Wójt Gminy Sieroszewice

o  g  ł  a  s  z  a

II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działki nr 632 niezabudowanej
w miejscowości Masanów przy ul. Południowej

 

 

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunków przetargu:

 

1.  Opis nieruchomości:

Przedmiotem niniejszego przetargu jest działka nr 632 o pow. 0.1800 ha, niezabudowana,  położona w obrębie Masanów przy ul. Południowej, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi księgę wieczystą o numerze  KZ1W/00057794/4.  

2.   Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:

Nieruchomości położona jest na obszarze gdzie nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość ta znajduje się na terenach oznaczonych jako tereny upraw polowych.

3.   Obciążenia nieruchomości:

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu.

4.   Przetarg odbędzie się dnia 30 czerwca 2020 r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy w Sieroszewicach, ul. Ostrowska 65, pok. Nr 7.

5.    Cena wywoławcza zbywanej nieruchomości wynosi – 30.100,00 zł netto.

UWAGA!

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

6.   Warunkiem do wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium w wysokości  3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące 00/100 zł)  na konto Urzędu Gminy Sieroszewice – Bank Spółdzielczy  Rososzyca nr  16  8431 0008 0100 0130 2000 0001  lub w kasie urzędu w godzinach urzędowania, najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r. 

Za datę wpłaty uznaję się datę wpływu środków na rachunek organizatora przetargu.

- Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na
   poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zwraca się,

-  Wadium ulega przepadkowi w przypadku wygrania przetargu  i nieprzystąpieniu do
    podpisania aktu notarialnego w wyznaczonym dniu.

7.   Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

8.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeśli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

9.   Koszt sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

10. Ogłoszenie zamieszczano na stronie www.bip.sieroszewice.pl , tablicy ogłoszeń urzędu gminy oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach.

11.  Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości, warunków przeprowadzenia przetargu, udziela:  Ryszard Boduch – pokój nr 19, tel. 062/7396076 w. 348

 

                                                                                WÓJT GMINY SIEROSZEWICE

 

                                                                                      /-/ Anatol Piaskowski                                               

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2020-05-21 14:51:35.
Data wprowadzenia: 2020-05-21 14:51:35
Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska