Wójt Gminy Sieroszewice

o  g  ł  a  s  z  a

I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działki nr 154/6 zabudowanej dworem
z parkiem w miejscowości Sieroszewice przy ul. Ostrowskiej 108

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunków przetargu:

1.   Opis nieruchomości:

Przedmiotem niniejszego przetargu jest działka nr 154/6 o pow. 3.7800 ha, zabudowana elektycznym dworem wzniesionym  w 3 ćw. XIX wieku z parkiem, położona w obrębie Sieroszewice przy ul. Ostrowskiej 108, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi dla niej  księgę wieczystą o numerze  KZ1W/00057550/2.  Do 2017 roku budynek ten pełnił funkcję mieszkalną , mieściło się w nim 9 lokali,  24 września  2017 roku został uszkodzony przez pożar.

2.   Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:

Nieruchomości położona jest na obszarze gdzie nie ma ważnego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość ta znajduje się na terenach oznaczonych jako „parki zabytkowe”. Budynek jak i założenie parkowe nie figurują w rejestrze zabytków prowadzonym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Obciążenia nieruchomości:

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu będzie obciążona ustanowieniem służebności drogi koniecznej.

3.   Przetarg odbędzie się dnia 11 września 2020 r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy w Sieroszewicach, ul. Ostrowska 65, pok. Nr 7.

4.   Cena wywoławcza zbywanej nieruchomości wynosi – 381 600,00 zł brutto.

UWAGA!

Sprzedaż zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z  2020 r. poz. 16 ze zm.).

5.   Warunkiem do wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium w wysokości  50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 zł)  na konto Urzędu Gminy Sieroszewice – Bank Spółdzielczy  Rososzyca nr  16  8431 0008 0100 0130 2000 0001  lub w kasie urzędu w godzinach urzędowania, najpóźniej do dnia
8  września 2020 r. 

Za datę wpłaty uznaję się datę wpływu środków na rachunek organizatora przetargu.

- Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zwraca się,

-  Wadium ulega przepadkowi w przypadku wygrania przetargu  i nieprzystąpieniu do podpisania aktu notarialnego w wyznaczonym dniu.

6.   Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

7.   Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeśli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

8.    Koszt sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

9.   Ogłoszenie zamieszczano na stronie www.bip.sieroszewice.pl , tablicy ogłoszeń urzędu gminy oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach.

10.  Szczegółowych informacji dotyczących: nieruchomości; warunków przeprowadzenia przetargu; udziela:  Ryszard Boduch – pokój nr 19,   tel. 062/7396076 w. 348

 

  WÓJT GMINY SIEROSZEWICE

  /-/ Anatol Piaskowski    

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2020-08-12 15:24:04.
Data wprowadzenia: 2020-08-12 15:24:04
Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska