OGŁOSZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia

 „Miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego – cmentarz w Latowicach”

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

 

 

zawiadamiam

 

o podjęciu przez Radę Gminy Sieroszewice uchwały Nr XVII/111/08 z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego – cmentarz w Latowicach”, obejmującego obszar położony w Latowicach, oznaczony w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach: 726/1 i 737 oraz część działek o numerach: 728/4, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 738, 739, 740.

 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

 

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Sieroszewicach, ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice  w terminie do dnia  02-03-2009 roku.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

 

Wójt Gminy Sieroszewice

 

Czesław Berkowski


 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2009-02-04 10:12:54 | Data modyfikacji: 2010-02-16 12:49:09. 


 


 


OGŁOSZENIE


 


o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sieroszewice  dla  części terenów położonych w: Ołoboku, Latowicach i Rososzycy


 


 


            Na podstawie art. 21 ust. 1, art.39 ust. 1, art. 40 w związku z art. 46 pkt 1) i art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Przedmiotem oceny jest zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sieroszewice dla  części terenów położonych w Ołoboku, Latowicach i Rososzycy obejmującego sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko.


Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Sieroszewice, pok. 20


Jednocześnie w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Sieroszewice 63-405 Sieroszewice ul. Ostrowska 65 albo w formie elektronicznej sieroszewice@sieroszewice.pl . W temacie wniosku należy wpisać „Prognoza – studium”.


Wniosek lub  uwaga powinny zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, której dotyczy oraz tytuł prawny.


Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Sieroszewice.


W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.


 


 


 


 


                                                                                                                   Wójt Gminy


 


 


                                                                                                             Czesław Berkowski

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2009-05-08 09:25:28 | Data modyfikacji: 2010-02-16 12:49:52.

                                           Sieroszewice, dnia 16.06. 2009 r.

 

IPR. 7331/2/2009

 

  

OBWIESZCZENIE

 

 

o   wyłożeniu   do   publicznego   wglądu    projektu    zmiany    studium    uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sieroszewice dla części terenów położonych w Ołoboku, Latowicach - Bibiankach i Rososzycy

 

 

Na podstawie art. 11, pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art.39, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sieroszewice dla części terenów położonych w Ołoboku, Latowicach – Bibiankach
i Rososzycy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 6.07.2009r. do 14.08.2009r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sieroszewicach ul. Ostrowska 65
63-405 Sieroszewice w godzinach od  730 – 1530 pokój nr 20

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10.08.2009r. w Urzędzie Gminy w Sieroszewicach o godz. 13:00 pokój nr 20

Zgodnie z art. 11, pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4.09.2009r.

 

 

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2009-06-22 09:24:03 | Data modyfikacji: 2010-02-16 12:50:31.

OGŁOSZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia

 „Miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego – cmentarz w Latowicach”

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 - 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

zawiadamiam

 

o podjęciu przez Radę Gminy Sieroszewice uchwały Nr XVII/111/08 z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego – cmentarz w Latowicach”, obejmującego obszar położony w Latowicach, oznaczony w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach: 726/1 i 737 oraz część działek o numerach: 728/8, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 738, 739, 740.

 
Przedmiotem opracowania miejscowego planu jest przeznaczenie terenu pod funkcję cmentarza i inne funkcje określone w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sieroszewice”.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego.

 

Wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Sieroszewicach, 63-405 Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, pok. nr 20 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres ipr@sieroszewice.plRoman">ipr@sieroszewice.pl style="mso-ansi-language: PL; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w terminie do dnia 14.07.2009 roku.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Sieroszewice.

 

 

 

Wójt Gminy Sieroszewice

 

Czesław Berkowski

 

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2009-06-22 09:24:56 | Data modyfikacji: 2010-02-16 12:51:21.
Data wprowadzenia: 2009-06-22 09:24:56
Data modyfikacji: 2010-02-16 12:51:21
Opublikowane przez: Roman Sodolski