Wniosek o oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-10-06 08:56:59.
 INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST(1) I MIEJSCU ICH WYKORZYSTYWANIA

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-10-07 08:31:37.
 INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST(1) KTÓRYCH WYKORZYSTYWANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-10-07 08:33:09.
 Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli (utrzymywanie) psa rasy uznawanej za agresywną

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-10-07 08:35:10.
 Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-10-07 08:39:51.
 Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie drzew, krzewów.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2005-02-15 08:09:25 | Data modyfikacji: 2005-02-15 08:10:47.

Karty usług

Sprawa:

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów.

Podstawa prawna

1.       Art.83 ust.1 oraz art.86 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr.92, poz.880).

2.       Art.1 pkt 16 ustawy z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 34, poz.198 z późn.zm.).

3.       Art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, pokój Nr 6,

tel.: (062) 739 60 89, 739 60 76 w.36

Komórka odpowiedzialna:

Stanowisko ds. rolnictwa, ochrony środowiska, gospodarki mieszkaniowej oraz obrony cywilnej

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Załączniki:
Zgoda właściciela - jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem

Opłaty:

1. Opłata skarbowa:
- od wniosku - 5,00 zł
- od każdego załącznika - 0,50 zł
- od zezwolenia wydanego osobom fizycznym na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej -  20,00 zł.
2. Opłata za usunięcie drzew  - opłatę ustala się na podstawie stawki  zależnej od obwodu pnia, rodzaju i gatunku drzewa.

3. Opłata za usunięcie krzewów - stawka za usunięcie krzewów z powierzchni jednego metra kwadratowego - 200 zł.

Termin załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy

Tryb odwoławczy i opłaty:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, za pośrednictwem Wójta Gminy Sieroszewice, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Opłata skarbowa:
- od odwołania - 5,00 zł
- od każdego załącznika - 0,50 zł

Uwagi:

Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

Stawki opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew określa minister właściwy do spraw środowiska. Ustawa o ochronie przyrody precyzuje w jakich przypadkach nie pobiera sie opłat za usunięcie drzew (m. in. , na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej).


Znaki opłaty skarbowej można nabyć w kasie Urzędu Gminy (pokój Nr 1)

 

Sprawa:

Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Podstawa prawna

1.        Uchwała Nr XXIII/115/97 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 czerwca 1997r. w sprawie przyjęcia regulaminu porządku i czystości na terenie Gminy Sieroszewice-Na podstaiw art.3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz.622 oraz art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz.74).

2.          Art.10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (teks jedn.: Dz.U. z 2003r. Nr 106, poz.1002).

3.          Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U. z 2003r. Nr 77, poz.687).

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, pokój Nr 6,

tel.: (062) 739 60 89, 739 60 76 w.36

Komórka odpowiedzialna:

Stanowisko ds. rolnictwa, ochrony środowiska, gospodarki mieszkaniowej oraz obrony cywilnej

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli (utrzymywanie psa) rasy uznawanej za agresywną

Opłaty:

Opłata skarbowa:
- od wniosku - 5,00 zł
- od zezwolenia - 76,00 zł

Termin załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy i opłaty:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, za pośrednictwem Wójta Gminy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Opłata skarbowa:
- od odwołania - 5,00 zł
- od każdego załącznika - 0,50 zł

Uwagi:

Wykaz ras psów uznawanych za agresywne, ustalony w obowiązujących przepisach obejmuje następujące rasy psów: 1) amerykański pit bull terrier, 2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin, 3) buldog Amerykański, 4) dog argentyński, 5) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario), 6) tosa inu,7) rottweiler, 8) akbash dog, 9) anatolian karabash, 10) moskiewski stróżujący, 11) owczarek kaukaski.Ustalony
formularz wniosku nie jest obowiązkowy.

Znaki opłaty skarbowej można nabyć w Kasie Urzędu Gminy (pokój Nr 1)

 

Sprawa:

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Podstawa prawna

Art.19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.-Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627, z późn.zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, pokój Nr 6,

tel.: (062) 739 60 89, 739 60 76 w.36

Komórka odpowiedzialna:

Stanowisko ds. rolnictwa, ochrony środowiska, gospodarki mieszkaniowej oraz obrony cywilnej

Wymagane dokumenty:

Pisemny wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

Informację niewymagającą wyszukiwania, która może być przekazana w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku.

Opłaty:

Opłata skarbowa:
- od wniosku - 5,00 zł
Opłata za udostępnienie informacji:
Wyszukiwanie i przeglądanie w urzędzie dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne.
Za wyszukiwanie informacji, sporządzenie kopii dokumentów oraz ich przesłanie pobiera się opłaty według stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat.

Termin załatwienia sprawy:

Informację udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Dokumenty, o których dane zamieszczane są w publicznie dostępnych wykazach, udostępnia się w dniu złożenia wniosku

Tryb odwoławczy i opłaty:

Odmowa udostępnienia informacji następuje w drodze decyzji.
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, za pośrednictwem wójta, w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.
Opłata skarbowa:
- od odwołania – 5,00 zł.

Uwagi:

Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.
Zakupu znaków opłaty skarbowej oraz wniesienia opłaty za udostępnienie informacji dokonać w kasie (pokój Nr 1)

 

 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-12-29 13:25:08 | Data modyfikacji: 2005-05-16 09:01:11.

 

Sprawa:

Składanie przez osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami informacji o wyrobach zawierających azbest - substancji stwarzającej szczególne zagrożenie dla środowiska

Podstawa prawna

1.     Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. Nr 192, poz.1876)

      Na podstawie art.163 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.-Prawo ochrony środowiska  (Dz.U. Nr 62, poz.627 z późn.zm.).

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, pokój Nr 6,

tel.: (062) 739 60 89, 739 60 76 w.36

Komórka odpowiedzialna:

Stanowisko ds. rolnictwa, ochrony środowiska, gospodarki mieszkaniowej oraz obrony cywilnej

Wymagane dokumenty:

Informacje należy przedkładać na formularzach:


1. Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania
2.Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone

 

Opłaty:

Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy:

Obowiązek przedkładania informacji wójtowi spoczywa na osobach fizycznych nie będących przedsiębiorcami - właścicielach, zarządcach lub użytkownikach miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest.
Termin sporządzenia informacji – 29 maja 2004r.


Informację należy corocznie aktualizować, w terminie do 31 stycznia każdego roku. Wójt Gminy informację o rodzajach, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska corocznie, w terminie do dnia 31 marca, przedkłada wojewodzie.

Tryb odwoławczy i opłaty:

Nie dotyczy

Uwagi:

Wzory formularzy są obowiązkowe – określone Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876).Wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest w dopuszcza się w użytkowanych urządzeniach lub instalacjach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032r.


Pozostałe osoby wykorzystujące substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska, w tym azbest, właściwe informacje przedkładają wojewodzie.

 

Sprawa:

Oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym

Podstawa prawna:

Dział VII ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami) oraz uchwała Rady Gminy zatwierdzająca aktualnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, pokój Nr 20,

tel.: (062) 739 60 89, 739 60 76 w.50

Komórka odpowiedzialna:

Stanowisko ds. rolnictwa, ochrony środowiska, gospodarki mieszkaniowej oraz obrony cywilnej

Wymagane dokumenty:

Wniosek o oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym
Załączniki:
- kopia mapy zasadniczej - z naniesionymi budynkami, jeżeli nieruchomość jest zabudowana (inwentaryzacja powykonawcza)
- wypis z rejestru gruntów lub dokument potwierdzający własność /zarząd/ nieruchomości

Opłaty:

Opłata skarbowa:
- od wniosku – 5,00 zł
- od każdego załącznika – 0,50 zł

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 7 dni.

Tryb odwoławczy i opłaty:

Nie ma zastosowania

Uwagi:

Oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym następuje z urzędu lub na wniosek właściciela (zarządcy) nieruchomości. O oznaczeniu nieruchomości numerem porządkowym zawiadamia się na piśmie zarządcę i właściciela nieruchomości.


Załączony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.
Znaki opłaty skarbowej można nabyć w Urzędzie Gminy ( pokój Nr 1)

 

 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2005-05-16 09:02:17.

Zobacz:
 Referat Finansowo - Podatkowy .  Urząd Stanu Cywilnego .  Stanowisko d/s rolnictwa, ochrony środowiska, gospodarki mieszkaniowej .  Stanowisko d/s ewidencji ludnosci i dowodów osobistych. .  Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju .  Stanowisko d/s obsługi rady i spraw organizacyjnych. .  Stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej, Sportu, Kultury oraz Archiwum. .  Stanowisko ds. kancelarii. .  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej . 
Data wprowadzenia: 2005-05-16 09:02:17
Opublikowane przez: Damian Szkudlarek