Gmina Sieroszewice

reprezentowana przez Wójta Gminy Sieroszewice

 

 

na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr96, poz. 873), Uchwały Nr XXVI/176/05 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 12 października 2005 roku w sprawie Karty Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Uchwały Nr III/15/2006 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia współpracy z organizacjami pozarządowymi na                

                                                                         rok 2007

                                                                       o g ł a s z a

 

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie

upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

I. Rodzaj zadania oraz wysokość środków  publicznych przeznaczonych na realizację tych  

zadań.

1. „Organizacja zajęć sportowych w dziedzinie piłki nożnej”                                                                                  (wartość zadania     - 58. 000zł)

2. „Organizacja zajęć sportowych w dziedzinie piłki siatkowej”                                                                   (wartość zadania    -   4.000zł)

3. „Organizacja zajęć  w dziedzinie tenisa stołowego”

 ( wartość  zadania –   1.000 zł.)

 

II. Zasady przyznawania dotacji

Zasady przyznawania dotacji na realizację ww. zadań określają przepisy:

§         Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami),

§         Ustawy z dnia 30  czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)

§         Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/176/05 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 12 października 2005 roku w sprawie Karty Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 

III. Termin realizacji zadania: marzec – grudzień 2007 roku.

 

IV. Warunki realizacji zadania:

1.       zapewnienie wysokiego poziomu realizacji zadania

2.       zapewnienie bezpieczeństwa uczestników i widzów

 

 V. Termin składania ofert :

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem numeru zdania i jego opisem z adnotacja „Konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu” w Sekretariacie Urzędu Gminy do dnia 2 marca 2007 roku od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 – 15.30 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska 65, 63 -405 Sieroszewice(o terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje o konkursie oraz formularz oferty, umowy oraz sprawozdania są dostępne na stronie internetowej www.bip.sieroszewice.pl  oraz u pracownika ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych Urzędu Gminy w Sieroszewicach ( I piętro pokój 12) tel. 062 7396076 wew.42.

 

 VI. Wymogi formalne ofert

  1. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

2.   Termin i miejsce realizacji zadania publicznego.                                                                                                                  3.   Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji    zadania

4.   Informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego        

      dotyczy zadanie.

5.       Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie  zadania, w tym w wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł.

6.       Deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania. 

 

1. Do oferty należy dołączyć :

§         dokumenty rejestracyjne instytucji ubiegającej się o dotację (wypis z rejestru potwierdzony za zgodność z oryginałem , obejmujący aktualny stan wpisów)

§         statut

 

VII. Tryb i kryteria wyboru oferty.

Tryb i kryteria wyboru oferty zawarte są w regulaminie otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Sieroszewice, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/176/05 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 12 października 2005 roku w sprawie Karty Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

 

Oferty, które nie  spełniają wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w ciągu 14 dniu po upływie terminu składania ofert.

 

Formularz oferty

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2007-01-31 12:25:24 | Data modyfikacji: 2010-02-15 11:52:46.INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA DOTACJE Z BUDŻETU GMINY SIEROSZEWICE W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU


 


 


 


 


 


            Informuje się, że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Sieroszewice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, Komisja Konkursowa przyznała dotację z budżetu Gminy Sieroszewice na:


 


- zadanie I pn. „Organizacja zajęć sportowych w dziedzinie piłki nożnej”, następującym podmiotom:


1. Gminny Klub Sportowy „ISKRA” Sieroszewice –       43.000 zł


2. Ludowy Zespół Sportowy „PROSNA” Ołobok –         12.000 zł


3. Uczniowski Klub Sportowy „PROSNA” Wielowieś – 3.000 zł


 


- zadanie II pn. „Organizacja zajęć sportowych w dziedzinie piłki siatkowej”


1. Ludowy Zespół Sportowy „PROSNA” Ołobok, sekcja LZS Masanów – 4.000 zł


 


- zadanie III pn. „Organizacja zajęć sportowych w dziedzinie tenisa stołowego”


1. Ludowy Zespół Sportowy „PROSNA” Ołobok – 1.000 zł


 


 


 


 


 


Wójt Gminy


Sieroszewice


 


 


/-/  Czesław Berkowski

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2007-03-15 13:36:10 | Data modyfikacji: 2010-02-15 12:07:16.
Data wprowadzenia: 2007-03-15 13:36:10
Data modyfikacji: 2010-02-15 12:07:16
Opublikowane przez: Roman Sodolski