Sieroszewice 20 czerwca 2007r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przebiegu linii elektroenergetycznej 400kV przez teren gminy Sieroszewice.

 

                    Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Gminy Sieroszewice nr XXXII/220/2006 z dnia 28 czerwca 2006 roku zawiadamiam
o wyłożeniu do   publicznego  wglądu   projektu   miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego przebiegu linii elektroenergetycznej 400kV przez teren gminy Sieroszewice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach     od 9.07.2007  do  10.08.2007r.  w siedzibie Urzędu Gminy Sieroszewice

ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice w godzinach pracy Urzędu.   

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu   09.08.2007r. w siedzibie Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice
o godz.: 10:00

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Sieroszewice z podaniem imienia

i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  31.08.2007r.

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2007-06-20 15:19:33 | Data modyfikacji: 2010-02-15 12:09:53.       Sieroszewice, dnia 20 czerwca 2007 r.


 


 


 


 


 


 


OGŁOSZENIE


 


o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków


zagospodarowania przestrzennego gminy Sieroszewice


dla części terenu położonego w Ołoboku, Latowicach i Rososzycy


 


 


Na podstawie art. 11, pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy  Sieroszewice uchwały nr  VII/42/07


 z dnia 12 czerwca 2007 o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dla części terenów położonych  w Ołoboku, Latowicach i Rososzycy  celem wyznaczenia nowych terenów pod eksploatację złóż kruszyw naturalnych


Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium.


Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Sieroszewicach w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.


Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


                   


 


 


 


 

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2007-06-20 15:23:04 | Data modyfikacji: 2010-02-15 12:11:08.Obwieszczenie Wójta Gminy Sieroszewice


 


Sieroszewice podaniu do publicznej wiadomości informacji w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji wymagającej udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji  na działce 2115 w miejscowości  Namysłaki obręb Wielowieś .Zgodnie z art.3,art.32 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 27.04.2001r.Prawo ochrony środowiska(Dz.U.129 z 2006 roku poz.902 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Sieroszewice zawiadamia,że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji dmontażu pojazdów wycofanych wycofanych eksploatacji na działce 2115 w miejscowości Namysłaki .Inwestor Mirosław Mączka zam.Namysłaki 34 ,63 – 405 Sieroszewice.W związku z powyższym  do dnia 23 grudnia 2007roku można w Urzędzie Gminy Sieroszewice / Sieroszewice ul.Ostrowska 65 pok.6/ zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz  zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.Sieroszewice 21.11.2007 r. z up.Wójta Gminy Sieroszewice Jerzy Kucharski inspektor ds. ochrony środowiska.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2007-11-20 11:40:28 | Data modyfikacji: 2010-02-15 12:12:15.
Data wprowadzenia: 2007-11-20 11:40:28
Data modyfikacji: 2010-02-15 12:12:15
Opublikowane przez: Roman Sodolski