Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-10-07 08:14:57.
 Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-10-07 08:20:33.
 Wniosek o ustalenie warunków zabudowy - lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-10-29 07:54:23 | Data modyfikacji: 2007-04-13 12:57:59.
 Oświadczenie o wyrażenie zgody lokalizacji budynku w granicy.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-12-28 12:58:56.
 Wniosek o podział nieruchomości

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-12-29 13:46:10.
 Informacja o planowanym przedsięwzięciu

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-12-29 13:57:28.

KARTY INFORMACYJNE

 

 

Sprawa:

Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:

1.      dla inwestycji celu publicznego - decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

2.      dla innych inwestycji - decyzja o warunkach zabudowy

Podstawa prawna:

Art.53 §1 oraz art.60§1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,poz.717, zm. Dz.U. z 2004r. Nr141,poz.1492).

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, pokój Nr 20,

tel.: (062) 739 60 89, 739 60 76 w.50

Komórka odpowiedzialna:

Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy


Załączniki: wyszczególniono na wnioskach.

Opłaty:

Opłata skarbowa1):
- od wydania decyzji - 107 zł

Termin załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, za pośrednictwem Wójta Gminy Sieroszewice, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi:

Formularz wniosku i formularz informacji nie jest obowiązkowy, obowiązkowe jest jednak podanie odpowiednich informacji w nich wyszczególnionych. W niektórych przypadkach, szczególnie w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może nastąpić wydłużenie czasu prowadzenia postępowania administracyjnego.


Opłatę skarbową uiszcza się w kasie Urzędu (pokój Nr 1).
1) - nie podlega opłacie skarbowej, jeżeli sprawa dotyczy budownictwa mieszkaniowego.

 

Sprawa:

Podział nieruchomości

Podstawa prawna:

Dział III-rozdział I ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 o gosp. nieruchomościami (Dz. U. z 2000 nr 100 poz. 543 ze zmianami)

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, pokój Nr 20,

tel.: (062) 739 60 89, 739 60 76 w.50

Komórka odpowiedzialna:

Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju

Wymagane dokumenty:

Wniosek o podział nieruchomości
Załączniki:
1) dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości,
2) wypis i wyrys z katastru nieruchomości,
3) decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, określająca zasady podziału nieruchomości, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązująca w dniu złożenia wniosku,
4) wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, które mogą nastąpić niezależnie od ustaleń planu miejscowego,
5) protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
6) wykaz zmian gruntowych,
7) wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,
8) mapę z projektem podziału.

Jeżeli jest wymagane wyrażenie opinii przez wójta w sprawie zgodności proponowanego podziału z ustaleniami: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przepisami szczególnymi, wydaną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dokumenty, o których mowa w p.5-8 dołącza się do wniosku o podział nieruchomości po uzyskaniu pozytywnej opinii. Dokumenty te powinny być przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Opłaty:

Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy
i opłaty:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, za pośrednictwem Wójta Gminy Sieroszewice, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.


Opłat nie pobiera się

Uwagi:

Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.
Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny. Podziału nieruchomości można dokonać z urzędu, jeżeli jest on niezbędny do realizacji celów publicznych lub na wniosek innych organów, o ile przewidują to przepisy prawa.

 

Sprawa:

Rozgraniczenie nieruchomości

Podstawa prawna:

Rozdział 6 ustawy z dnia 17 maja 1989r.-Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2000r. Nr 100, poz.1086 ze zmianami).

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, pokój Nr 20,

tel.: (062) 739 60 89, 739 60 76 w.50

Komórka odpowiedzialna:

Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju

Wymagane dokumenty:

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

Opłaty:

Opłat nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy i opłaty:

1. W przypadku wydania decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości strona niezadowolona z przebiegu granic może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy sądowi.
2. W przypadku zawarcia ugody lub braku podstaw do wydania decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości, stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji umarzającej postępowanie rozgraniczeniowe.
Opłat nie pobiera się

Uwagi:

Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.
Czynności ustalania przebiegu granic dokonuje geodeta upoważniony przez wójta. Koszty czynności geodezyjnych ponosi wnioskodawca.

 

 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-12-29 13:58:36 | Data modyfikacji: 2008-02-26 11:59:26.
 Postępowanie administracyjne w sprawie zajęcie pasa drogowego.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2005-01-04 07:50:37.

 

Sprawa:

Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Podstawa prawna:

Dział VII ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami) oraz uchwała Rady Gminy zatwierdzająca aktualnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, pokój Nr 20,

tel.: (062) 739 60 89, 739 60 76 w.50

Komórka odpowiedzialna:

Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Opłaty:

Opłata skarbowa:
- od zaświadczenia – 17,00 zł

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni

Tryb odwoławczy i opłaty:

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, za pośrednictwem Wójta Gminy Sieroszewice, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.
Opłata skarbowa:
- od zażalenia – 5,00 zł
- od załącznika – 0,50 zł

Uwagi:

Wskazane jest przedstawienie (do wglądu) wyrysu i wypisu z rejestru gruntów.
Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.


Znaki opłaty skarbowej można nabyć w kasie Urzędu Gminy (pokój Nr 1)

 

Sprawa:

Zmiana przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami).

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,poz.717, zm. Dz.U. z 2004r. Nr141,poz.1492).

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, pokój Nr 20,

tel.: (062) 739 60 89, 739 60 76 w.50

Komórka odpowiedzialna:

Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju

Wymagane dokumenty:

Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu

Opłaty:

Opłata skarbowa:
- od wniosku – 5,00 zł
- od załącznika – 0,50 zł

Termin załatwienia sprawy:

Do 14 dni – potwierdzenie rejestracji wniosku

Tryb odwoławczy i opłaty:

Nie ma zastosowania

Uwagi:

Złożony wniosek podlega rejestracji w stosownym rejestrze.
Okresowej analizy wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dokonuje wójt i występuje ze stosownymi wnioskami do rady gminy.
O przystąpieniu do sporządzenia nowego lub zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozstrzyga rada gminy w formie uchwały.
Złożony wniosek brany jest pod uwagę po podjęciu przez radę gminy stosownej uchwały, na etapie sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.
Znaki opłaty skarbowej można nabyć w kasie Urzędu Gminy (pokój Nr 1)

 

Sprawa:

Ustalenie wysokości jednorazowej opłaty określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,poz.717, zm. Dz.U. z 2004r. Nr141,poz.1492) wysokość opłaty zostanie określona w planie miejscowym.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, pokój Nr 20,

tel.: (062) 739 60 89, 739 60 76 w.50

Komórka odpowiedzialna:

Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju

Wymagane dokumenty:

Wniosek o ustalenie wysokości jednorazowej opłaty określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Załączniki:
- dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
- wypis z rejestru gruntów

Opłaty:

Opłata skarbowa:
- od wniosku – 5,00 zł
- od każdego załącznika – 0,50 zł

Termin załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy

Tryb odwoławczy i opłaty:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, za pośrednictwem wójta, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
Opłata skarbowa:
- od odwołania – 5,00 zł
- od każdego załącznika – 0,50 zł

Uwagi:

W przypadku sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat od dnia wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany - ustalenia opłaty dokonuje Wójt, w drodze decyzji, niezwłocznie po otrzymaniu od notariusza wypisu z aktu notarialnego.
Ustalenia opłaty przed sprzedażą nieruchomości dokonuje się na żądanie właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości.


Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.
Znaki opłaty skarbowej można nabyć w kasie (pokój Nr 1)

 

 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2005-05-13 15:10:11 | Data modyfikacji: 2008-02-26 12:00:33.
 Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju | Data wprowadzenia: 2007-10-03 12:00:57.

Zobacz:
 Referat Finansowo - Podatkowy .  Urząd Stanu Cywilnego .  Stanowisko d/s rolnictwa, ochrony środowiska, gospodarki mieszkaniowej .  Stanowisko d/s ewidencji ludnosci i dowodów osobistych. .  Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju .  Stanowisko d/s obsługi rady i spraw organizacyjnych. .  Stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej, Sportu, Kultury oraz Archiwum. .  Stanowisko ds. kancelarii. .  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej . 
Data wprowadzenia: 2007-10-03 12:00:57
Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju
Opublikowane przez: Damian Szkudlarek