Ogłaszam nabór na przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sieroszewice” na rok 2020. Zgłoszenia będą przyjmowane w siedzibie Urzędu Gminy Sieroszewice od 27 kwietnia 2020 r. do 29 maja 2020 r. w godzinach urzędowania. Zgłoszenia będą rozpatrywane w kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy Sieroszewice. Sfinansowanie działania obejmującego łącznie demontaż lub usuwanie, transport i unieszkodliwienie ustala się w wysokości 100% całkowitych kosztów tego działania. Górny limit dofinansowania wynosi 5 000 zł dla jednej nieruchomości.

Zastrzega się możliwość negatywnego rozpatrzenia zgłoszeń w przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia usuwania wyrobów zawierających azbest.

W programie mogą wziąć udział:

1) osoby fizyczne,

2) wspólnoty mieszkaniowe,

posiadające tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, które posiadają nieruchomość (nie związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej) na terenie Gminy Sieroszewice, na której znajdują się wyroby i materiały zawierające azbest i dokonają zgłoszenia, na formularzach stanowiących załącznik nr 1 lub nr 2,  do tut. Urzędu Gminy Sieroszewice.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest m.in. złożenie odpowiedniego zgłoszenia.
Do zgłoszenia należy dołączyć:

1)      oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości stanowiące załącznik nr 3 do niniejszych zasad,  wraz z dokumentem potwierdzającym np. kserokopia aktu notarialnego lub wydruk z księgi wieczystej – w przypadku osób fizycznych,

(W przypadku posiadania innego tytułu do nieruchomości niż własność do zgłoszenia należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości na udział w przedsięwzięciu),

2)      kopię uchwały wspólnoty powołującej zarząd, odpis z Księgi Wieczystej dla nieruchomości gruntowej– w przypadku wspólnot mieszkaniowych,

3)      kopię złożonego wniosku o zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę (wymiana pokrycia dachu lub rozbiórka) bądź kopię pozwolenia na budowę lub rozbiórkę wydanych przez Starostę Ostrowskiego – w przypadku zgłoszenia wniosku na demontaż, transport i unieszkodliwienie,

4)      wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go latach podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie na formularzu określonym w załączniku nr 5,

5)       formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę,

6)      ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,

7)      informację o wyrobach zawierających azbest.

 

Osoba do kontaktu: Marzena Sztukowska - Inspektor ds. gospodarki komunalnej, tel. 62 739 60 76 wew. 335

 

Zasady, formularze zgłoszeniowe oraz oświadczenia dostępne sa w poniższych załacznikach:

 

 

 

 

Zasady i tryb realizacji przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sieroszewice” na rok 2020

Zgłoszenie – demontaż, transport i unieszkodliwienie – pdf

Zgłoszenie – usunięcie, transport i unieszkodliwienie – pdf

Oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości – pdf

Zgoda właściciela/współwłaściciela – pdf

Oświadczenie – pomoc de minimis – pdf

Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę – pdf

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – pdf

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest – pdf

Informacja o wyrobach zawierających azbest – pdf

Protokół odbioru – pdf

Wzór umowy – de minimis – pdf

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Marzena Sztukowska | Data wprowadzenia: 2018-04-20 13:50:27 | Data modyfikacji: 2020-04-23 14:23:49.
Data wprowadzenia: 2018-04-20 13:50:27
Data modyfikacji: 2020-04-23 14:23:49
Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Marzena Sztukowska
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska