Wójt Gminy Sieroszewice ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka nr 230/9 położona w obrębie Latowice

 

Sieroszewice, dnia. 18.06.2020 r.

 

Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości

Działając na podstawie art. 35 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) oraz Zarządzenia  Nr 57.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 230/9 o pow. 0,0341 ha położonej obrębie Latowice Wójt Gminy Sieroszewice ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa - działka nr 230/9 o pow. 0,0341 ha, położona w obrębie Latowice, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim  prowadzi księgę wieczystą nr KZ1W/00061740/2 własność Gminy Sieroszewice.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.

1. Uzasadnienie do wyboru formy przetargu

Brak dostępu do drogi publicznej.

Przetarg jest ograniczony do właścicieli działek sąsiadujących z działką nr 230/9, tj. właścicieli działek nr 226 obręb Latowice oraz nr 1 obręb Parczew.

2. Opis nieruchomości

Działka 230/9 położona jest w obrębie Latowice. Jest niezabudowana, nie posiada bezpośredniego połączenia z drogą publiczną. Zlokalizowana jest na zapleczu terenów zabudowanych w otoczeniu zabudowy mieszkaniowo-zagrodowo-usługowej i gruntów rolnych. Działka ma kształt prostokąta. Nie posiada dostępu do urządzeń infrastruktury technicznej.

Gmina nie posiada dla terenu położenia działki nr 230/9 ważnego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sieroszewice, obszar na którym jest położona działka oznaczony jest jako tereny zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi – preferowane do rozwoju.

3. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu

Do dnia 20 lipca 2020 r. należy złożyć pisemne oświadczenie dotyczące uczestnictwa w przetargu.

4. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu

Kryteria: właściciele działek sąsiadujących z działką nr 230/9 , tj. właściciele działek nr 226 obręb Latowice oraz nr 1 obręb Parczew, złożenie pisemnego oświadczenia, o którym mowa w pkt. 3, wniesienie wadium o którym mowa w pkt. 6.

Do dnia 20 lipca 2020 r. po sprawdzeniu przez Komisję Przetargową zgłoszeń zostanie podana lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu. Lista zostanie wywieszona w siedzibie Urzędu Gminy Sieroszewice, ul. Ostrowska 65.

5. Cena wywoławcza nieruchomości

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 10 500,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych , 00/100). Sprzedaż zwolniona od podatku VAT na  podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z  2020 poz. 106).

Wartość rynkowa prawa własności do nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży została ustalona przez uprawnionego rzeczoznawcę w zakresie szacowania nieruchomości i przedstawiona w postaci operatu szacunkowego.

Cena działki nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych. Ewentualne wznowienie znaków granicznych nastąpić może na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości. Nabywca przyjmie nieruchomość w stanie istniejącym.

6. Wadium

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1 100,00 zł (słownie: jeden  tysiąc sto złotych, 00/100) przelewem na konto Urzędu Gminy Sieroszewice, nr konta 16  8431 0008 0100 0130 2000 0001  Bank Spółdzielczy  Rososzyca najpóźniej do dnia 20 lipca 2020 r. Za wpłatę wadium uważa się wpływ pieniędzy na konto Urzędu Gminy  Sieroszewice w wyżej określonej dacie. Za datę wpłaty uznaję się datę wpływu środków na rachunek organizatora przetargu. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa o którym mowa w pkt. 3.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadia wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, będą zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

7. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu

Przetarg odbędzie się w dniu 23 lipca 2020 r. o godz. 12:30 w siedzibie Urzędu Gminy Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, pokój nr 7.

8. Warunki przetargu

Przed przystąpieniem do licytacji uczestnicy przetargu składają pisemne oświadczenie, że zapoznali się ze stanem zagospodarowania nieruchomości oraz warunkami przetargu i je akceptują.

Uczestnik przetargu winien ponadto przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.

Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i tryby przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U z 2014r., poz. 1490).

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

9. Informacje dodatkowe

Cena sprzedaży podlega zapłacie w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności nabytej nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w drodze przetargu (opłaty sądowe i notarialne)

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) upłynął w dniu 3 czerwca 2020 r.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej, Wójt Gminy Sieroszewice może odstąpić od zawarcia umowy, ta wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Wójt Gminy Sieroszewice zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów.

Z dokumentacją można zapoznać się oraz szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy  Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice, pokój nr 19 w godz. pracy Urzędu, tel. (62) 7396076 w. 348.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz na stronie internetowej www.sieroszewice.pl. oraz www.bip.sieroszewice.pl

 

 

Wójt Gminy Sieroszewice

/-/ Anatol Piaskowski

 

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2020-06-23 15:05:22.

Zobacz:
 I publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Sieroszewice .  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Masanów .  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Rososzyca i Ołobok .  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Latowice  .  I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działki nr 660 niezabudowanej w miejscowości Ołobok przy ul. Zamkowej .  II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działki nr 632 niezabudowanej w miejscowości Masanów przy ul. Południowej .  II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działki nr 633 niezabudowanej w miejscowości Masanów przy ul. Południowej .  I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości rolnej w m. Rososzyca .  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Zamość, Strzyżew i Wielowieś  .  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Sieroszewice  .  Ustne przetargi ograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Latowice .  Ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 230/1 położonej w obrębie Latowice .  Ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 230/2 położonej w obrębie Latowice .  Ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 230/7 położonej w obrębie Latowice .  Ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 230/5 położonej w obrębie Latowice .  Ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 230/3 położonej w obrębie Latowice .  Ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 230/8 położonej w obrębie Latowice .  Ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 230/9 położonej w obrębie Latowice .  Ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 230/6 położonej w obrębie Latowice .  II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości rolnej w m. Rososzyca .  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą Budowa linii ziemnej kablowej, zasilajacej latarnie oświetlenia ulicznego w Latowicach .  II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działki nr 660 niezabudowanej w miejscowości Ołobok przy ul. Zamkowej .  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Strzyżew  .  I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działki nr 154/6 zabudowanej dworem z parkiem w miejscowości Sieroszewice przy ul. Ostrowskiej 108 .  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Sieroszewice  .  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Latowice  .  I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Strzyżewie przy ul. Kościelnej 1 .  III ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości rolnej w m. Rososzyca .  I publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Sieroszewice  .  II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działki nr 154/6 zabudowanej dworem z parkiem w miejscowości Sieroszewice przy ul. Ostrowskiej 108 .  III ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działki nr 154/6 zabudowanej dworem z parkiem w miejscowości Sieroszewice przy ul. Ostrowskiej 108 . 
Data wprowadzenia: 2020-06-23 15:05:22
Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska