Gmina Sieroszewice


reprezentowana przez Wójta Gminy Sieroszewice


 


 


na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr96, poz. 873), Uchwały Nr XXVI/176/05 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 12 października 2005 roku w sprawie Karty Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Uchwały Nr XXX/206/2006 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 3 marca 2006 roku w sprawie przyjęcia współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2006


ogłasza


 


otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie


upowszechniania kultury fizycznej


 i sportu


 


 


I. Rodzaj zadania oraz wysokość środków  publicznych przeznaczonych na realizację tych  


zadań.


1. „Organizacja zajęć sportowych w dziedzinie piłki nożnej”                                                                                  (wartość zadania     - 50 000zł)


2. „Organizacja zajęć sportowych w dziedzinie piłki siatkowej”                                                                   (wartość zadania    - 3.000zł)


3. „Organizacja sportowej imprezy masowej  dla mieszkańców Gminy Sieroszewice”


(wartość zadania -  7.000zł)


 


II. Zasady przyznawania dotacji


Zasady przyznawania dotacji na realizację ww. zadań określają przepisy:


Ø       Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami),


Ø       Ustawy z dnia 30  czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 15, poz. 148 ze zmianami)


Ø       Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/176/05 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 12 października 2005 roku w sprawie Karty Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi


 


III. Termin realizacji zadania: maj – grudzień 2006 roku.


 


IV. Warunki realizacji zadania:


1.       zapewnienie wysokiego poziomu realizacji zadania


2.       zapewnienie bezpieczeństwa uczestników i widzów


 


 V. Termin składania ofert :


Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem numeru zdania i jego opisem z adnotacja „Konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu” w Sekretariacie Urzędu Gminy do dnia 21 kwietnia 2006 roku od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 – 15.30 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska 65, 63 -405 Sieroszewice(o terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego).


Szczegółowe informacje o konkursie oraz formularz oferty, umowy oraz sprawozdania są dostępne na stronie internetowej www.bip.sieroszewice.pl  oraz u pracownika ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych Urzędu Gminy w Sieroszewicach ( I piętro pokój 12) tel. 062 7396042


 


 VI. Wymogi formalne ofert:


               1. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji


               2. Termin i miejsce realizacji zadania publicznego.                                                                                                             3.  Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji    zadania


               4. Informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego        


                   dotyczy zadanie.


5. Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie  zadania, w tym w wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł.


6. Deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania. 


1.  Do oferty należy dołączyć :


Ø       dokumenty rejestracyjne instytucji ubiegającej się o dotację (wypis z rejestru wydany nie wcześniej  niż 3 m-ce przed datą złożenia wniosku , potwierdzony za zgodność z oryginałem , obejmujący aktualny stan wpisów)


Ø       statut


 


VII. Tryb i kryteria wyboru oferty.


Tryb i kryteria wyboru oferty zawarte są w regulaminie otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Sieroszewice, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/176/05 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 12 października 2005 roku w sprawie Karty Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.


 


Oferty, które nie  spełniają wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


 


Konkurs zostanie rozstrzygnięty w ciągu 14 dniu po upływie terminu składania ofert.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2006-03-20 11:54:07 | Data modyfikacji: 2010-02-15 10:56:44. 


INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA DOTACJE Z BUDŻETU GMINY SIEROSZEWICE W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU


 


 


 


             


 


 


           Informuje się, że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Sieroszewice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu , Komisja Konkursowa przyznała dotacje  na  zadania zapisane w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na:  


 


- Zadanie I pn. „Organizacja zajęć sportowych w dziedzinie piłki nożnej”, następującym  podmiotom:


 


                          1) Gminny Klub Sportowy „ISKRA” Sieroszewice         -  40.000 zł


                          2) Ludowy Zespół Sportowy „PROSNA” Ołobok           -    7.000 zł


                          3)  Uczniowski Klub Sportowy „PROSNA” Wielowieś  -    3.000 zł


 


- Zadanie II pn. „Organizacja zajęć sportowych w dziedzinie piki siatkowej” podmiotowi Ludowy Zespół Sportowy „PROSNA” Ołobok, Sekcja LZS Masanów       3.000 zł


 


 


 


 


                                                                                                                  


                                                                                                                  Wójt Gminy


 


                                                                                                         /-/ Czesław Berkowski

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2006-05-06 11:05:56 | Data modyfikacji: 2010-02-15 11:08:57.


Gmina Sieroszewice


reprezentowana przez Wójta Gminy Sieroszewice


 


 


na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr96, poz. 873), Uchwały Nr XXVI/176/05 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 12 października 2005 roku w sprawie Karty Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Uchwały Nr XXX/206/2006 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 3 marca 2006 roku w sprawie przyjęcia współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2006


ogłasza


 


otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie


upowszechniania kultury fizycznej


 i sportu


 


 


I. Rodzaj zadania oraz wysokość środków  publicznych przeznaczonych na realizację tych  


Zadań:


1. „Organizacja sportowej imprezy masowej  dla mieszkańców Gminy Sieroszewice”


(wartość zadania -  7.000zł)


 


II. Zasady przyznawania dotacji


Zasady przyznawania dotacji na realizację ww. zadań określają przepisy:


Ø       Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami),


Ø       Ustawy z dnia 30  czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 15, poz. 148 ze zmianami)


Ø       Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/176/05 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 12 października 2005 roku w sprawie Karty Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi


 


III. Termin realizacji zadania: lipiec 2006 roku.


 


IV. Warunki realizacji zadania:


1.       zapewnienie wysokiego poziomu realizacji zadania


2.       zapewnienie bezpieczeństwa uczestników i widzów


 


 V. Termin składania ofert :


Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z opisem zadania i  adnotacja „Konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu” w Sekretariacie Urzędu Gminy do dnia 5 lipca  2006 roku od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 – 15.30 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska 65, 63 -405 Sieroszewice(o terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego).


Szczegółowe informacje o konkursie oraz formularz oferty, umowy oraz sprawozdania są dostępne na stronie internetowej www.bip.sieroszewice.pl  oraz u pracownika ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych Urzędu Gminy w Sieroszewicach ( I piętro pokój 12) tel. 062 7396042


 


 VI. Wymogi formalne ofert:


               1. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji


               2. Termin i miejsce realizacji zadania publicznego.                                                                                                             


               3.  Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji    zadania


               4. Informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego        


                   dotyczy zadanie.


5. Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie  zadania, w tym w wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł.


6. Deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania. 


1.  Do oferty należy dołączyć :


Ø       dokumenty rejestracyjne instytucji ubiegającej się o dotację (wypis z rejestru , potwierdzony za zgodność z oryginałem , obejmujący aktualny stan wpisów)


Ø       statut


 


VII. Tryb i kryteria wyboru oferty.


Tryb i kryteria wyboru oferty zawarte są w regulaminie otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Sieroszewice, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/176/05 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 12 października 2005 roku w sprawie Karty Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.


 


Oferty, które nie  spełniają wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


 


Konkurs zostanie rozstrzygnięty w ciągu 14 dniu po upływie terminu składania ofert.


 


 


Wymagane dokumenty:


 


ZAŁĄCZNIK Nr 1 Dane na temat organizacji pozarządowej/ podmiotu/jednostki organizacyjnej


 


 ZAŁĄCZNIK Nr 2 OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ/ PODMIOTU/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ


 


ZAŁĄCZNIK Nr 3 SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE) z wykonania zadania publicznego


 


 


  


 

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2006-06-02 13:33:28 | Data modyfikacji: 2010-02-15 11:35:57.
Data wprowadzenia: 2006-06-02 13:33:28
Data modyfikacji: 2010-02-15 11:35:57
Opublikowane przez: Roman Sodolski