Jednostki pomocnicze Gminy Sieroszewice - sołectwa

Sołectwo tworzy rada gminy w formie uchwały, na zasadach określonych w statucie gminy.

Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności: :

  1. nazwę i obszar jednostki pomocniczej,
  2. zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej,
  3. organizację i zadania organów jednostek pomocniczych,
  4. zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji,
  5. zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.

Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie.

Organami sołectwa, wybieranymi na okres kadencji są:

  1. sołtys, jako organ wykonawczy sołectwa,
  2. rada sołecka, jako organ wspomagający działalność sołtysa.

Kadencja trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.
Nadzór nad działalnością sołectw sprawuje rada gminy i wójt.

Więcej informacji: Statut Gminy

 

Na terenie Gminy Sieroszewice znajduje się 18 sołectw, w których funkcję sołtysów w obecnej kadencji pełnią:

Sołectwo

Nazwisko i imię Sołtysa

Skład rady sołeckiej

Biernacice

Warga Lech

3

Bibianki

Marciniak Maciej

7

Bilczew

Rosa Henryk

5

Kania

Szmaj Andrzej

3

Latowice

Gierlach Andrzej

6

Masanów

Płomiński Stanisław

8

Namysłaki

Dera Jerzy

5

Ołobok

Karbowy Justyna

9

Parczew

Eugeniusz Szymankiewicz

10

Psary

Rafał Bartnik

8

Raduchów

Stacherzak Zofia

6

Rososzyca

Chwiłkowski Andrzej

10

Sieroszewice

Łapiński Tadeusz

7

Sławin

Gmerek Lucjan

4

Strzyżew

Biała Bernadeta

12

Westrza

Karolak Mariola

7

Wielowieś

Karolak Stanisław

7

Zamość

Skrzypek Tomasz

7 STATUTY SOŁECTW GMINY SIEROSZEWICE

 

STATUTY SOŁECTW PO ZMIANACH

 

Statut Sołectwa Biernacice

Statut Sołectwa Bibianki

Statut Sołectwa Bilczew

Statut Sołectwa Kania

Statut Sołectwa Latowice

Statut Sołectwa Masanów

Statut Sołectwa Namyslaki

Statut Sołectwa Ołobok

Statut Sołectwa Parczew

Statut Sołectwa Psary

Statut Sołectwa Raduchów

Statut Sołectwa Rososzyca

Statut Solectwa Sieroszewice

Statut Sołectwa Sławin

Statut Sołectwa Strzyżew

Statut Sołectwa Westrza

Statut Sołectwa Wielowieś

Statut Sołectwa Zamość

 

 

 

 

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Data wprowadzenia: 2004-09-07 08:04:38 | Data modyfikacji: 2021-08-26 14:48:15.
Data wprowadzenia: 2004-09-07 08:04:38
Data modyfikacji: 2021-08-26 14:48:15
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska