K O M U N I K A T


Wójta Gminy Sieroszewice


z dnia 11 października 2018 roku


 


 Na  podstawie art. 5 „a” ust.1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity -Dz. U.  z 2018 r.  poz.450  ze zm.) oraz Uchwały Nr XLI/248/2010 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego  sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - Wójt Gminy Sieroszewice zarządza konsultacje z przedstawicielami organizacji pozarządowych w formie  otwartego spotkania konsultacyjnego w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Sieroszewice pn.: „Program współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.”


Spotkanie konsultacyjne odbędzie się dnia 9 listopada 2018 roku, w Urzędzie Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska 65, pokój nr 7 o godz. 15:00.


 


                                                                                                                                      Z-ca Wójta


                                                                                                                                  /Ryszard Boduch/

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Stanowisko ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej - Tomasz Woźniak | Data wprowadzenia: 2018-10-11 15:02:28 | Data modyfikacji: 2019-09-16 17:15:42.

I N F O R M A C J A

o wynikach konsultacji z przedstawicielami organizacji pozarządowych

odbytym w dniu 9 listopada 2018 roku

                        

               Na podstawie art. 5 a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity - Dz. U. z 2018 roku, poz. 450 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLI/248/2010 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - Wójt Gminy Sieroszewice zarządził konsultacje z przedstawicielami organizacji pozarządowych w formie otwartego spotkania konsultacyjnego w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Sieroszewice pn.: „Program współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.”

Spotkanie konsultacyjne odbyło się dnia 9 listopada 2018 roku w Urzędzie Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska 65, pokój nr 7 o godz. 15: 00 i trwało do godz. 16:30.

W spotkaniu udział wzięli Pan Tomasz Woźniak – przedstawiciel Wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 14 przedstawicieli organizacji pozarządowych, a zostało zaproszonych 30 przedstawicieli. Otwarcia spotkania dokonał przedstawiciel wójta, informując uczestniczących w spotkaniu, że na terenie naszej gminy przybywa, co raz więcej organizacji pozarządowych, które realizują zadania w sferze zadań publicznych oraz prowadzą współpracę z organami administracji publicznej.

Przedstawiciele organizacji otrzymali zaproszenie na spotkanie konsultacyjne na którym projekt uchwały wraz z programem współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 omówił przedstawiciel Wójta Gminy Pan Tomasz Woźniak.

Następnie rozpoczęła się dyskusja na temat „ Programu”, podczas której przedstawiciele organizacji zgłosili następujące wnioski do przedstawionego projektu „ Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi…”:

1. Wybrano przedstawicieli do komisji konkursowej :


-  Pana Jerzego Kowalskiego

-  Pana Marcina Masłowskiego

2.Ogłosić konkursy na 2019 r z proponowanymi zmianami do projektu budżetu na 2019 r.


a) z zadania nr 6 ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego- 9.000,00 zł., pomniejszyć do kwoty 6.000,00 zł,-

b)  zwiększyć kwotę w zadaniu nr 5 turystyka i krajoznawstwo – 20.000,00 zł. do kwoty 23.000,00 zł,-

c) dodatkowo czynić starania o zwiększenie kwot proponowanych w projekcie budżetu na 2019 rok o kwotę 26.000,00 zł,-  w zadaniu nr 1 upowszechniania kultury fizycznej z kwoty  86.000,00 zł., na kwotę 100.000,00 zł,- oraz w zadaniu nr 2 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i  dziedzictwa narodowego z kwoty  35.000,00 zł, na kwotę 47.000,00 zł,-

 

W ogłoszeniu na otwarty konkurs ofert należy zamieścić – Tryb i kryteria wyboru oferty.
 

Na spotkaniu poinformowano przedstawicieli organizacji, aby do 30 września każdego roku składali wnioski do projektu budżetu gminy na następny rok kalendarzowy.

 

                                                                                                                                    Zastępca

                                                                                                                      Wójta Gminy Sieroszewice

                                                                                                                              Ryszard Boduch

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Stanowisko ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej - Tomasz Woźniak | Data wprowadzenia: 2018-11-13 12:45:38 | Data modyfikacji: 2019-09-16 17:17:17.
Data wprowadzenia: 2018-11-13 12:45:38
Data modyfikacji: 2019-09-16 17:17:17
Autor: Stanowisko ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej - Tomasz Woźniak
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska