Wniosek o wydanie odpisu skróconego /zupełnego/ z ksiąg stanu cywilnego lub stosownego zaświadczenia

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2005-02-14 12:13:01.
 Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2005-02-14 13:17:49.
 Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2005-02-14 13:53:06.
 Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2005-02-14 13:54:05.

KARTY INFORMACYJNE

 

Sprawa:

Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej

Podstawa prawna:

Art. 57-58-59 ustawy z dnia 29 września 1986 r.- Prawo o aktach stanu cywilnego (jedn. tekst: Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264) , ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. z 1964 Nr 9, poz. 59 ze zm.), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2012 r. poz.1282)

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, pokój Nr 6,

tel.: (62) 739 60 89, 739 60 76 w.336

Komórka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego - Kierownik USC

Wymagane dokumenty:

1. Odpisy skrócone aktów urodzenia
2. Zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone osobiści przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego
3. Odpisy z akt stanu cywilnego potwierdzające stan cywilny osób zamierzających zawrzeć związek małżeński (dotyczy osób będących wcześniej w innym związku małżeńskim)
4. Dokumenty tożsamości osób zamierzających zawrzeć związek małżeński (do wglądu)
Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo dodatkowo składa dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego

Opłaty:

Opłata skarbowa:
- od sporządzenia aktu małżeństwa – 84,00 zł. (płatne w kasie Urzędu Gminy Sieroszewice lub przelewem na rachunek bankowy Urzedu Gminy Sieroszewice 59 8431 0008 0100 0130 2000 0003

Termin załatwienia sprawy:

Formalności związane ze zgłoszeniem zamiaru zawarcia małżeństwa, odebraniem zapewnień o braku okolicznośći wyłączających zawarcie małżeństwa oraz ustalenie terminu ślubu załatwiane są od ręki przy złożeniu kompletu dokumentów 

Tryb odwoławczy i opłaty:

W przypadku odmowy sporządzenia aktu małżeństwa, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma może wystąpić z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Uwagi:

W przypadku zezwolenia kierownika urzędu stanu cywilnego na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu, wnosi się opłatę skarbową od decyzji w wysokości 39,00 zł.

 

Sprawa:

Zaświadczenie stwierdzające możliwość prawną określoną prawem polskim do zawarcia małżeństwa za granicą

Podstawa prawna:

Art.71 ustawy z dnia 29 września 1986 r.- Prawo o aktach stanu cywilnego (jedn. tekst: Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2012 r. poz.1282)

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, pokój Nr 6,

tel.: (62) 739 60 89, 739 60 76 w. 336

Komórka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego - Kierownik USC

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
Załączniki:
- odpis skrócony aktu urodzenia
- dowód ustania poprzedniego małżeństwa, jeżeli osoba wcześniej pozostawała w związku małżeńskim
- pisemne zapewnienie, złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że osoba nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

- osoba będąca wdową lub wdowcem składa skrócony odpis aktu zgonu małżonka

Opłaty:

- od zaświadczenia – 38,00 zł.

(płatne w kasie Urzędu Gminy Sieroszewice lub przelewem na rachunek bankowy Urzedu Gminy Sieroszewice 59 8431 0008 0100 0130 2000 0003

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie po złożeniu kompletu dokumentów, zgodnie z prawem w ciągu 7 dni

Tryb odwoławczy i opłaty:

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma może wystąpić z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Uwagi:

Zaświadczenie traci moc po upływie trzech miesięcy od dnia jego wydania.  

 

Sprawa:

Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkami cywilno-prawnymi

Podstawa prawna:

Art.41 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. z 1964r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm), ustawa z dnia 29 września 1986 r.- Prawo o aktach stanu cywilnego (jedn. tekst: Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2012 r. poz.1282)

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, pokój Nr 6,

tel.: (62) 739 60 89, 739 60 76 w. 336

Komórka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego - Kierownik USC

Wymagane dokumenty:

Zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.
Załączniki:
- odpisy skrócone aktów urodzenia
- odpis skrócony ustania poprzedniego małżeństwa, jeżeli osoba uprzednio pozostawała w związku małżeńskim
- osoba będąca wdową lub wdowcem składa skrócony odpis aktu zgonu małżonka

- cudzoziemiec składa dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego
- dowód osobisty do wglądu

Opłaty:

Opłata skarbowa:
- od sporządzenie aktu małżeństwa – 84,00 zł.

(płatne w kasie Urzędu Gminy Sieroszewice lub przelewem na rachunek bankowy Urzedu Gminy Sieroszewice 59 8431 0008 0100 0130 2000 0003

Termin załatwienia sprawy:

Wydanie zaświadczenia – następuje od ręki po złożeniu kompletu dokumentów

Tryb odwoławczy i opłaty:

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia lub odmowy sporządzenia aktu małżeństwa, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma może wystąpić z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Uwagi:

Zaświadczenie traci moc po upływie trzech miesięcy od dnia jego wydania.
Odbiór 3 –egzemplarzy odpisów skróconego aktu małżeństwa następuje osobiście ( mogą zostać wysłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres wskazany przez strony).

 

Sprawa:

Wpisanie zagranicznego aktu do polskich ksiąg stanu cywilnego

Podstawa prawna:

Art.73 ustawy z dnia 29 września 1986 r.- Prawo o aktach stanu cywilnego (jedn. tekst: Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2012 r. poz.1282), ustawa z dnia 14 czerca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, pokój Nr 6,

tel.: (62) 739 60 89, 739 60 76 w. 336

Komórka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego - Kierownik USC

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą
Załączniki:
- oryginalny odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego oraz jego tłumaczenie na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego lub konsula
- odpis właściwego aktu stanu cywilnego (aktu małżeństwa, aktu urodzenia), w zależności od rodzaju aktu, który wnioskodawca zamierza umiejscowić.

Opłaty:

Opłata skarbowa:
- od decyzji – 50,00 zł.

(płatne w kasie Urzędu Gminy Sieroszewice lub przelewem na rachunek bankowy Urzedu Gminy Sieroszewice 59 8431 0008 0100 0130 2000 0003

Termin załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy i opłaty:

Odmowa wpisu następuje w formie decyzji. Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Uwagi:

Wpisania aktu zagranicznego do polskich ksiąg stanu cywilnego dokonuje się na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu.

 

 

Sprawa:

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Podstawa prawna:

Art.28 ustawy z dnia 29 września 1986 r.- Prawo o aktach stanu cywilnego (jedn. tekst: Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2012 r. poz.1282), ustawa z dnia 14 czerca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, pokój Nr 6,

tel.: (62) 739 60 89, 739 60 76 w.336

Komórka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego - Kierownik USC

Wymagane dokumenty:

Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego
Załączniki:
Postawą sprostowania aktu są przede wszystkim akty stanu cywilnego.
Zasadą jest, że akt późniejszy prostuje się w oparciu o akt wcześniejszy:
- akt urodzenia – na podstawie aktu małżeństwa rodziców
- akt małżeństwa – na podstawie aktów urodzenia osób, które zawarły małżeństwo
- akt zgonu – na podstawie aktu urodzenia lub aktu małżeństwa osoby zmarłej

Opłaty:

Opłata skarbowa:
- od decyzji – 39,00 zł.

(płatne w kasie Urzędu Gminy Sieroszewice lub przelewem na rachunek bankowy Urzedu Gminy Sieroszewice 59 8431 0008 0100 0130 2000 0003

Termin załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy i opłaty:

Odmowa sprostowania aktu następuje w formie decyzji.
Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Uwagi:

Akt podlega sprostowaniu jedynie w przypadku oczywistego błędu pisarskiego.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Sieroszewicach - Marzena Pilarska | Data wprowadzenia: 2005-04-19 13:48:08 | Data modyfikacji: 2012-11-30 09:42:12.

 

Sprawa:

Przyjęcie oświadczenia od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Podstawa prawna:

1.       ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2012 r. poz.1282)

2.       Art.59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.-Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964 r.Nr 9, późn.zm)

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, pokój Nr 6,

tel.: (62) 739 60 89, 739 60 76 w. 336

Komórka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego - Kierownik USC

Wymagane dokumenty:

1. Dowód osobisty
2. Odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie

Opłaty:

Opłata skarbowa:
- od innych czynności urzędu stanu cywilnego – 11,00 zł

(płatne w kasie Urzędu Gminy Sieroszewice lub przelewem na rachunek bankowy Urzedu Gminy Sieroszewice 59 8431 0008 0100 0130 2000 0003)

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki

Tryb odwoławczy i opłaty:

Nie przysługuje

Uwagi:

Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa składa się osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie.

 

Sprawa:

Rejestracja zgonu i sporządzenie aktu zgonu

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 września 1986 r.- Prawo o aktach stanu cywilnego (jedn. tekst: Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2012 r. poz.1282)

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, pokój Nr 6,

tel.: (62) 739 60 89, 739 60 76 w. 336

Komórka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego - Kierownik USC

Wymagane dokumenty:

Osoba zgłaszająca zgon składa:
- kartę zgonu
- dowód osobisty osoby zmarłej

Opłaty:

Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki,

Tryb odwoławczy i opłaty:

Od decyzji odmawiającej przyjęcia oświadczenia służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:

Do zgłoszenia zgonu obowiązani są w kolejności:
- małżonek lub dzieci zmarłego
- najbliżsi krewni lub powinowaci
- osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon
- osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o tym przekonały
- administrator domu, w którym nastąpił zgon.
Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub innym zakładzie, do zgłoszenia zgonu obwiązany jest szpital lub zakład.
Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin.

 

Sprawa:

Rejestracja urodzin i sporządzenie aktu urodzenia

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 września 1986 r.- Prawo o aktach stanu cywilnego (jedn. tekst: Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2012 r. poz.1282), ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. z 1964 Nr 9, poz. 59 ze zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, pokój Nr 6,

tel.: (62) 739 60 89, 739 60 76 w. 336

Komórka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego - Kierownik USC

Wymagane dokumenty:

Osoba zgłaszająca urodzenie dziecka urodzonego poza zakładem opieki zdrowotnej, którego rodzice pozostają w związku małżeńskim przedstawia:
- pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka wystawione przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej
- odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców dziecka
- dowody osobiste rodziców dziecka
Jeżeli dziecko nie pochodzi z małżeństwa, osoba zgłaszająca urodzenie powinna przedstawić: odpis skrócony aktu urodzenia matki (jeżeli jest ona panną), odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (jeżeli matka dziecka jest rozwiedziona), odpis skrócony aktu zgonu (jeżeli matka dziecka jest wdową)

Opłaty:

Opłat nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki

Tryb odwoławczy i opłaty:

Od decyzji w sprawie odmowy sporządzenia aktu urodzenia służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:

Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 3 dni.
Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani: ojciec, matka dziecka (jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala) lekarz lub położna.
Jeżeli urodzenie dziecka nastąpiło w zakładzie opieki zdrowotnej do zgłoszenia urodzenia zobowiązany jest zakład opieki zdrowotnej.

 

Sprawa:

Przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka przez jego ojca

Podstawa prawna:

Art.43 ustawy z dnia 29 września 1986 r.- Prawo o aktach stanu cywilnego (jedn. tekst: Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2012 r. poz.1282), ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. z 1964 Nr 9, poz. 59 ze zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, pokój Nr 6,

tel.: (62) 739 60 89, 739 60 76 w. 336

Komórka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego - Kierownik USC

Wymagane dokumenty:

1. Dowody osobiste rodziców
2. Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (jeżeli matka dziecka jest rozwiedziona) lub odpis skrócony aktu zgonu (jeżeli matka dziecka jest wdową)

Opłaty:

Opłat nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki

Tryb odwoławczy i opłaty:

Nie przysługuje

Uwagi:

Uznanie dziecka następuje poprzez złożenie przez ojca dziecka odpowiedniego oświadczenia do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Uznanie dziecka musi być dokonane za zgodą matki dziecka. Oświadzcenie nie może być przyjęte jeżeli toczy się przed sądem sprawa o ustalenie ojcostwa.

 

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Sieroszewicach - Marzena Pilarska | Data wprowadzenia: 2005-05-11 12:12:58 | Data modyfikacji: 2012-11-30 09:41:55.

 

Sprawa:

Przyjęcie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki

Podstawa prawna:

Art.43 ust.2  ustawy z dnia 29 września 1986 r.- Prawo o aktach stanu cywilnego (jedn. tekst: Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2012 r. poz.1282), ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. z 1964 Nr 9, poz. 59 ze zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, pokój Nr 6,

tel.: (62) 739 60 89, 739 60 76 w. 336

Komórka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego - Kierownik USC

Wymagane dokumenty:

Odpis skrócony aktu małżeństwa
Dowody osobiste

Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka (nie jest wymagany jeśli akt urodzenia dziecka został sporządzony w USC Sieroszewice)

Opłaty:

Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki

Tryb odwoławczy i opłaty:

Od decyzji odmawiającej przyjęcia oświadczenia służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:

Nadanie dziecku nazwiska męża matki następuje na skutek zgodnego oświadczenia małżonków złożonego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Oświadczenie można złożyć do czasu uzyskania przez dziecko pełnoletności. Jeżeli dziecko ukończyło lat 13 niezbędna jest zgoda dziecka

 

Sprawa:

Odpisy z ksiąg stanu cywilnego

Podstawa prawna:

Rozdział 9 ustawy z dnia 29 września 1986 r.- Prawo o aktach stanu cywilnego (jedn. tekst: Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2012 r. poz.1282), ustawa z dnia 14 czerca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 roku dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735)

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, pokój Nr 6,

tel.: (62) 739 60 89, 739 60 76 w. 336

Komórka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego - Kierownik USC

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie odpisu z ksiąg stanu cywilnego
Do wglądu: dokument tożsamości

Opłaty:

Opłata skarbowa:
- od odpisu skróconego zupełnego – 22,00 zł,
- od odpisu zupełnego – 33,00 zł,
- od wielojęzycznego odpisu skróconego – 22 zł

(płatne w kasie Urzędu Gminy Sieroszewice lub przelewem na rachunek bankowy Urzedu Gminy Sieroszewice 59 8431 0008 0100 0130 2000 0003)

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Tryb odwoławczy i opłaty:

Od decyzji odmawiającej przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Uwagi:

Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się:
- odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego,

 

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Sieroszewicach - Marzena Pilarska | Data wprowadzenia: 2005-05-11 12:14:01 | Data modyfikacji: 2012-11-30 09:41:37.

Zobacz:
 Referat Finansowo - Podatkowy .  Urząd Stanu Cywilnego .  Stanowisko d/s rolnictwa, ochrony środowiska, gospodarki mieszkaniowej .  Stanowisko d/s ewidencji ludnosci i dowodów osobistych. .  Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju .  Stanowisko d/s obsługi rady i spraw organizacyjnych. .  Stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej, Sportu, Kultury oraz Archiwum. .  Stanowisko ds. kancelarii. .  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej . 
Data wprowadzenia: 2005-05-11 12:14:01
Data modyfikacji: 2012-11-30 09:41:37
Autor: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Sieroszewicach - Marzena Pilarska
Opublikowane przez: Roman Sodolski