BR 0065 – 3/06                                                      Sieroszewice, dnia 21 lutego  2007 r.

                                                                         

                                                                                                                                                  

       

                                                                     

            Zapraszam Panią/ Pana na posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia, które odbędzie się w dniu 28 lutego 2007 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7 – sala ślubów/.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a)      powierzenia Wójtowi Gminy Sieroszewice uprawnienia do ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących własnością Gminy Sieroszewice,

b)       współpracy pomiędzy gminami Sieroszewice (RP), a Jaromerice u Jevicka (Republika Czeska),

c)       sprostowania błędu rachunkowego,

d)      określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa,

e)      Regulaminu na 2007 rok określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sieroszewice dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego,

f)        utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach oświatowych Gminy Sieroszewice

g)      sprzedaży zabudowanej nieruchomości o pow. całkowitej 0,20 ha położonej w Zamościu w drodze bezprzetargowej,

h)      zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Sieroszewice i miejscowości Sadowie (gm. Ostrów Wlkp.) oraz o dopłacie do 1m3 wody i 1m3 ścieków.

i)        Regulaminu przyznania dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Sieroszewicach dla mieszkańców Gminy Sieroszewice inwestujących w przydomowe oczyszczalnie ścieków w roku 2006 i 2007,

j)        zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok.

 1. Wyrażenie opinii na temat wniosku Komisji Rewizyjnej o rozpatrzenie wzrostu diet dla jej członków
 2. Opracowanie i przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2007 rok.
 3. Wolne głosy i wnioski
 4. Zamknięcie posiedzenia Komisji

 

                                                                                   

 

                                                                                                 Przewodniczący Komisji

                                                                                       Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia

 

                                                                                                           Siwak Paweł       

 

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2007-02-21 15:21:24 | Data modyfikacji: 2010-02-15 12:04:59.

 

        

BR 0065 – 1/07                                                                     Sieroszewice, dnia  16 lutego 2007 r.

 

 

 

 

 

                                                                                        Pan/Pani

                                                                                             

                                                                                                                             

Zapraszam Panią /Pana na posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji, które odbędzie się w dniu 23 lutego 2007 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /pokój Nr 7 - sala ślubów/.

 

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a)      współpracy pomiędzy gminami Sieroszewice(RP) , a Jaromerice u Jevicka (Republika Czeska),

b)      regulaminu na 2007 rok określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym  w szkołach , przedszkolach  prowadzonych przez Gminę Sieroszewice dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego,

c)       utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach oświatowych  Gminy Sieroszewice,

d)      zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok.

5.  Opracowanie planu pracy Komisji na 2007 rok

6  .Wolne głosy i wnioski

7.      Zamknięcie posiedzenia Komisji

 

 

 

 

 

                                                                                            Przewodnicząca Komisji

 

 

                                                                                             Krystyna Kois - Jaźwiec

 

                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                        

       

                                                                                                                                                                                 

        

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2007-02-21 15:22:09 | Data modyfikacji: 2010-02-15 12:05:42.

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zawiadamiam, że w dniu 3 marca 2007 roku o godz. 10:00  
w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się IV Sesja Rady

Gminy Sieroszewice z następującym porządkiem obrad:

                                                                                        

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z III sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta z działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)       powierzenia Wójtowi Gminy Sieroszewice uprawnienia do ustalenia wysokości cen

i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie

z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących własnością Gminy Sieroszewice,

b)       współpracy pomiędzy gminami Sieroszewice (RP), a Jaromerice u Jevicka (Republika Czeska),

c)       zmian w budżecie Gminy Sieroszewice na 2007 rok

d)       sprostowania błędu rachunkowego,

e)       określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania

na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa,

f)        Regulaminu na 2007 rok określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania

nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sieroszewice

 dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników

wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania

 i wypłacania dodatku mieszkaniowego,

g)       utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach oświatowych Gminy Sieroszewice

h)       sprzedaży zabudowanej nieruchomości o pow. całkowitej 0,20 ha położonej w Zamościu

w drodze bezprzetargowej,

i)         zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

na terenie Gminy Sieroszewice i miejscowości Sadowie (gm. Ostrów Wlkp.) oraz o dopłacie

do 1m3 wody i 1m3 ścieków.

j)         Regulaminu przyznania dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Sieroszewicach dla mieszkańców Gminy Sieroszewice

inwestujących w przydomowe oczyszczalnie ścieków w roku 2006 i 2007,

k)       zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok.

 1. Sprawozdanie z wykonania „Planu Gospodarki Odpadami” dla Gminy Sieroszewice
 2. Przedłożenie Radzie planów pracy stałych Komisji Rady na 2007 rok
 3. Wolne głosy i wnioski
 4. Zamknięcie obrad.

                                            

                                                                                                 Przewodniczący

                                                                                        Rady Gminy Sieroszewice

                                                                                            

                                                                                            /-/  Arkadiusz Wojtczak

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2007-02-21 15:25:55 | Data modyfikacji: 2010-02-15 12:06:08.

   BR 0065-2/06                                                   

 

 

 

                                                                                             

                                                                                         

                                                                                

            Zapraszam Pana/Panią na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury,

które odbędzie się w dniu 26 lutego 2007 roku o godz.10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice

/sala Nr 7 – sala ślubów/.

 

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a)      współpracy pomiędzy gminami Sieroszewice (RP), a Jaromerice u Jevicka (Republika Czeska),

b)      określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania

na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy

– Ordynacja podatkowa,

c)       sprzedaży zabudowanej nieruchomości o pow. całkowitej 0,20 ha położonej

w Zamościu w drodze bezprzetargowej

d)      zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie

ścieków na terenie Gminy Sieroszewice i miejscowości Sadowie (gm. Ostrów Wlkp.)

 oraz o dopłacie do 1m3 wody i 1m3 ścieków,

e)      Regulaminu przyznania dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Sieroszewicach dla mieszkańców Gminy Sieroszewice

inwestujących w przydomowe oczyszczalnie ścieków w roku 2006 i 2007,

f)        Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok.

 1. Sprawozdanie z wykonania „Planu Gospodarki Odpadami” dla Gminy Sieroszewice
 2. Opracowanie i przyjęcie Planu Pracy Komisji
 3. Wolne głosy i wnioski
 4. Zamknięcie posiedzenia Komisji

 

 

                                                                                              Przewodniczący Komisji

Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego

               i Infrastruktury
 

 

                                                                                                    Wojtysiak Tadeusz

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2007-02-21 15:26:20 | Data modyfikacji: 2010-02-15 12:06:43.

Porządek obrad

XIII Sesji Rady Gminy Sieroszewice

w dniu 14 grudnia 2007 roku

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XII sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytanie z poprzedniej sesji.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 8. Sprawozdanie Wójta z działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sieroszewice z przeprowadzonej kontroli w okresie międzysesyjnym.
 10. Uchwalenie budżetu gminy  na 2008 rok:

a)      przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

b)     przedstawienie opinii Komisji Budżetu , Finansów ,

c)      przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu,

d)     przegłosowanie autopoprawek do projektu uchwały budżetowej,

e)     dyskusja

f)       głosowanie nad projektem uchwały budżetowej .

 1. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      zmian w budżecie na 2007 rok,

b)     zmiany nazwy ulicy w miejscowości Ołobok,

c)      sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Zamościu w drodze przetargu nieograniczonego,

d)     sprzedaży części nieruchomości niezabudowanej położonej w Strzyżewie w drodze przetargu nieograniczonego,

e)     sprzedaży części nieruchomości niezabudowanej położonej w Parczew- Westrza w drodze przetargu nieograniczonego,

f)       przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Sieroszewice na 2008 rok,

g)     przyjęcia programu współpracy  Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008,

h)     określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok

i)        zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok.

 1. Wolne głosy i wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                                                 Przewodniczący

                                                                                        Rady Gminy Sieroszewice

                                                                                                           /-/

                                                                                             Arkadiusz Wojtczak

 

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2007-12-13 13:52:19 | Data modyfikacji: 2010-02-15 12:12:56.

INFORMACJA

 

W dniu 14 grudnia 2007 roku o godz.: 10:00 w GOK-u
w Sieroszewicach odbędzie się posiedzenie
XIII Sesji Rady Gminy Sieroszewice.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2007-12-13 14:17:04 | Data modyfikacji: 2010-02-15 14:37:42.
Data wprowadzenia: 2007-12-13 14:17:04
Data modyfikacji: 2010-02-15 14:37:42
Opublikowane przez: Roman Sodolski