Gminnemu Zakładowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół i Przedszkoli  w Sieroszewicach,

f)        powołania Kapituły Honorowej do przyznawania tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy Sieroszewice”,

g)       zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do „Stowarzyszenia Gmin Regionu Wielkopolski”,

h)       sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Zamościu,

i)        nadania nazwy ulicy w Sławinie.

10.   Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2018 rok.

11.   Interpelacje i zapytania radnych.

12.   Odpowiedzi na interpelacje radnych z poprzedniej sesji.

13.   Wolne wnioski i informacje.

14.   Zamknięcie obrad.

 

 

 
Przewodniczący

Rady Gminy Sieroszewice

/-/ Rafał Bartnik
 

 

 

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2019-01-30 10:43:24.

Z A W I A D O M I E N I E

 

Przewodniczący Komisji zawiadamia, że w dniu 4 lutego 2019 roku o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się posiedzenie Komisji w zakresie działania Rady  z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Otwarcie posiedzenia komisji.

2.   Przedstawienie porządku posiedzenia.

3.   Przyjęcie protokołu z Komisji w zakresie działania Rady z dnia 5 grudnia 2018 roku i z dnia 20 grudnia 2018 r.

4.   Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:

a)       wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,

b)    określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

c)       zmiany uchwały budżetowej na rok 2019,

d)       zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2019-2023,

e)       nadania statutu Gminnemu Zakładowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół i Przedszkoli w Sieroszewicach,

f)        powołania Kapituły Honorowej do przyznawania tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy Sieroszewice”,

g)       zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do „Stowarzyszenia Gmin Regionu Wielkopolski”,

h)       sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Zamościu,

i)        nadania nazwy ulicy w Sławinie.

5.   Przedstawienie sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady za 2018 rok.

6.   Dyskusja dotycząca pracy Komisji w 2019 roku.

7.   Wolne wnioski i informacje.

8.   Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

Przewodniczący

Komisji w zakresie działania Rady

/-/ Stanisław Płomiński

 
 
 

 

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2019-01-30 10:39:27 | Data modyfikacji: 2019-01-30 10:40:38.

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice zawiadamia Zasłużonych dla Gminy Sieroszewice oraz mieszkańców gminy, że w dniu 28 grudnia 2018 roku o godz. 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się III Sesja Rady Gminy Sieroszewice z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Otwarcie obrad.

2.   Stwierdzenie quorum.

3.   Przedstawienie porządku obrad.

4.   Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy.

5.   Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.

6.   Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7.   Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,

b)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2018-2023,

c)       ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego

w Sieroszewicach na 2019 r.,

d)      wystąpienia Gminy Sieroszewice ze Stowarzyszenia „Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich”,

e)      stypendiów sportowych dla mieszkańców Gminy Sieroszewice,

f)       zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bibianki,

g)      zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwa Biernacice,

h)      zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bilczew,

i)       zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kania,

j)       zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwa Latowice,

k)      zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwa Masanów,

l)       zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwa Namysłaki,

m)     zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ołobok,

n)      zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwa Parczew,

o)      zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwa Psary,

p)      zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwa Raduchów,

q)      zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwa Rososzyca,

r)       zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwa Sieroszewice,

s)      zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwa Sławin,

t)       zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwa Strzyżew,

u)      zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwa Westrza,

v)      zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwa Wielowieś,

w)     zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwa Zamość.

 

8.       Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2023:

a)       przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2023 i autopoprawki,

b)      przegłosowanie autopoprawki Wójta Gminy Sieroszewice do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2023,

c)       przedstawienie opinii  Komisji w zakresie działania Rady,

d)      przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2023,

e)      dyskusja nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2023,

f)       głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2023.

 

9.       Uchwalenie budżetu Gminy na rok 2019:

a)       przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2019 i autopoprawki,

b)       przegłosowanie autopoprawki Wójta Gminy Sieroszewice do projektu uchwały budżetowej na rok 2019,

c)       przedstawienie opinii Komisji w zakresie działania Rady i wniosków radnych,

d)      przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok,

e)      przedstawienie stanowiska wójta w sprawie opinii Komisji i wniosków radnych,

f)       dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich głosowanie,

g)      głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2019.

 

10.Interpelacje i zapytania radnych.

11.Odpowiedzi na zapytania radnych z poprzedniej sesji.

12.Wolne wnioski i informacje.

13.Zamknięcie obrad.

 

 

 

 
                                                                                                            Przewodniczący

                                                                                                            Rady Gminy Sieroszewice

                                                                                                            /-/ Rafał Bartnik
 

 

 

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2018-12-17 09:29:42 | Data modyfikacji: 2018-12-18 14:13:24.

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Przewodniczący Komisji zawiadamia, że w dniu 20 grudnia 2018 roku o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się posiedzenie Komisji w zakresie działania Rady z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Otwarcie posiedzenia komisji.

2.   Przedstawienie porządku posiedzenia.

3.   Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:

a)      zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,

b)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2018-2023,

c)      ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego

w Sieroszewicach na 2019 r.,

d)      wystąpienia Gminy Sieroszewice ze Stowarzyszenia „Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich”,

e)      stypendiów sportowych dla mieszkańców Gminy Sieroszewice,

f)       zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bibianki,

g)      zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwa Biernacice,

h)      zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bilczew,

i)       zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kania,

j)       zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwa Latowice,

k)      zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwa Masanów,

l)       zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwa Namysłaki,

m)     zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ołobok,

n)      zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwa Parczew,

o)      zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwa Psary,

p)      zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwa Raduchów,

q)      zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwa Rososzyca,

r)      zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwa Sieroszewice,

s)      zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwa Sławin,

t)       zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwa Strzyżew,

u)      zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwa Westrza,

v)      zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwa Wielowieś,

w)     zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwa Zamość

x)     Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2023 i autopoprawki,

y)     uchwały budżetowej Gminy na rok 2019 i autopoprawki.

4.   Wolne wnioski i informacje.

5.   Zamknięcie posiedzenia komisji

                                                                                                      Przewodniczący

                                                                                                      Komisji w zakresie działania Rady

                                                                                                      /-/ Stanisław Płomiński

 
 
 

 

 

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Komisji w zakresie działania Rady Stanisław Płomiński | Data wprowadzenia: 2018-12-17 09:26:01 | Data modyfikacji: 2018-12-18 14:11:28.

Z A W I A D O M I E N I E

 

Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice zawiadamia Zasłużonych oraz mieszkańców gminy, że w dniu 7 grudnia 2018 roku o godz. 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się II Sesja Rady Gminy Sieroszewice z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Otwarcie obrad.

2.   Stwierdzenie quorum.

3.   Przedstawienie porządku obrad.

4.   Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy.

5.   Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.

6.   Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7.   Podjęcie uchwał w sprawach:

a)    ustalenia zryczałtowanych diet dla radnych Gminy Sieroszewice,

b)    ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sieroszewice,

c)    przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice na 2019 rok,

d)  przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,

e)   udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego”,

f)     określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok,

g)    wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,

h)  określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

i)      sprzedaży lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku położonym w Sieroszewicach przy ul. Ostrowskiej 61,

j)     uchylenia uchwały w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior+” w Latowicach i nadania statutu,

k)    uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach,

l)        szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +”
w Latowicach,

m)   zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,

8.   Interpelacje i zapytania radnych.

9.   Wolne wnioski i informacje.

10.  Zamknięcie obrad.

 

 
Przewodniczący

Rady Gminy Sieroszewice

/-/ Rafał Bartnik
 

 

 

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2018-11-29 13:43:07 | Data modyfikacji: 2018-11-29 13:43:52.

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice zawiadamia, że w dniu 5 grudnia 2018 roku o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się posiedzenie Komisji w zakresie działania Rady z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Otwarcie posiedzenia komisji.

2.   Przedstawienie porządku posiedzenia.

3.   Wybór Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego Komisji.

4.   Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:

a)    ustalenia zryczałtowanych diet dla radnych Gminy Sieroszewice,

b)    ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sieroszewice,

c)    przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice na 2019 rok,

d)  przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,

e)   udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego”,

f)     określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok,

g)    wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,

h)  określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

i)     sprzedaży lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku położonym w Sieroszewicach przy ul. Ostrowskiej 61,

j)     uchylenia uchwały w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior+” w Latowicach i nadania statutu,

k)    uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach,

l)     szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +”
w Latowicach,

m)   zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,

5.   Wolne głosy i wnioski.

6.   Zamknięcie posiedzenia komisji.                                                                                                     

Przewodniczący

Rady Gminy Sieroszewice

/-/ Rafał Bartnik

 
 
 
 

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2018-11-29 13:34:28 | Data modyfikacji: 2018-11-29 13:38:26.

ZAWIADOMIENIE


Komisarz Wyborczy w Kaliszu II, postanawia zwołać pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy Sieroszewice na dzień 23 listopada 2018 roku o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach


Porządek Obrad:


1.      Otwarcie I sesji Rady Gminy Sieroszewice i stwierdzenie prawomocności obrad.


2.      Złożenie ślubowania przez radnych.


3.      Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Sieroszewice.


4.      Przyjęcie porządku obrad.


5.      Powołanie Komisji Skrutacyjnej.


6.      Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Sieroszewice.


7.      Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy Sieroszewice prowadzenia sesji od Radnego Seniora.


8.      Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Sieroszewice.


9.      Podjęcie uchwał w sprawie:


a)      powołania Komisji Rewizyjnej i ustalenia jej składu osobowego,


b)      powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz ustalenia jej składu osobowego,


c)      powołania Komisji w zakresie działania Rady i ustalenia jej składu osobowego.


10.    Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy Sieroszewice.


 

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Komisarz Wyborczy w Kaliszu II | Data wprowadzenia: 2018-11-15 14:02:37 | Data modyfikacji: 2018-11-15 14:05:20.

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zawiadamiam, że w dniu 6 listopada 2018 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Sieroszewicach odbędzie się XL Sesja Rady Gminy Sieroszewice z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Odpowiedź na interpelację.
 6. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 9. Przedstawienie informacji Wojewody Wielkopolskiego, Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta Gminy oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim w sprawie analizy oświadczeń majątkowych.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,
 • ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2019 r.,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior+” w Latowicach i nadania statutu.

    11. Wolne głosy i wnioski.
    12. Zamknięcie obrad.

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2018-10-29 14:07:36.

 Z A W I A D O M I E N I E

 

Zawiadamiamy, że w dniu 6 listopada 2018 roku o godz. 9:30 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się wspólne posiedzenie: Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia,  Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji oraz Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia, Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji z dnia 12.10.2018 r.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
 •  zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,
 •  ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2019 r.,
 •  zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior+” w Latowicach i nadania statutu.

      5. Wolne głosy i wnioski.
      6. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

 

 

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Stanowisko ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2018-10-29 13:49:51 | Data modyfikacji: 2018-10-29 14:08:51.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 15 października 2018 roku o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy Sieroszewice z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Odpowiedź na interpelację.
 6. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,
  • dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków,
  • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok,
  • powierzenia Miastu Kalisz zadania publicznego z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych,
  • przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Sieroszewice na lata 2018-2028 w gminie Sieroszewice,
  • Statutu Gminy Sieroszewice.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2018-10-04 19:11:36.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiamy, że w dniu 12 października 2018 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się wspólne posiedzenie: Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia,  Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji oraz Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia, Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji z dnia 11.09.2018 r.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
  • zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,
  • dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków,
  • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok,
  • powierzenia Miastu Kalisz zadania publicznego z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych,
  • przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Sieroszewice na lata 2018-2028 w gminie Sieroszewice,
  • Statutu Gminy Sieroszewice.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2018-10-04 19:07:05 | Data modyfikacji: 2018-10-04 19:07:36.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 13 września 2018 roku o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Gminy Sieroszewice z następującym porządkiem obrad:

 1.  Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sieroszewice,
  • zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2018-2023,
  • utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Sieroszewice w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.,
  • utworzenia Dziennego Domu „Senior +” w Latowicach i nadania statutu,
  • nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy Sieroszewice”,
  • wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Sieroszewice działki nr 7/24 położonej w obrębie Sieroszewice oraz działki 26/24 położonej w obrębie Rososzyca,
  • wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Sieroszewice działki nr 7/37 położonej w obrębie Sieroszewice oraz działki 26/25 położonej w obrębie Rososzyca,
  • wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Sieroszewice działki nr 618/15 położonej w obrębie Psary,
  • wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Sieroszewice działki nr 402/18 położonej w obrębie Strzyżew,
  • sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału współwłasności działki nr 551/4 położonej w obrębie Strzyżew,
  • sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej działki nr 334 położonej w obrębie Zamość.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2018-09-06 08:03:22 | Data modyfikacji: 2018-09-06 08:04:44.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiamy, że w dniu 11 września 2018 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się wspólne posiedzenie: Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia,  Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji oraz Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu: ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia, Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji z dnia 13.07.2018 r.; ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansówi Zaopatrzenia, Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji z dnia 30.07.2018 r.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
  • uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sieroszewice,
  • zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2018-2023,
  • utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Sieroszewice w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.,
  • utworzenia Dziennego Domu „Senior +” w Latowicach i nadania statutu,
  • nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy Sieroszewice”,
  • wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Sieroszewice działki nr 7/24 położonej w obrębie Sieroszewice oraz działki 26/24 położonej w obrębie Rososzyca,
  • wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Sieroszewice działki nr 7/37 położonej w obrębie Sieroszewice oraz działki 26/25 położonej w obrębie Rososzyca,
  • wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Sieroszewice działki nr 618/15 położonej w obrębie Psary,
  • wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Sieroszewice działki nr 402/18 położonej w obrębie Strzyżew,
  • sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału współwłasności działki nr 551/4 położonej w obrębie Strzyżew,
  • sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej działki nr 334 położonej w obrębie Zamość.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2018-09-06 07:57:54 | Data modyfikacji: 2018-09-06 08:04:18.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiamy, że w dniu 30 lipca 2018 roku o godz. 09:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się wspólne posiedzenie: Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia,  Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji oraz Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
  • zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2018-2023.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2018-07-17 13:50:02 | Data modyfikacji: 2018-07-17 13:50:49.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 30 lipca 2018 roku o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy Sieroszewice z następującym porządkiem obrad:

 1.  Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2018-2023,
  • ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Sieroszewice,
  • przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sieroszewice,
  • przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Rososzyca na lata 2018-2028 w gminie Sieroszewice.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2018-07-16 14:10:33 | Data modyfikacji: 2018-07-16 15:19:33.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiamy, że w dniu 13 lipca 2018 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się wspólne posiedzenie: Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia,  Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji oraz Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu: ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia, Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji z dnia 21.06.2018 r.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
  • zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2018-2023,
  • ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Sieroszewice,
  • przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sieroszewice,
  • przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Rososzyca na lata 2018-2028 w gminie Sieroszewice.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2018-07-06 12:26:06 | Data modyfikacji: 2018-07-06 12:27:04.

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zawiadamiam, że w dniu 28 czerwca 2018 roku o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się XXXVI Sesja Rady Gminy Sieroszewice z następującym porządkiem obrad:

 1.  Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.
 9. Zapoznanie z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.
 10. Zapoznanie z opinią poszczególnych Komisji Rady Gminy dot. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2017 rok.
 11. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok.
 12. Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy zawierające opinię o wykonaniu budżetu Gminy Sieroszewice za 2017 rok oraz uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice.
 13. Zapoznanie z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sieroszewice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice za 2017 rok.
 14. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami i informacją o stanie mienia komunalnego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za rok 2017.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice za 2017 rok.
 17. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej",
  • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej",
  • zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2018-2023,
  • sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Psary,
  • ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sieroszewice,
  • odwołania skarbnika Gminy Sieroszewice,
  • powołania skarbnika Gminy Sieroszewice.
 18. Wolne głosy i wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2018-06-12 14:25:56.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiamy, że w dniu 21 czerwca 2018 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się wspólne posiedzenie: Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia,  Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji oraz Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu: ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia, Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji z dnia 21.05.2018 r.
 4. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za rok 2017.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2017 rok,
  • udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice za 2017 rok,
  • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej",
  • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej",
  • zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2018-2023,
  • sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Psary,
  • ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sieroszewice,
  • odwołania skarbnika Gminy Sieroszewice,
  • powołania skarbnika Gminy Sieroszewice.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2018-06-12 14:22:13 | Data modyfikacji: 2018-06-12 14:26:34.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 23 maja 2018 roku o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy Sieroszewice z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Odpowiedź na interpelację i zapytanie z ostatniej sesji.
 6. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 9. Przyjęcie sprawozdań z działalności gminnych jednostek organizacyjnych za rok 2017:
  • Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach,
  • Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach,
  • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach wraz z informacją dot. oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Sieroszewice.
 10. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań wykonywanych przez Posterunek Policji w Sieroszewicach za 2017 rok.
 11. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi w roku 2017.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2018-2023,
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi nr 5316P w m. Strzyżew na odc. dł. ok 300 m.,
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi nr 5312P w m. Ołobok na odc. dł. ok 300 m.,
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi nr 5311P w m. Rososzyca na odc. dł. ok 800 m.,
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: Remont drogi nr 5311P Sieroszewice – Rososzyca,
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: Remont drogi nr 5313P w m. Masanów,
  • przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Sieroszewice na lata 2018 - 2021”,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sieroszewice,
  • określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży z terenu Gminy Sieroszewice,
  • zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Sieroszewice,
  • przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sieroszewice,
  • sprzedaży pałacu wraz z parkiem położonego w Sieroszewicach.
 13. Przedstawienie protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną dotyczącej realizacji wydatków majątkowych Gminy Sieroszewice za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
 14. Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2017 rok.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2018-05-15 09:48:56.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiamy, że w dniu 21 maja 2018 roku o godz. 11:30 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się wspólne posiedzenie: Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia,  Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji oraz Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury z następującym porządkiem obrad:

 1.  Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu: ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia, Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji z dnia 19.03.2018 r.
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany nazwy ulicy w Sieroszewicach.
 5. Przyjęcie sprawozdań z działalności gminnych jednostek organizacyjnych za rok 2017:
  • Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach,
  • Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach wraz z informacją dot. oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Sieroszewice.
 6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań wykonywanych przez Posterunek Policji w Sieroszewicach za 2017 rok.
 7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi w roku 2017.
 8. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
  • zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2018-2023,
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi nr 5316P w m. Strzyżew na odc. dł. ok 300 m.,
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi nr 5312P w m. Ołobok na odc. dł. ok 300 m.,
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi nr 5311P w m. Rososzyca na odc. dł. ok 800 m.,
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: Remont drogi nr 5311P Sieroszewice – Rososzyca,
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: Remont drogi nr 5313P w m. Masanów,
  • przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Sieroszewice na lata 2018 - 2021”,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sieroszewice,
  • określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży z terenu Gminy Sieroszewice,
  • zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Sieroszewice,
  • przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sieroszewice,
  • sprzedaży pałacu wraz z parkiem położonego w Sieroszewicach.
 9. Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2017 rok.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2018-05-15 09:36:58 | Data modyfikacji: 2018-05-15 09:42:50.
 Informacja Zarządu Województwa Wielkopolskiego o podjęciu uchwał antysmogowych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2018-04-11 07:48:50 | Data modyfikacji: 2018-04-11 07:50:19.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 20 marca 2018 roku o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się XXXIV Sesja Rady Gminy Sieroszewice z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2018-2023,
  • udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice na 2018 rok,
  • podziału Gminy Sieroszewice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
  • utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Sieroszewice, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
  • sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Sieroszewice,
  • wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Sieroszewice  działki nr 637/10 położonej w obrębie Latowice,
  • wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Sieroszewice działek nr 503/2; 502/3; 525/1 położonych w obrębie Latowice.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2018-03-12 09:40:37 | Data modyfikacji: 2018-03-12 09:42:36.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiamy, że w dniu 19 marca 2018 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się wspólne posiedzenie: Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia,  Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji oraz Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu: z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury z dnia 12.02.2018 r.; ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia, Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji z dnia 12.02.2018 r.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
  • zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2018-2023,
  • udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice na 2018 rok,
  • podziału Gminy Sieroszewice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
  • utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Sieroszewice, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
  • sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Sieroszewice,
  • wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Sieroszewice  działki nr 637/10 położonej w obrębie Latowice,
  • wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Sieroszewice działek nr 503/2; 502/3; 525/1 położonych w obrębie Latowice.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2018-03-12 09:37:28 | Data modyfikacji: 2018-03-12 09:42:20.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 13 lutego 2018 roku o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy Sieroszewice z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli Szkoły Podstawowej w Rososzycy pod kątem finansów za 2016 r.
 9. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji uchwał za rok 2016.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,
  • przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieroszewice na 2018 rok”,
  • ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Sieroszewice,
  • określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Sieroszewice,
  • zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.
 11. Przedłożenie planu pracy Rady Gminy oraz planów stałych Komisji Rady na 2018 rok.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2018-02-05 08:23:42 | Data modyfikacji: 2018-02-05 12:56:11.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiamy, że w dniu 12 lutego 2018 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się wspólne posiedzenie: Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia,  Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji oraz Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu: z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury z dnia 13.12.2017 r.; z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji z dnia 14.12.2017 r.  z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia z dnia 18.12.2017 r.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
  • zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,
  • przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieroszewice na 2018 rok”,
  • ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Sieroszewice,
  • określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Sieroszewice,
  • zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.
 5. Przedłożenie planu pracy Rady Gminy oraz planów stałych Komisji Rady na 2018 rok.
 6. Opinia w sprawie nadania nazwy ulicy w Wielowsi.
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2018-02-05 08:19:27 | Data modyfikacji: 2018-02-05 12:57:21.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 12 lutego 2018 roku o godz. 9:30 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie rezygnacji Pana Mirosława Szmaja z funkcji  Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury.
 4. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2018-02-05 08:15:58 | Data modyfikacji: 2018-02-05 12:55:52.
Data wprowadzenia: 2018-02-05 08:15:58
Data modyfikacji: 2018-02-05 12:55:52
Autor: Stanowisko ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych - Grażyna Anioł
Opublikowane przez: Roman Sodolski