Wójt Gminy Sieroszewice

o  g  ł  a  s  z  a

I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3
 położonego w Strzyżewie przy ul. Kościelnej 1

 

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunków przetargu:

 

1.      Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 96.81 m2 oraz udział w częściach wspólnych wynoszący 9681/31817. Lokal ten znajduje się w budynku usytuowanym na działce oznaczonej jako nr 551/3 o pow. 0.2498 ha  w miejscowości Strzyżew przy ul. Kościelnej 1 dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp. prowadzi Księgę Wieczystą KZ1W/00089138/1

2.      Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:

Nieruchomość położona jest na obszarze gdzie nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sieroszewice teren ten jest przeznaczony jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

3.      Obciążenia nieruchomości:

Nieruchomość jak i lokal mieszkalny stanowiący przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu.

4.      Przetarg odbędzie się dnia 26 października 2020 r. o godz. 1100 w budynku Urzędu Gminy w Sieroszewicach, ul. Ostrowska 65, pok. Nr 7.

5.      Cena wywoławcza zbywanego lokalu mieszkalnego  wynosi – 50.200,00 zł brutto.

UWAGA!

Sprzedaż zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z  2020 r. poz. 106).

6.      Warunkiem do wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium w wysokości  6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy tysięcy 00/100 zł)  na konto Urzędu Gminy Sieroszewice – Bank Spółdzielczy  Rososzyca nr  16  8431 0008 0100 0130 2000 0001  lub w kasie urzędu w godzinach urzędowania, najpóźniej do dnia
21 października 2020 r. 

Za datę wpłaty uznaję się datę wpływu środków na rachunek organizatora przetargu.

- Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zwraca się,

-  Wadium ulega przepadkowi w przypadku wygrania przetargu  i nieprzystąpieniu do podpisania aktu notarialnego w wyznaczonym dniu.

7.      Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

8.      Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeśli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

9.      Koszt sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

10.  Ogłoszenie zamieszczano na stronie www.bip.sieroszewice.pl , tablicy ogłoszeń urzędu gminy oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach.

11.  Szczegółowych informacji dotyczących: nieruchomości; warunków przeprowadzenia przetargu; udziela:  Ryszard Boduch – pokój nr 17,  tel. 062/7396076 w. 348

 

                                                                                WÓJT GMINY SIEROSZEWICE

 

                                                                                      /-/ Anatol Piaskowski                                               

Informacja o wyniku przetargu

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2020-09-22 09:23:45 | Data modyfikacji: 2020-09-22 09:24:49.
Data wprowadzenia: 2020-09-22 09:23:45
Data modyfikacji: 2020-09-22 09:24:49
Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska