ZP.PN.26/09

Sieroszewice, 2009-10-23

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.PN. 26/09. Nazwa zadania: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Sieroszewice w sezonie 2009/2010 – Rejon I i Rejon II

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) Nazwa zamawiającego zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Sieroszewice

Ul. Ostrowska 65

63-405 Sieroszewice

Strona www: www.bip.sieroszewice.pl

E – mail: sieroszewice@sieroszewice.pl

Godziny urzędowania: od 7:30 do 15:30

 

II. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie
na stronie internetowej:
www.bip.sieroszewice.pl lub odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego (Pokój nr 20).

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
o możliwości składania ofert częściowych:

 

Przedmiotem zamówienia są:

- Usługi odśnieżania,

- Usługi usuwania oblodzeń,

 

-          Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ( Rejon I lub Rejon II)

 

Wspólny Słownik Zamówień:

 

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające
(jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

90.62.00.00.9  

 Usługi odśnieżania

Dodatkowe przedmioty

90.63.00.00.2 

 Usługi usuwania oblodzeń

 

 

#48

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

VI. Termin wykonania zamówienia: 06.11.2009r.

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.      O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1  Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2  Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

1.3  Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4  Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2.      Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

2.1  Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2  Podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.

 

VIII. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100%

#78

X. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 2009-11-02 do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Sieroszewice; ul. Ostrowska 65; 63-405 Sieroszewice, Pokój nr 10

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert: Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-11-02, o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Sieroszewice; ul. Ostrowska 65; 63-405 Sieroszewice, Pokój nr 11

XII. Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2009-12-02

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające: Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 371700 - 2009   dnia 2009-10-23

 

 

 

Wójt Gminy Sieroszewice

Czesław Berkowski

 

 

 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-10-23 14:27:15.
ZP.PN.25.2009

ZP.PN.25/09

Sieroszewice, 2009-09-08

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.PN.25/09. Nazwa zadania: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Zamość - Raduchów

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) Nazwa zamawiającego zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Sieroszewice

Ul. Ostrowska 65

63-405 Sieroszewice

Strona www: www.bip.sieroszewice.pl

E – mail: sieroszewice@sieroszewice.pl

Godziny urzędowania: od 7:30 do 15:30

 

II. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie
na stronie internetowej:
www.bip.sieroszewice.pl lub odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego (Pokój nr 20).

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
o możliwości składania ofert częściowych:

-          Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej z gruntowej na asfaltową w miejscowości Zamość - Raduchów

Zakres robót obejmuje:

- roboty pomiarowe,

- mechaniczne plantowanie korony drogi,

- wykonanie koryta,

- wykonanie rowków odwadniających,

- wykonanie dolnej podbudowy z kruszywa naturalnego,

- wykonanie górnej podbudowy z kruszywa łamanego (gabro, melafir),

- wykonanie nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej, (warstwa ścieralna),

- wykonanie poboczy,

-          Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Wspólny Słownik Zamówień:

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające
(jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

45 110 000-1  

 

Dodatkowe przedmioty

45 200 000-9 

45 230 000-8 

45 231 113-0 

45 232 420-2 

45 232 440-8 

 

  

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

VI. Termin wykonania zamówienia: 306.11.2009r.

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.      O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1  Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2  Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

1.3  Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4  Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2.      Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

2.1  Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2  Podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.

 

VIII. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100%

X. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 2009-10-08 do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Sieroszewice; ul. Ostrowska 65; 63-405 Sieroszewice, Pokój nr 10

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert: Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-10-08, o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Sieroszewice; ul. Ostrowska 65; 63-405 Sieroszewice, Pokój nr 11

XII. Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2009-11-07

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające: Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 323438-2009 dnia 2009-09-18

 

 

 

Wójt Gminy Sieroszewice

Czesław Berkowski

 

 

Dokumentacja przetargowa do pobrania - TUTAJ

 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-09-18 11:54:38.
ZP.PN.24/2009

 

ZP.PN.24/09

Sieroszewice, 2009-09-08

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.PN.25/09. Nazwa zadania: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Strzyżew - Strzyżówek

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) Nazwa zamawiającego zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Sieroszewice

Ul. Ostrowska 65

63-405 Sieroszewice

Strona www: www.bip.sieroszewice.pl

E – mail: sieroszewice@sieroszewice.pl

Godziny urzędowania: od 7:30 do 15:30

 

II. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie
na stronie internetowej:
www.bip.sieroszewice.pl lub odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego (Pokój nr 20).

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
o możliwości składania ofert częściowych:

-          Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej z gruntowej na asfaltową w miejscowości Strzyżew - Strzyżówek

Zakres robót obejmuje:

- roboty pomiarowe,

- karczowanie krzaków, drzew i usuwanie istniejących pni drzew,

- oczyszczenie poboczy z wysokiej trawy i chwastów,

- oczyszczenie rowów z namułu,

- roboty ziemne pod konstrukcję nawierzchni,

- roboty nawierzchniowe,

- wykonanie poboczy,

- ustawienie znaków pionowych.

-          Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Wspólny Słownik Zamówień:

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające
(jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

45 110 000-1  

 

Dodatkowe przedmioty

45 200 000-9 

45 230 000-8 

45 231 113-0 

45 232 420-2 

45 232 440-8 

 

 

 

#48

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

VI. Termin wykonania zamówienia: 06.11.2009r.

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.      O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1  Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2  Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

1.3  Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4  Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2.      Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

2.1  Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2  Podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.

 

VIII. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100%

#78

X. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 2009-10-08 do godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Sieroszewice; ul. Ostrowska 65; 63-405 Sieroszewice, Pokój nr 10

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert: Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-10-08, o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Sieroszewice; ul. Ostrowska 65; 63-405 Sieroszewice, Pokój nr 11

XII. Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2009-11-07

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające: Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr  323384-2009 dnia 2009-09-18

 

 

 

Wójt Gminy Sieroszewice

Czesław Berkowski

 

 

Dokumentacja przetargowa do pobrania - TUTAJ

 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-09-18 11:40:02 | Data modyfikacji: 2009-09-18 12:40:27.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 138115-2009 z dnia 2009-08-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Latowice
Zadanie nr 01 - CHODNIKI Rozebranie istniejących chodników i podłoży betonowych 186,65 m2 Mechaniczne wykonanie koryta 186,65 m2. Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, podsypki piaskowej, nawierzchni z kostki brukowej - kolor. -...
Termin składania ofert: 2009-09-11

 


Numer ogłoszenia: 151425 - 2009; data zamieszczenia: 09.09.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 138115 - 2009 data 21.08.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej, ul. Środkowa 52, 63-405 Latowice, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 7396035, fax. 0-62 7396035.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

·        Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.

·        W ogłoszeniu jest: Zadanie nr 01 - CHODNIKI Rozebranie istniejących chodników i podłoży betonowych 186,65 m2 Mechaniczne wykonanie koryta 186,65 m2. Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, podsypki piaskowej, nawierzchni z kostki brukowej - kolor. - 486,65 m2. Wykonanie ławy pod krawężnik i ułożenie krawężnika 140,40 m. Zadanie nr 02 - REMONT PARKANU -Rozebranie ogrodzenia z przęseł drewnianych, słupków murowanych z cegły i cokołu z kamienia - 39,02 m ( parkan od strony ulicy) -demontaż bramy - 1 szt. -rozebranie przęseł drewnianych - 59,352 m2 ( parkan od strony zachodniej) Wykonanie ogrodzenia - od ulicy -ławy fundamentowe - 6,112 m3; ściany fundamentowe z bloczków betonowych - 5,121 m3 Cokół z cegły klinkierowej grub 1c - 11,964 m2; słupy w parkanie z trzpieniem żelbetowym z cegły klinkierowej 38*38 cm - 18,2 m: brama dwuskrzydłowa z ozdobnych elementów stalowych o wym. 4,50*1,65 m: przęsła z elementów ozdobnych 2,36*1,10 m - 12 szt. Wykonanie ogrodzenia od strony zachodniej Naprawa słupków i cokołu ( uzupełnienie spoin, impregnacja pow. muru, - 47,943 m2 -montaż gotowych przęseł drewnianych - 59,4 m2 montaż nakryw z elementów ceramicznych na słupki - 18 szt. Zadanie nr 03 - Założenie trawnika Odkopanie korzeni, frezowanie korzeni drzew - szt. 9. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu grub . 15 cm. - 1121,30 m2. Mechaniczne przekopanie gruntu - 1121,30 m2, rozrzucenie ziemi urodzajnej - 112,30 m3, uprawa gruntu i wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie z nawożeniem - 1121,30 m2. Obsadzenie trawnika drzewami i krzewami oraz bylinami wg zestawienia. Wyposażenie ogrodu wg zestawienia. Wyposażenie w sprzęt do pielęgnacji kpl. 1. Wykonanie linii nawadniania trawników zraszaczami wynurzanymi. Kpl - 1,0. Ułożenie linii kroplujacej - 122,0 m. Zadanie nr 04 - Wykonanie oświetlenia Wykonanie linii kablowej oswietleniowej, układanie kabla, montaż opraw oświetlenia...

·        W ogłoszeniu powinno być: Zadanie nr 01 - CHODNIKI Rozebranie istniejących chodników i podłoży betonowych 186,65 m2 Mechaniczne wykonanie koryta 186,65 m2. Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, podsypki piaskowej, nawierzchni z kostki brukowej - kolor. - 486,65 m2. Wykonanie ławy pod krawężnik i ułożenie krawężnika 140,40 m. Zadanie nr 02 - REMONT PARKANU -Rozebranie ogrodzenia z przęseł drewnianych, słupków murowanych z cegły i cokołu z kamienia - 39,02 m ( parkan od strony ulicy) -demontaż bramy - 1 szt. -rozebranie przęseł drewnianych - 59,352 m2 ( parkan od strony zachodniej) Wykonanie ogrodzenia - od ulicy -ławy fundamentowe - 6,112 m3; ściany fundamentowe z bloczków betonowych - 5,121 m3 Cokół z cegły klinkierowej grub 1c - 11,964 m2; słupy w parkanie z trzpieniem żelbetowym z cegły klinkierowej 38*38 cm - 18,2 m: brama dwuskrzydłowa z ozdobnych elementów stalowych o wym. 4,50*1,65 m: przęsła z elementów ozdobnych 2,36*1,10 m - 12 szt. Brama i przęsła parkanu ocynkowane i malowane.Wykonanie ogrodzenia od strony zachodniej Naprawa słupków i cokołu ( uzupełnienie spoin, impregnacja pow. muru, - 47,943 m2 -montaż gotowych przęseł drewnianych - 59,4 m2 montaż nakryw z elementów ceramicznych na słupki - 18 szt. Zadanie nr 03 - Założenie trawnika Odkopanie korzeni, frezowanie korzeni drzew - szt. 9. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu grub . 15 cm. - 1121,30 m2. Mechaniczne przekopanie gruntu - 1121,30 m2, rozrzucenie ziemi urodzajnej - 112,30 m3, uprawa gruntu i wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie z nawożeniem - 1121,30 m2. Obsadzenie trawnika drzewami i krzewami oraz bylinami wg zestawienia. Wyposażenie ogrodu wg zestawienia - w tym drzewa minimum 3 letnie, krzewy minimum 3 letnie, byliny minimum 2 letnie. Wyposażenie w sprzęt do pielęgnacji kpl. 1. Wykonanie linii nawadniania trawników zraszaczami wynurzanymi. Kpl - 1,0. Ułożenie linii kroplujacej - 122,0 m. Zadanie nr 04 - Wykonanie oświetlenia Wykonanie linii kablowej oswietleniowej, układanie kabla, montaż opraw oświetlenia...

·        Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.4.

·        W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.09.2009 godzina 16:00, miejsce: Parafia Kościoła Rzymskokatolickiego p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Latowicach, ul. Środkowa 52, 63-405 Sieroszewice, plebania...

·        W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.09.2009 godzina 16:00, miejsce: Parafia Kościoła Rzymskokatolickiego p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Latowicach, ul. Środkowa 52, 63-405 Sieroszewice, plebania...

·        Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: CZĘŚĆ Nr:2.

·        W ogłoszeniu jest: Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 02 - REMONT PARKANU -Rozebranie ogrodzenia z przęseł drewnianych, słupków murowanych z cegły i cokołu z kamienia - 39,02 m ( parkan od strony ulicy) -demontaż bramy - 1 szt. -rozebranie przęseł drewnianych - 59,352 m2 ( parkan od strony zachodniej) Wykonanie ogrodzenia - od ulicy -ławy fundamentowe - 6,112 m3; ściany fundamentowe z bloczków betonowych - 5,121 m3 Cokół z cegły klinkierowej grub 1c - 11,964 m2; słupy w parkanie z trzpieniem żelbetowym z cegły klinkierowej 38*38 cm - 18,2 m: brama dwuskrzydłowa z ozdobnych elementów stalowych o wym. 4,50*1,65 m: przęsła z elementów ozdobnych 2,36*1,10 m - 12 szt. Wykonanie ogrodzenia od strony zachodniej Naprawa słupków i cokołu ( uzupełnienie spoin, impregnacja pow. muru, - 47,943 m2 -montaż gotowych przęseł drewnianych - 59,4 m2 montaż nakryw z elementów ceramicznych na słupki - 18 szt...

·        W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Zadanie nr 02 - REMONT PARKANU -Rozebranie ogrodzenia z przęseł drewnianych, słupków murowanych z cegły i cokołu z kamienia - 39,02 m ( parkan od strony ulicy) -demontaż bramy - 1 szt. -rozebranie przęseł drewnianych - 59,352 m2 ( parkan od strony zachodniej) Wykonanie ogrodzenia - od ulicy -ławy fundamentowe - 6,112 m3; ściany fundamentowe z bloczków betonowych - 5,121 m3 Cokół z cegły klinkierowej grub 1c - 11,964 m2; słupy w parkanie z trzpieniem żelbetowym z cegły klinkierowej 38*38 cm - 18,2 m: brama dwuskrzydłowa z ozdobnych elementów stalowych o wym. 4,50*1,65 m: przęsła z elementów ozdobnych 2,36*1,10 m - 12 szt. Brama i przęsła parkanu ocynkowane i malowane.Wykonanie ogrodzenia od strony zachodniej Naprawa słupków i cokołu ( uzupełnienie spoin, impregnacja pow. muru, - 47,943 m2 -montaż gotowych przęseł drewnianych - 59,4 m2 montaż nakryw z elementów ceramicznych na słupki - 18 szt..

·        Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: CZĘŚĆ Nr:3.

·        W ogłoszeniu jest: 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 03 - Założenie trawnika Odkopanie korzeni, frezowanie korzeni drzew - szt. 9. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu grub . 15 cm. - 1121,30 m2. Mechaniczne przekopanie gruntu - 1121,30 m2, rozrzucenie ziemi urodzajnej - 112,30 m3, uprawa gruntu i wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie z nawożeniem - 1121,30 m2. Obsadzenie trawnika drzewami i krzewami oraz bylinami wg zestawienia. Wyposażenie ogrodu wg zestawienia. Wyposażenie w sprzęt do pielęgnacji kpl. 1. Wykonanie linii nawadniania trawników zraszaczami wynurzanymi. Kpl - 1,0. Ułożenie linii kroplujacej - 122,0 m...

·        W ogłoszeniu powinno być: Zadanie nr 03 - Założenie trawnika Odkopanie korzeni, frezowanie korzeni drzew - szt. 9. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu grub . 15 cm. - 1121,30 m2. Mechaniczne przekopanie gruntu - 1121,30 m2, rozrzucenie ziemi urodzajnej - 112,30 m3, uprawa gruntu i wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie z nawożeniem - 1121,30 m2. Obsadzenie trawnika drzewami i krzewami oraz bylinami wg zestawienia. Wyposażenie ogrodu wg zestawienia - w tym drzewa minimum 3 letnie, krzewy minimum 3 letnie, byliny minimum 2 letnie. Wyposażenie w sprzęt do pielęgnacji kpl. 1. Wykonanie linii nawadniania trawników zraszaczami wynurzanymi. Kpl - 1,0. Ułożenie linii kroplujacej - 122,0 m..

 

 

Dokumentacja przetargowa do pobrania - TUTAJ

 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-09-09 15:40:58.

Latowice: Rozbudowa infrastruktury i zagospodarowanie terenu wokół kościoła p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Latowicach

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej , ul. Środkowa 52, 63-405 Latowice, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 7396035, faks 0-62 7396035.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Parafia Rzymskokatolicka.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa infrastruktury i zagospodarowanie terenu wokół kościoła p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Latowicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 01 - CHODNIKI Rozebranie istniejących chodników i podłoży betonowych 186,65 m2 Mechaniczne wykonanie koryta 186,65 m2. Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, podsypki piaskowej, nawierzchni z kostki brukowej - kolor. - 486,65 m2. Wykonanie ławy pod krawężnik i ułożenie krawężnika 140,40 m. Zadanie nr 02 - REMONT PARKANU -Rozebranie ogrodzenia z przęseł drewnianych, słupków murowanych z cegły i cokołu z kamienia - 39,02 m ( parkan od strony ulicy) -demontaż bramy - 1 szt. -rozebranie przęseł drewnianych - 59,352 m2 ( parkan od strony zachodniej) Wykonanie ogrodzenia - od ulicy -ławy fundamentowe - 6,112 m3; ściany fundamentowe z bloczków betonowych - 5,121 m3 Cokół z cegły klinkierowej grub 1c - 11,964 m2; słupy w parkanie z trzpieniem żelbetowym z cegły klinkierowej 38*38 cm - 18,2 m: brama dwuskrzydłowa z ozdobnych elementów stalowych o wym. 4,50*1,65 m: przęsła z elementów ozdobnych 2,36*1,10 m - 12 szt. Wykonanie ogrodzenia od strony zachodniej Naprawa słupków i cokołu ( uzupełnienie spoin, impregnacja pow. muru, - 47,943 m2 -montaż gotowych przęseł drewnianych - 59,4 m2 montaż nakryw z elementów ceramicznych na słupki - 18 szt. Zadanie nr 03 - Założenie trawnika Odkopanie korzeni, frezowanie korzeni drzew - szt. 9. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu grub . 15 cm. - 1121,30 m2. Mechaniczne przekopanie gruntu - 1121,30 m2, rozrzucenie ziemi urodzajnej - 112,30 m3, uprawa gruntu i wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie z nawożeniem - 1121,30 m2. Obsadzenie trawnika drzewami i krzewami oraz bylinami wg zestawienia. Wyposażenie ogrodu wg zestawienia. Wyposażenie w sprzęt do pielęgnacji kpl. 1. Wykonanie linii nawadniania trawników zraszaczami wynurzanymi. Kpl - 1,0. Ułożenie linii kroplujacej - 122,0 m. Zadanie nr 04 - Wykonanie oświetlenia Wykonanie linii kablowej oswietleniowej, układanie kabla, montaż opraw oświetlenia..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.00.00-6, 45.11.12.91-4, 45.11.27.10-5, 45.34.10.00-9, 45.23.14.00-9, 45.23.32.22-1, 45.23.62.30-1, 45.23.22.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: I. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy. Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, których Zamawiający wymaga w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów jednoznacznie musi wynikać, iż Wykonawca spełnia powyższe warunki..
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. Na dowód spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy są zobowiązani przedstawić następujące dokumenty: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - dokumenty te, winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - druk w załączeniu Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do składania dokumentów, o których mowa wyżej stosuje się odpowiednio przepisy zawarte w § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605)..

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sieroszewice.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Parafia Kościoła Rzymskokatolickiego p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Latowicach, ul. Środkowa 52, 63-405 Sieroszewice.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.09.2009 godzina 16:00, miejsce: Parafia Kościoła Rzymskokatolickiego p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Latowicach, ul. Środkowa 52, 63-405 Sieroszewice, plebania..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 -2013.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 01 - CHODNIKI.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 01 - CHODNIKI Rozebranie istniejących chodników i podłoży betonowych 186,65 m2 Mechaniczne wykonanie koryta 186,65 m2. Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, podsypki piaskowej, nawierzchni z kostki brukowej - kolor. - 486,65 m2. Wykonanie ławy pod krawężnik i ułożenie krawężnika 140,40 m..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 60.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 02 - REMONT PARKANU.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 02 - REMONT PARKANU -Rozebranie ogrodzenia z przęseł drewnianych, słupków murowanych z cegły i cokołu z kamienia - 39,02 m ( parkan od strony ulicy) -demontaż bramy - 1 szt. -rozebranie przęseł drewnianych - 59,352 m2 ( parkan od strony zachodniej) Wykonanie ogrodzenia - od ulicy -ławy fundamentowe - 6,112 m3; ściany fundamentowe z bloczków betonowych - 5,121 m3 Cokół z cegły klinkierowej grub 1c - 11,964 m2; słupy w parkanie z trzpieniem żelbetowym z cegły klinkierowej 38*38 cm - 18,2 m: brama dwuskrzydłowa z ozdobnych elementów stalowych o wym. 4,50*1,65 m: przęsła z elementów ozdobnych 2,36*1,10 m - 12 szt. Wykonanie ogrodzenia od strony zachodniej Naprawa słupków i cokołu ( uzupełnienie spoin, impregnacja pow. muru, - 47,943 m2 -montaż gotowych przęseł drewnianych - 59,4 m2 montaż nakryw z elementów ceramicznych na słupki - 18 szt..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 60.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie nr 03 - Założenie trawnika.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 03 - Założenie trawnika Odkopanie korzeni, frezowanie korzeni drzew - szt. 9. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu grub . 15 cm. - 1121,30 m2. Mechaniczne przekopanie gruntu - 1121,30 m2, rozrzucenie ziemi urodzajnej - 112,30 m3, uprawa gruntu i wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie z nawożeniem - 1121,30 m2. Obsadzenie trawnika drzewami i krzewami oraz bylinami wg zestawienia. Wyposażenie ogrodu wg zestawienia. Wyposażenie w sprzęt do pielęgnacji kpl. 1. Wykonanie linii nawadniania trawników zraszaczami wynurzanymi. Kpl - 1,0. Ułożenie linii kroplujacej - 122,0 m..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.62.30-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 60.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie nr 04 - Wykonanie oświetlenia.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 04 - Wykonanie oświetlenia Wykonanie linii kablowej oswietleniowej, układanie kabla, montaż opraw oświetlenia..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.22.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 60.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

Dokumentacja przetargowa do pobrania - TUTAJ

 

 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-08-26 11:33:29 | Data modyfikacji: 2009-08-26 15:40:43.

 

ZP.PN.23/09

Sieroszewice, 2009-08-05

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.PN.23/09. Nazwa zadania: Przebudowa pętli autobusowej w miejscowości Ołobok

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) Nazwa zamawiającego zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Sieroszewice

Ul. Ostrowska 65

63-405 Sieroszewice

Strona www: www.bip.sieroszewice.pl

E – mail: sieroszewice@sieroszewice.pl

Godziny urzędowania: od 7:30 do 15:30

 

II. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie
na stronie internetowej:
www.bip.sieroszewice.pl lub odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego (Pokój nr 20).

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa nawierzchni pętli autobusowej w m. Ołobok, gmina Sieroszewice, powiat Ostrów Wielkopolski. Długość projektowanej przebudowy wynosi 110m.

Zakres robót obejmuje:

- roboty pomiarowe,

- rozbiórka starego przepustu i wykonanie nowego przepustu,

- roboty ziemne pod konstrukcję nawierzchni,

- wykonanie konstrukcji nawierzchni,

- wykonanie poboczy,

- ustawienie znaków pionowych.

 

Wspólny Słownik Zamówień:

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające
(jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

45 233226-9 

 

 

#48

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

 

VI. Termin wykonania zamówienia: 30.10.2009r.

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.      O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1  Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2  Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

1.3  Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4  Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2.      Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

2.1  Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2  Podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.

 

VIII. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100%

#78

X. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 2009-08-25 do godz. 10:45 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Sieroszewice; ul. Ostrowska 65; 63-405 Sieroszewice, Pokój nr 10

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert: Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-08-25, o godz. 10:45 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Sieroszewice; ul. Ostrowska 65; 63-405 Sieroszewice,
Sala narad urzędu gminy

                    

XII. Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni

                          

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające: Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr  127795-2009 dnia 2009-08-05

 

 

Dokumentacja przetargowa do pobrania - TUTAJ

 

 

 

 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-08-05 14:45:32.

 

ZP.PN.22/09

Sieroszewice, 2009-08-05

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.PN.22/09. Nazwa zadania: Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w m. Latowice

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) Nazwa zamawiającego zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Sieroszewice

Ul. Ostrowska 65

63-405 Sieroszewice

Strona www: www.bip.sieroszewice.pl

E – mail: sieroszewice@sieroszewice.pl

Godziny urzędowania: od 7:30 do 15:30

 

II. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie
na stronie internetowej:
www.bip.sieroszewice.pl lub odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego (Pokój nr 20).

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Latowice, gmina Sieroszewice, powiat Ostrów Wielkopolski. Długość projektowanej przebudowy wynosi 1170m.

Zakres robót obejmuje:

- roboty pomiarowe,

- regulacja pionowa krawężników,

- remont nawierzchni chodnika,

- regulacja pionowa studzienek ściekowych,

- wykonanie poszerzenia przy drodze powiatowej,

- wykonanie nawierzchni jezdni,

- wykonanie pobocza gruntowego,

- ustawienie znaków pionowych.

 

Wspólny Słownik Zamówień:

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające
(jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

45 233226-9 

 

 

#48

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

VI. Termin wykonania zamówienia: 30.10.2009r.

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.      O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1  Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2  Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

1.3  Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4  Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2.      Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

2.1  Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2  Podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.

 

VIII. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100%

#78

X. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 2009-08-25 do godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Sieroszewice; ul. Ostrowska 65; 63-405 Sieroszewice, Pokój nr 10

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert: Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-08-25, o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Sieroszewice; ul. Ostrowska 65; 63-405 Sieroszewice,
Sala narad urzędu gminy

                    

XII. Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni

                          

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające: Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 127795-2009 dnia 2009-08-05

 

 

Dokumentacja przetargowa do pobrania - TUTAJ

 

 

 

 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-08-05 14:44:39.

 

ZP.PN.21/09

Sieroszewice, 2009-08-05

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.PN.21/09. Nazwa zadania: Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w m. Sieroszewice, ul. Nowa II etap

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) Nazwa zamawiającego zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Sieroszewice

Ul. Ostrowska 65

63-405 Sieroszewice

Strona www: www.bip.sieroszewice.pl

E – mail: sieroszewice@sieroszewice.pl

Godziny urzędowania: od 7:30 do 15:30

 

II. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie
na stronie internetowej:
www.bip.sieroszewice.pl lub odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego (Pokój nr 20).

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa nawierzchni gruntowej na asfaltobetonową ulicy Nowej w m. Sieroszewice. Długość projektowanej przebudowy wynosi 250m i dodatkowe 20m. Zakres robót objęty w projekcie stanowi II ETAP przebudowy drogi gminnej.

Zakres robót obejmuje:

- roboty pomiarowe,

- regulacja zaworów wodociągowych,

- roboty ziemne pod konstrukcję nawierzchni,

- wykonanie konstrukcji nawierzchni,

- wykonanie poboczy,

- ustawienie znaków pionowych.

 

Wspólny Słownik Zamówień:

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające
(jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

45 233226-9 

 

 

 

#48

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

VI. Termin wykonania zamówienia: 30.10.2009r.

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.      O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1  Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2  Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

1.3  Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4  Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2.      Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

2.1  Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2  Podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.

 

VIII. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100%

#78

X. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 2009-08-25 do godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Sieroszewice; ul. Ostrowska 65; 63-405 Sieroszewice, Pokój nr 10

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert: Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-08-25, o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Sieroszewice; ul. Ostrowska 65; 63-405 Sieroszewice,
Sala narad urzędu gminy

                    

XII. Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni

                          

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające: Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 127745-2009 dnia 2009-08-05

 

 

Dokumentacja przetargowa do pobrania - TUTAJ

 

 

 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-08-05 14:43:23.

 

ZP.PN.20/09

Sieroszewice, 2009-08-05

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.PN.20/09. Nazwa zadania: Rozbudowa sali wiejskiej w Wielowsi.

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) Nazwa zamawiającego zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Sieroszewice

Ul. Ostrowska 65

63-405 Sieroszewice

Strona www: www.bip.sieroszewice.pl

E – mail: sieroszewice@sieroszewice.pl

Godziny urzędowania: od 7:30 do 15:30

 

II. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie
na stronie internetowej:
www.bip.sieroszewice.pl pozostałą dokumentację przetargową należy  odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego (Pokój nr 20).

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
o możliwości składania ofert częściowych:

Opis przedmiotu zamówienia: Rozbudowa sali wiejskiej

Szczegółowy przedmiot i zakres robót, dostaw i montażu, objęty przetargiem określają projekty, przedmiar robót i niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

 

Wspólny Słownik Zamówień:

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające
(jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

45 000 000-7  

 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

#48

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

VI. Termin wykonania zamówienia: 20.11.2009r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.      O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1  Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2  Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

1.3  Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4  Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2.      Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

2.1  Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2  Podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.

 

VIII. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100%

#78

X. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 2009-08-25 do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Sieroszewice; ul. Ostrowska 65; 63-405 Sieroszewice, Pokój nr 10

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert: Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-08-25, o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Sieroszewice; ul. Ostrowska 65; 63-405 Sieroszewice,
Sala narad urzędu gminy

XII. Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające: Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 127725-2009 dnia 2009-08-05

 

 

 

Specyfikację Istotnych Warunków można pobrać TUTAJ

 

 

 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-08-05 14:41:47.

 

ZP.PN.19/09

Sieroszewice, 2009-07-21

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.PN.19/09. Nazwa zadania: Budowa studni awaryjnej ujęcia wody w Sieroszewicach

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) Nazwa zamawiającego zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Sieroszewice

Ul. Ostrowska 65

63-405 Sieroszewice

Strona www: www.bip.sieroszewice.pl

E – mail: sieroszewice@sieroszewice.pl

Godziny urzędowania: od 7:30 do 15:30

 

II. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie
na stronie internetowej:
www.bip.sieroszewice.pl pozostałą dokumentację przetargową należy  odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego (Pokój nr 14).

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
o możliwości składania ofert częściowych:

Opis przedmiotu zamówienia

-          Przedmiotem zamówienia jest odwiert studni awaryjnej w Sieroszewicach zgodnie ze specyfikacją techniczną

 

Wspólny Słownik Zamówień:

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające
(jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

45255110-3  

 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

#48

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

VI. Termin wykonania zamówienia: 30.09.2009r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.      O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1  Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2  Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

1.3  Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4  Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2.      Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

2.1  Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2  Podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.

 

VIII. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100%

#78

X. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 2009-08-17 do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Sieroszewice; ul. Ostrowska 65; 63-405 Sieroszewice, Pokój nr 10

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert: Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-08-17, o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Sieroszewice; ul. Ostrowska 65; 63-405 Sieroszewice, Pokój nr 12

XII. Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające: Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 247434-2009 dnia 2009-07-21

 

 

 

Specyfikację Istotnych Warunków można pobrać TUTAJ

 

 

 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-07-21 14:54:13.

 

ZP.PN.18/09

Sieroszewice, 2009-07-17

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.PN.18/09. Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Sieroszewice – Etap II – Roboty remontowo elewacyjne.

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) Nazwa zamawiającego zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Sieroszewice

Ul. Ostrowska 65

63-405 Sieroszewice

Strona www: www.bip.sieroszewice.pl

E – mail: sieroszewice@sieroszewice.pl

Godziny urzędowania: od 7:30 do 15:30

 

II. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie
na stronie internetowej:
www.bip.sieroszewice.pl lub odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego (Pokój nr 20).

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
o możliwości składania ofert częściowych:

-          Przedmiotem zamówienia jest Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Sieroszewice Zakres robót obejmuje:

- roboty na placu budowy

- roboty renowacyjne

- pokrywanie

- tynkowanie

-    malowanie budynku

 

-          Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Wspólny Słownik Zamówień:

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające
(jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

45 000 000-7  

 

Dodatkowe przedmioty

45 113000-2 

45453100-8

45261400-8

45410000-4

45442110-1

 

#48

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

VI. Termin wykonania zamówienia: 30.10.2009r.

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.      O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1  Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2  Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

1.3  Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4  Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2.      Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

2.1  Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2  Podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.

 

VIII. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100%

#78

X. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 2009-08-10 do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Sieroszewice; ul. Ostrowska 65; 63-405 Sieroszewice, Pokój nr 10

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert: Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-08-10, o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Sieroszewice; ul. Ostrowska 65; 63-405 Sieroszewice, Pokój nr 11

XII. Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni,

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające: Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 243722-2009 dnia 2009-07-17

 

 

 

 

Wójt Gminy Sieroszewice

Czesław Berkowski

 

 

Dokumentację przetargową można pobrać: TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-07-17 13:50:19.

 

ZP.PN.17/09

Sieroszewice, 2009-07-08

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.PN.17/09. Nazwa zadania: Udzielenie dwóch kredytów inwestycyjnych

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) Nazwa zamawiającego zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Sieroszewice

Ul. Ostrowska 65

63-405 Sieroszewice

Strona www: www.bip.sieroszewice.pl

E – mail: sieroszewice@sieroszewice.pl

Godziny urzędowania: od 7:30 do 15:30

 

II. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie
na stronie internetowej:
www.bip.sieroszewice.pl pozostałą dokumentację przetargową należy  odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego (Pokój nr 14).

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
o możliwości składania ofert częściowych:

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi (z uwzględnieniem postanowień art. 2 pkt 10 oraz art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych) :

1/ Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego inwestycyjnego na realizację przedsięwzięcia pn:  „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Wielowsi” w kwocie 799.900,00 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych i zero groszy)

1.1.oprocentowanie kredytu: WIBOR  roczny plus stała marża banku

1.2.okres kredytowania: od dnia podpisania umowy i uruchomienia kredytu do 31.12. 2015 r.

1.3.termin spłaty kredytu: od 01-01- 2011 r.  do 31-12-2015r.  w równych ratach kwartalnych

1.4.spłata odsetek:  w okresie kwartalnym, liczonych na podstawie WIBOR-u z dnia 20 ostatniego miesiąca kwartału  okresu odsetkowego, płaconych do 5 dnia roboczego po okresie odsetkowym, na podstawie noty obciążeniowej banku.

1.5.uruchomienie kredytu nastąpi poprzez złożenie polecenia przelewu,

1.6.zabezpieczeniem ze strony kredytobiorcy będzie weksel „In blanko” wraz z deklaracją wekslową

2/ Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego inwestycyjnego na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska sportowego w m. Wielowieś w ramach programu MOJE BOISKO ORLIK 2012” w kwocie 347.000,00 zł  (słownie: trzysta czterdzieści siedem tysięcy i zero groszy)

2.1.oprocentowanie kredytu: WIBOR  roczny plus stała marża banku

2.2.okres kredytowania: od dnia podpisania umowy i uruchomienia kredytu do 31.12. 2015r.

2.3.termin spłaty kredytu: od 01-01-2011r. do 31-12-2015r.  w równych ratach kwartalnych

2.4.spłata odsetek:  w okresie kwartalnym, liczonych na podstawie WIBOR-u z dnia 20

ostatniego miesiąca kwartału  okresu odsetkowego, płaconych do 5 dnia roboczego po okresie odsetkowym, na podstawie noty obciążeniowej banku.

2.5.uruchomienie kredytu nastąpi poprzez złożenie polecenia przelewu,

2.6.zabezpieczeniem ze strony kredytobiorcy będzie weksel „In blanko” wraz z deklaracją wekslową

Wspólny Słownik Zamówień:

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające
(jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

66130000-0  

 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

#48

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

VI. Termin wykonania zamówienia: Zamówienie należy zrealizować po podpisaniu umowy

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.      O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1  Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2  Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

1.3  Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4  Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2.      Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

2.1  Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2  Podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.

VIII. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100%

#78

X. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 2009-07-27 do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Sieroszewice; ul. Ostrowska 65; 63-405 Sieroszewice, Pokój nr 10

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert: Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-07-27, o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Sieroszewice; ul. Ostrowska 65; 63-405 Sieroszewice, Pokój nr 12

XII. Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające: Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 228554 -2009 dnia 2009-07-08

 

 

 

Specyfikację Istotnych Warunków można pobrać TUTAJ

 

 

 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-07-08 12:22:54 | Data modyfikacji: 2009-07-08 13:23:32.

 

ZP.PN.16/09

Sieroszewice, 2009-07-30

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.PN.16/09. Nazwa zadania: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Westrza.

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) Nazwa zamawiającego zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Sieroszewice

Ul. Ostrowska 65

63-405 Sieroszewice

Strona www: www.bip.sieroszewice.pl

E – mail: sieroszewice@sieroszewice.pl

Godziny urzędowania: od 7:30 do 15:30

 

II. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie
na stronie internetowej:
www.bip.sieroszewice.pl lub odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego (Pokój nr 20).

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
o możliwości składania ofert częściowych:

-          Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej z brukowej i gruntowej na asfaltową w miejscowości Westrza

Zakres robót obejmuje:

- roboty pomiarowe,

- roboty ziemne – koryto na poszerzeniu jezdni

- roboty nawierzchniowe,

- wykonanie poboczy,

 

-          Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Wspólny Słownik Zamówień:

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające
(jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

45 110 000-1  

 

Dodatkowe przedmioty

45 200 000-9 

45 230 000-8 

45 231 113-0 

45 232 420-2 

45 232 440-8 

 

 

#48

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

VI. Termin wykonania zamówienia: 30.09.2009r.

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.      O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1  Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2  Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

1.3  Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4  Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2.      Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

2.1  Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2  Podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.

 

VIII. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100%

#78

X. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 2009-07-27 do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Sieroszewice; ul. Ostrowska 65; 63-405 Sieroszewice, Pokój nr 10

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert: Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-07-27, o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Sieroszewice; ul. Ostrowska 65; 63-405 Sieroszewice, Pokój nr 11

XII. Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2009-08-27

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające: Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 217690-2009 dnia 2009-07-01

 

 

 

Wójt Gminy Sieroszewice

Czesław Berkowski

 

 

Dokumentację przetargową można pobrać: TUTAJ

 

 

 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-07-01 13:53:28.
 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,, Moje Boisko-Orlik 2012” prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655), zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do ustawy.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2009-03-04 14:38:04.
Data wprowadzenia: 2009-03-04 14:38:04
Autor: Wójt Gminy Sieroszewice
Opublikowane przez: Damian Szkudlarek