Ogłaszam nabór wniosków o dofinansowanie usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w 2023 roku. Wnioski będą przyjmowane w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy Sieroszewice złożone osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy) od 9 marca 2023 r. do 23 marca 2023 r. w godzinach urzędowania. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dofinansowania. Kompletne i prawidowo wypełnione wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich zgłoszeń.


Dofinansowanie mogą uzyskać podmioty posiadające odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Sieroszewice. Dofinansowanie nie obejmuje włókniny używanej do produkcji warzyw i ziemniaków.


Dofinansowaniu będą podlegały koszty transportu z miejsca wskazanego przez Wójta Gminy Sieroszewice do zbierania odpadów oraz odzysku lub unieszkodliwiania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.


Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest podać dokładną ilość (w Mg) odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.


W przypadku rozbieżności w ilości odpadów podanych we wniosku, a ilością wskazaną w protokole odbioru lub karcie przekazania odpadów, nadwyżkę kosztów pomiędzy wnioskowana ilością odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia lub odzysku, a rzeczywistą ilością odpadów ponosi posiadacz odpadów (wnioskodawca).


Odpady z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej dostarczone przez ich posiadaczy do punktu odbioru muszą być posegregowane i odpowiednio zabezpieczone przed rozwianiem. Odpady z folii rolniczych, po nawozah i typu Big Bag muszą być całkowicie opróżnione z zawartości, oczyszczone i spakowane, aby nie zalegało na nich błoto, woda, pozostałości po produktach rolniczych, czy zmarzlina.


Osoba do kontaktu: Marzena Sztukowska - Inspektor ds. gospodarki komunalnej, pokój nr 23, tel. 62 739 60 76 wew. 326


Regulamin oraz załączniki dostępne poniżej:


 


 

Regulamin dofinansowania usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Sieroszewice w roku 2023

Załącznik nr 1 - Wniosek o dofinansowanie usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w roku 2023

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o pomocy de minimis

Załącznik nr 3 - Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Marzena Sztukowska | Data wprowadzenia: 2023-03-07 10:52:44 | Data modyfikacji: 2023-03-07 11:19:50.
Data wprowadzenia: 2023-03-07 10:52:44
Data modyfikacji: 2023-03-07 11:19:50
Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Marzena Sztukowska
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska