OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SIEROSZEWICE

Otwarty  konkurs ofert  na realizację zadań publicznych  Gminy Sieroszewice

w  2009 roku

 

        Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr96, poz. 873 ze zmianami)), Uchwały Nr XXVI/176/05 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 12 października 2005 roku w sprawie Karty Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Uchwały Nr XX/126/2008 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29 października  2008 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego    rok 2009             

 

                                                                         o g ł a s z a m

 

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  w zakresie

upowszechniania kultury fizycznej i sportu

w roku 2009

 

I. Rodzaj zadania oraz wysokość środków  publicznych przeznaczonych na realizację tych  

zadań.

1. „Organizacja zajęć sportowych w dziedzinie piłki nożnej w miejscowości Sieroszewice”                                                                                   Na realizację rzeczowego zadania wyznacza się wsparcie  w  wysokości  44.800zł.

( W roku 2008 przekazano dotację w wysokości  43.500 zł.)

2. „ Organizacja zajęć sportowych w dziedzinie piłki nożnej w miejscowości  Ołobok”

 Na realizację rzeczowego zadania wyznacza się wsparcie w wysokości     12.360 zł.  

( W roku 2008 przekazano dotację w wysokości  12.000 ,- zł. )

3. „ Organizacja zajęć sportowych w dziedzinie  piłki nożnej w miejscowości Wielowieś”

   Na realizację rzeczowego zadania wyznacza się wsparcie w wysokości  3.090,- zł

  (W roku 2008  przekazano dotację w wysokości 3.000,- zł.)

4. „Organizacja zajęć sportowych w dziedzinie piłki siatkowej

         Na realizację rzeczowego zadania wyznacza się wsparcie w wysokości    4.635,-zł

        ( W roku 2008 przekazano dotację w wysokości 4.500,- zł.)

5. „Organizacja zajęć  w dziedzinie tenisa stołowego”

  Na realizację rzeczowego zadania wyznacza się wsparcie w wysokości   1.550,-  zł.

( W roku 2008 przekazano dotację  w wysokości 1.500,-  zł.)

 

II. Zasady przyznawania dotacji

Zasady przyznawania dotacji na realizację ww. zadań określają przepisy:

Ø       Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami),

Ø       Ustawy z dnia 30  czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami),

Ø       Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania,

Ø       Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/176/05 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 12 października 2005 roku w sprawie Karty Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 

III. Termin realizacji zadania: marzec – grudzień 2009  roku.

 

IV. Warunki realizacji zadania:

1.       Realizacja zleconego organizacji pozarządowej zadania następuje po zawarciu umowy.

2.       Warunkiem zawarcia umowy dotacji jest:

a)       akceptacja przez strony postanowień umowy,

b)       dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu projektu, w przypadku dotacji w wysokości innej niż  wnioskowana

 

 

 

 V. Termin i miejsce  składania ofert :

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem numeru zdania i jego opisem z adnotacją „Konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2009 ” w Sekretariacie Urzędu Gminy do dnia 18 lutego 2009 roku od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 – 15.30 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska 65, 63 -405 Sieroszewice(o terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego).

 Ponadto na kopercie należy umieścić : pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres   oraz adnotację : „ nie otwierać przed posiedzeniem komisji konkursowej”.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz formularz oferty, umowy oraz sprawozdania są dostępne na stronie internetowej www.bip.sieroszewice.pl  oraz u pracownika ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych Urzędu Gminy w Sieroszewicach ( I piętro pokój 12) tel. 062 7396076 wew.42.

 

 VI. Wymogi formalne ofert:

               1. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

               2. Termin i miejsce realizacji zadania publicznego.                                                                                                             

               3.  Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji    zadania

               4. Informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego        

                   dotyczy zadanie.

5. Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie  zadania, w tym w wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł.

6. Deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

7.  Informację o udziale środków własnych organizacji.

8. Inne informacje  gwarantujące rzetelność wykonania zadania.  

 

Do oferty należy dołączyć :

                      - aktualny wypis z właściwego rejestru lub ewidencji( do 3 miesięcy od daty wystawienia),

                      - sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok;

                      - kopię statutu organizacji , potwierdzoną za zgodność z oryginałem , opatrzoną  aktualną      

                          pieczęcią , datą oraz podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli  w imieniu   

                          organizacji pozarządowej  lub podmiotu.                                     

 

VII. Tryb i kryteria wyboru oferty.

  1. Otwarcie ofert i ich rozpatrzenie nastąpi w terminie 7 dni od daty zamknięcia konkursu.

Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą przez komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy .

  1. Kryteria wyboru oferty:

a)       ocena możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę;

b)       ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizowanego  zadania;

c)        zgodność oferty z celami konkursu;

d)       zgodność oferty z zapisami statutu;

e)       dotychczasowa współpraca z samorządem lokalnym.

 

Oferty, które nie  spełniają wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2009-01-19 12:47:17 | Data modyfikacji: 2010-02-15 14:48:42.
 Oferta organizacji pozarządowej/podmiotu/jednostki organizacyjnej realizacji zadania publicznego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2009-01-19 12:53:45 | Data modyfikacji: 2010-02-15 14:49:26.
 Sprawozdanie (częściowe/końcowe) z wykonania zadania publicznego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2009-01-19 12:55:30 | Data modyfikacji: 2010-02-15 14:51:34.

 

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA DOTACJE Z BUDŻETU GMINY SIEROSZEWICE W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU  W  2009  ROKU

 

 Informuje się, że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na dotację z budżetu Gminy Sieroszewice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu , Komisja Konkursowa przyznała dotację na 2009 rok   na  następujące  zadania:

 

- Zadanie I pn. „Organizacja zajęć sportowych w dziedzinie piłki nożnej w miejscowości Sieroszewice” - Gminny Klub Sportowy „ISKRA” Sieroszewice 44.800 zł

 

- Zadanie II pn. „Organizację zajęć sportowych w dziedzinie piłki nożnej
w miejscowości Ołobok” -
Ludowy Zespół Sportowy „PROSNA” Ołobok 12.360 zł       

                         

- Zadanie III pn. „Organizację zajęć sportowych w dziedzinie piłki nożnej w miejscowości Wielowieś” - Uczniowski Klub Sportowy „PROSNA” Wielowieś 3,090 zł

 

- Zadanie IV pn. „Organizację zajęć sportowych w dziedzinie piłki siatkowej”
-
Uczniowski Klub Sportowy „PROSNA” Wielowieś 4.635 zł

 

- Zadanie V pn. „Organizację zajęć w dziedzinie tenisa stołowego” - Uczniowski Klub Sportowy „PROSNA” Wielowieś 1.550 zł

 

 

 

                                                                                                                 

 

                                                                                                                  

Wójt Gminy

 

                                                                                                         /-/ Czesław Berkowski

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2009-02-26 14:47:39 | Data modyfikacji: 2010-02-15 14:52:05.
Data wprowadzenia: 2009-02-26 14:47:39
Data modyfikacji: 2010-02-15 14:52:05
Opublikowane przez: Roman Sodolski