Zarządzenie Nr 1.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na 2021 rok

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-01-28 11:26:26 | Data modyfikacji: 2022-01-03 16:50:24.
 Zarządzenie Nr 2.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia Planu działalności Urzędu Gminy Sieroszewice na rok 2021

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-01-08 09:54:59 | Data modyfikacji: 2021-01-08 09:56:49.
 Zarządzenie Nr 3.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Sieroszewice za rok 2020

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-01-20 14:22:25.
 Zarządzenie Nr 4.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2021 roku w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-01-20 14:16:13.
 Zarządzenie Nr 5.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 7 stycznia 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2020/2021 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-01-27 11:08:21 | Data modyfikacji: 2021-01-27 11:09:23.
 Zarządzenie Nr 6.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-10-13 10:46:49.
 Zarządzenie Nr 7.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych gminy Sieroszewice w sferach: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, turystyki i krajoznawstwa, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2021

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-01-18 16:27:16.

REGULAMIN GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W SIEROSZEWICACH

 Zarządzenie Nr 8.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sieroszewicach

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-01-19 12:57:34.
 Zarządzenie Nr 9.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-01-19 14:43:56.
 Zarządzenie Nr 10.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 stycznia 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2020/2021 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-01-27 11:13:51 | Data modyfikacji: 2021-01-27 11:14:15.
 Zarządzenie Nr 11.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-01-26 12:31:54.
 Zarządzenie Nr 12.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i powołania Gminnego Biura Spisowego w Gminie Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-10-12 15:24:03.
 Zarządzenie Nr 13.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-01-26 13:39:32 | Data modyfikacji: 2021-10-12 15:25:38.
 Zarządzenie Nr 14.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 stycznia 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2020/2021 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-01-27 11:53:45.
 Zarządzenie Nr 15.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 stycznia 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2020/2021 w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-01-27 12:01:01.
 Zarządzenie Nr 16.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-02-01 13:12:02.
 Zarządzenie Nr 17.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Sieroszewice za 2020 rok

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-02-09 09:24:57.
 Zarządzenie Nr 18.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 5 lutego 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2020/2021 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-03-10 12:56:25 | Data modyfikacji: 2021-03-10 13:01:17.
 Zarządzenie Nr 19.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-02-11 15:18:43.

Załącznik nr 1 do Zarządzenie Nr 20.2021 z dnia 8 lutego 2021 r.

 Zarządzenie Nr 20.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 8 lutego 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-02-15 12:27:18.
 Zarządzenie Nr 21.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach za rok 2020 oraz przekazania go Radzie Gminy

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-04-26 16:26:53.
 Zarządzenie Nr 22.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach za rok 2020 oraz przekazania go Radzie Gminy

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-04-26 16:17:43 | Data modyfikacji: 2021-04-26 16:27:29.
 Zarządzenie Nr 23.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-05-05 13:40:55 | Data modyfikacji: 2021-05-05 13:41:23.
 Zarządzenie Nr 24.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-05-05 13:58:36.
 Zarządzenie Nr 25.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-05-05 14:56:42.
 Zarządzenie Nr 26.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-05-05 15:01:25.
 Zarządzenie Nr 27.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 lutego 2021 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-03-02 12:45:59.
 Zarządzenie Nr 28.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-03-02 12:41:29 | Data modyfikacji: 2021-03-02 12:46:29.
 Zarządzenie Nr 29.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-03-02 13:28:21.
 Zarządzenie Nr 30.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-03-04 13:31:22.
 Zarządzenie Nr 31.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 1 marca 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2020/2021 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-03-10 13:03:22 | Data modyfikacji: 2021-03-10 13:07:42.
 Zarządzenie Nr 32.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-03-08 12:36:12.
 Zarządzenie Nr 33.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie programów szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz częstotliwości i czasu trwania szkoleń bhp pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-03-08 12:54:56.
 Zarządzenie Nr 34.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-03-08 12:02:26 | Data modyfikacji: 2021-03-08 12:13:32.
 Zarządzenie Nr 35.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-03-10 13:17:25.
 Zarządzenie Nr 36.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 8 marca 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2020/2021 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-03-10 13:09:28.
 Zarządzenie Nr 37.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 8 marca 2021 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu pobytu w Dziennym Domu „Senior+” w Latowicach

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-03-23 15:30:46.
 Zarządzenie Nr 38.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 17 marca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-04-01 12:24:19.
 Zarządzenie Nr 39.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 17 marca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Sieroszewicach

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-04-01 12:32:18.
 Zarządzenie Nr 40.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-03-26 15:28:19.
 Zarządzenie Nr 41.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 marca 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2020/2021 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-04-22 12:31:14.
 Zarządzenie Nr 42.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Sieroszewice na lata 2021-2023

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-04-01 12:21:38 | Data modyfikacji: 2021-04-22 12:35:46.
 Zarządzenie Nr 43.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za rok 2020 oraz przekazaniago Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-05-20 15:10:56 | Data modyfikacji: 2021-05-20 15:13:01.
 Zarządzenie Nr 44.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Sieroszewice za 2020 rok

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-04-20 12:33:14.
 Zarządzenie Nr 45.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-04-20 12:41:17 | Data modyfikacji: 2021-04-20 12:41:47.
 Zarządzenie Nr 46.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez jednostki organizacyjne Gminy Sieroszewice oraz jednostki obsługujące

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-12-29 14:51:27 | Data modyfikacji: 2021-12-29 14:52:07.
 Zarządzenie Nr 47.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmiany zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2021 r.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-05-10 10:50:39 | Data modyfikacji: 2021-05-10 10:59:08.
 Zarządzenie Nr 48.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 9 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-04-21 13:50:42 | Data modyfikacji: 2021-04-21 13:51:20.
 Zarządzenie Nr 49.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-04-30 09:50:08.
 Zarządzenie Nr 50.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 4 maja 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2020/2021 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-05-06 12:05:22.
 Zarządzenie Nr 51.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-05-11 09:37:59.
 Zarządzenie Nr 52.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 maja 2021 roku w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2021/2022 w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-05-21 13:30:26 | Data modyfikacji: 2021-05-21 13:31:50.
 Zarządzenie Nr 53.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 maja 2021 roku w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2021/2022 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-05-21 13:34:33 | Data modyfikacji: 2021-05-21 13:34:59.
 Zarządzenie Nr 54.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 maja 2021 roku w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Sieroszewice za rok 2020

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-05-13 15:07:19.
 Zarządzenie Nr 55.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-05-17 11:17:17.
 Zarządzenie Nr 56.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 maja 2021 roku w sprawie regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sieroszewicach

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-05-19 14:09:24.
 Zarządzenie Nr 57.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-06-01 13:48:10.
 Zarządzenie Nr 58.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 1 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-06-07 15:50:21.
 Zarządzenie Nr 59.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 1 czerwca 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywaną przez bank informacją o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-06-18 14:24:33.
 Zarządzenie Nr 60.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Komisji do oceny i rozliczania wniosków o uzyskanie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-06-18 14:26:34.
 Zarządzenie Nr 61.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 16 czerwca 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-06-22 12:15:54.
 Zarządzenie Nr 62.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-09-24 14:29:09.
 Zarządzenie Nr 63.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2021 r.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-07-01 12:08:18.
 Zarządzenie Nr 64.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 czerwiec 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-07-29 11:19:51.
 Zarządzenie Nr 65.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 czerwiec 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2021 - 2025

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-07-29 11:37:13 | Data modyfikacji: 2021-07-29 11:47:20.
 Zarządzenie Nr 66.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód powstałych w wyniku nawałnicy

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-07-28 09:05:52.
 Zarządzenie Nr 67.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 lipca 2021 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Parczewie

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-07-28 15:10:12.
 Zarządzenie Nr 68.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 lipca 2021 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rososzycy

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-07-28 15:12:36.
 Zarządzenie Nr 69.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 lipca 2021 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Strzyżewie

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-07-28 15:15:56.
 Zarządzenie Nr 70.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 lipca 2021 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Westrzy

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-07-28 15:01:54.
 Zarządzenie Nr 71.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 lipca 2021 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Wielowsi

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-07-28 15:06:57.
 Zarządzenie Nr 72.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-12-28 11:27:11 | Data modyfikacji: 2021-12-28 11:27:37.
 Zarządzenie Nr 73.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 9 sierpnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji ochrony danych osobowych u Administratora

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-09-14 14:57:39.
 Zarządzenie Nr 74.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-08-23 13:00:29.
 Zarządzenie Nr 75.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Sieroszewice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za I półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i realizacji gospodarki pozabudżetowej za I półrocze 2021 roku

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-09-03 11:54:40 | Data modyfikacji: 2021-09-03 12:09:51.
 Zarządzenie Nr 76.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 sierpnia 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2021/2022 w publicznych przedszkolach,, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-09-06 15:59:56.
 Zarządzenie Nr 77.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 sierpnia 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2021/2022 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-09-06 16:06:37.
 Zarządzenie Nr 78.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia ogólnego schematu procedury kontroli przedsiębiorców

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-09-07 13:50:33.
 Zarządzenie Nr 79.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 8 września 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-09-14 15:06:00.
 Zarządzenie Nr 80.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 9 września 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2021/2022 w publicznych przedszkolach,, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-09-13 14:59:40.
 Zarządzenie Nr 81.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 9 września 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2021/2022 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-09-13 15:02:16.
 Zarządzenie Nr 82.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 9 września 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-09-21 10:47:52.
 Zarządzenie Nr 83.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 9 września 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-09-21 10:51:53.
 Zarządzenie Nr 84.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 24 września 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-10-01 10:17:13.
 Zarządzenie Nr 85.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 24 września 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-10-13 13:06:52 | Data modyfikacji: 2021-10-13 13:08:05.
 Zarządzenie Nr 86.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 września 2021 roku w sprawie objęcia przez Gminę Sieroszewice udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-10-11 13:20:40.
 Zarządzenie Nr 87.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 5 października 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-10-06 14:29:33.
 Zarządzenie Nr 88.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 5 października 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2021/2022 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-10-11 13:04:01.
 Zarządzenie Nr 89.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 października 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2021/2022 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-10-28 10:55:25.
 Zarządzenie Nr 90.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 20 października 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-10-28 11:15:32.
 Zarządzenie Nr 91.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 październik 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-12-28 12:04:26.
 Zarządzenie Nr 92.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 października 2021 roku w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód powstałych w wyniku nawałnicy

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-11-16 13:13:26.
 Zarządzenie Nr 93.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 2 listopada 2021 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-11-17 08:30:11.
 Zarządzenie Nr 94.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2022 - 2032

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-11-16 09:39:46.
 Zarządzenie Nr 95.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej na rok 2022

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-11-16 13:10:28.
 Zarządzenie Nr 96.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-11-25 12:45:27.
 Zarządzenie Nr 97.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-11-25 13:50:06.
 Zarządzenie Nr 98.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód, które mogą powstać w wyniku wystąpienia zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych na terenie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-11-25 12:38:53.
 Zarządzenie Nr 99.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-12-09 12:19:41.
 Zarządzenie Nr 100.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli okresowej ochrony informacji niejawnych

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-12-17 10:48:20.
 Zarządzenie Nr 101.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-12-06 13:29:53.
 Zarządzenie Nr 102.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 2 grudnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-12-29 14:47:27.
 Zarządzenie Nr 103.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2022-02-02 15:41:25.

Załącznik do Zarządzenia Nr 104.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 13 grudnia 2021 r. - Plan audytu wewnetrznego na rok 2021

 Zarządzenie Nr 104.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Planu Audytu Wewnętrznego w Gminie Sieroszewice na 2022 rok

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-12-17 10:52:51.
 Zarządzenie Nr 105.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-12-21 08:38:35 | Data modyfikacji: 2021-12-21 08:39:02.
 Zarządzenie Nr 106.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia ceny za nieczystości ciekłe dowożone do punktu zlewnego na terenie oczyszczalni ścieków w Rososzycy

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-12-21 09:59:56.
 Zarządzenie Nr 107.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2022 r.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-12-21 08:45:50.
 Zarządzenie Nr 108.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia opłat za wywóz nieczystości płynnych z terenu Gminy Sieroszewice przez Gminny Zakład Komunalny

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-12-21 08:43:09.

Załącznik do zarządzenia Nr 109. 2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 20 grudnia 2021 r.

 Zarządzenie Nr 109.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Sieroszewice na rok 2021 – Program „Laboratoria przyszłości”

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-12-28 13:54:02.
 Zarządzenie Nr 110.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Sieroszewice w sferach: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, turystyki i krajoznawstwa, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2022

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-12-20 16:23:26.
 Zarządzenie Nr 111.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 20 grudnia 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2022-01-25 08:48:22 | Data modyfikacji: 2022-01-26 14:59:39.
 Zarządzenie Nr 112.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2021 r.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-12-29 09:55:01.

Załącznik do zarządzenia Nr 113. 2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2021 r.

 Zarządzenie Nr 113.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie prowadzenia Publicznego Rejestru Umów w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-12-28 09:55:04 | Data modyfikacji: 2021-12-28 09:55:38.
 Zarządzenie Nr 114.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora do spraw gospodarki odpadami komunalnymi i windykacji w Urzędzie Gminy Sieroszewic

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-12-23 09:42:25.
 Zarządzenie Nr 115.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora do spraw gospodarki odpadami komunalnymi i windykacji w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-12-23 09:55:12.
 Zarządzenie Nr 116.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie objęcia przez Gminę Sieroszewice udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-12-30 14:36:00.
 Zarządzenie Nr 117.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2021 r.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-12-31 09:56:56.
Data wprowadzenia: 2021-12-31 09:56:56
Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska