Sieroszewice, 06 marca 2006r.

 

 

 

      

 OGŁOSZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sieroszewice.

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sieroszewice w dniach od 22 marca 2006r. do 22 kwietnia 2006r w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach od 730 do 1530

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 05 kwietnia 2006r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach o godz.: 1200

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Sieroszewice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2006r.

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy Sieroszewice

                                                                                                             Czesław Berkowski

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2006-03-06 07:39:51 | Data modyfikacji: 2010-02-16 12:41:43.

 

          W związku z przystąpieniem Gminy Sieroszewice do programu „eSołtys”, prosimy zainteresowanych z terenu Gminy Sieroszewice rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, której zadaniem będzie świadczenie usług na rzecz lokalnej społeczności do złożenia wniosku, w którym przedstawią swoja propozycję prowadzenia działalności gospodarczej. Kandydaci biorący udział w programie muszą spełniać następujące wymagania:

 

Ø      pozostawanie w ewidencji osób bezrobotnych i do dnia zastosowania wobec nich usług nie  ukończyły 25 roku życia oraz osoby bezrobotne, które
w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższe, nie ukończyły
27 roku życia.

Ø      w okresie figurowania w ewidencji osób bezrobotnych nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego
w miejscu pracy, wykonywania prac inwestycyjnych, robót publicznych, wykonywania prac społecznie użytecznych.

Ø      nie otrzymał w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku pożyczki
z Funduszu Pracy lub innych funduszy publicznych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej

Ø      nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Ø      nie prowadził działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności

Ø      nie był w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi  gospodarczemu, w rozumieniu ustawy
z dnia 06.06.1997r Kodeksu Karnego

Ø      złożył kompletny i prawidłowo złożony wniosek

Ø      preferowane wykształcenie wyższe

 

 

Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy Sieroszewice  - Sekretariat do dnia 05.06.2006r.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2006-05-30 14:47:05 | Data modyfikacji: 2010-02-15 11:44:14.

                                                                                          Sieroszewice, 2006-07-27

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póź. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Sieroszewice uchwały nr XXXII/219/06 z dnia
28 czerwca 2006 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

1.       terenów zabudowy mieszkaniowej i usług nieuciążliwych dla działki nr ewid. 38 położonej we wsi Biernacice;

2.       terenów zabudowy mieszkaniowej i usług nieuciążliwych dla działki nr ewid. 660 położonej we wsi Ołobok;

3.       terenów zabudowy mieszkaniowej i usług nieuciążliwych dla działki nr ewid. 4/5 położonej we wsi Parczew;

4.       terenów zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów oraz usług dla działek nr ewid. 296/1 i 296/2 położonych we wsi Sławin;

5.       terenów zabudowy mieszkaniowej i usług nieuciążliwych dla działki nr ewid. 401 położonej we wsi Parczew;

6.       terenów zabudowy mieszkaniowej i usług nieuciążliwych dla działki nr ewid. 435 położonej we wsi Parczew;

7.       terenów zabudowy mieszkaniowej i usług nieuciążliwych dla działki nr ewid. 46 położonej we wsi Zamość;

8.       terenów zabudowy mieszkaniowej i usług nieuciążliwych dla działki nr ewid. 190/1 położonej we wsi Zamość;

9.        obszaru i terenu górniczego dla działki nr ewid. 482 położonej we wsi Ołobok;

10.   obszaru i terenu górniczego dla działki nr ewid. 142/4 położonej we wsi Latowice;

11.   terenów zabudowy produkcyjnej, składów  i magazynów oraz usług dla działki
nr ewid. 212 położonej we wsi Parczew;

12.   terenów zabudowy mieszkaniowej dla działek nr ewid. 722/1 i 722/2 położonej we wsi Latowice;

13.   obejmującego teren nieczynnego cmentarza na działce 737 w Latowicach o tereny działek 730, 731, 732, 733, 734 i 735 na cele cmentarza i parkingu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska 65; 63-405 Sieroszewice w terminie do dnia 25-08-2006r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt Gminy

Sieroszewice

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2006-08-02 07:48:09 | Data modyfikacji: 2010-02-15 11:42:26.

                                                                                          Sieroszewice, 2006-07-27

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póź. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Sieroszewice uchwały nr XXXII/220/06 z dnia 28 czerwca 2006 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV przez teren gminy Sieroszewice, obejmującego pas terenu o szerokości 52 m wzdłuż projektowanej trasy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska 65; 63-405 Sieroszewice w terminie do dnia 25-08-2006r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt Gminy

Sieroszewice

 

 

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2006-08-02 07:48:49 | Data modyfikacji: 2010-02-15 11:43:06.

KOMUNIKAT

Gminnej Komisji Wyborczej w Sieroszewicach

z dnia 04 października 2006 roku

 

 

 

Gminna Komisja Wyborcza w Sieroszewicach wykonująca zadania wyborcze na obszarze swej właściwości terytorialnej obejmującej Gminę Sieroszewice w wyborach do organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na 12 listopada 2006 roku.,

 

podaje do publicznej wiadomości,

że przyjmuje zgłoszenia i dokonuje rejestracji list kandydatów
na radnych do Rady Gminy Sieroszewice .

 

Zgłoszenia i rejestracja będzie odbywać się w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej
w Sieroszewicach ul. Ostrowska 65 pokój Nr 12 w terminie od 5 października
do 13 października 2006 roku codziennie, z wyjątkiem sobót i niedziel w godzinach
od 13:30 do 15:30, natomiast w ostatnim dniu rejestracji od godz.: 13:30 do 24:00.

 

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych upływa 13 października 2006 roku.

 

 

                                                                                                             

                                                                                                             Przewodnicząca

                                                                                                    Gminnej Komisji Wyborczej

                                                                                                                       /-/

                                                                                                       mgr Mirosława Busza

 

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2006-10-03 15:08:53 | Data modyfikacji: 2010-02-15 11:45:58.
Data wprowadzenia: 2006-10-03 15:08:53
Data modyfikacji: 2010-02-15 11:45:58
Opublikowane przez: Roman Sodolski