OBWIESZCZENIE


 


o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sieroszewice.


 


Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, póz. 717) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Sieroszewice uchwały nr XIX/110/04 z dnia 29 – 12 – 2004r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sieroszewice. Zmiana studium dotyczy aktualizacji trasy projektowanej linii 400 kV przebiegającej przez teren gminy.


 


Wnioski do zmiany studium mogą być składane w terminie do dnia 31 – 03 – 2005r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sieroszewicach biuro nr 20.


 


 


                                                                                             Wójt Gminy Sieroszewice


                                                                                                                                               / - /


                                                                                                                                 Czesław Berkowski

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2005-02-23 10:26:35 | Data modyfikacji: 2010-02-15 15:11:47.


INFORMACJA

Wójta Gminy Sieroszewic

z dnia 18 sierpnia 2005 roku

Na podstawie art.32 ust. l ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r.- Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46,poz.499 ze zm.), art.24 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000r. Nr 47,poz. 544 ze zm.) oraz uchwały Ni XXXV/205/2002 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Sieroszewice (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 108 , poz.3035.) oraz uchwały nr XXIII/157/05 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Sieroszewice w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2005 roku oraz wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , zarządzonych na dzień 9 października 2005 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 133 z dnia 30 sierpnia 2005 r.) podaje się do publicznej wiadomości, informację
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

 

Numer obwodu głosowania

 

Granice obwodu głosowania

 

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

 

1

 

Wsie: Biernacice, Kania, Raduchów, Zamość

Szkoła Podstawowa w Zamościu Zamość 14

2

 

Wieś Ołobok

 

Szkoła Podstawowa w Ołoboku ul Kościelna 16 „lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych"

3

 

Wsie: Parczew, Bibianki, Westrza, Sławin

Szkota Podstawowa w Parczewie Westrza4

4

 

Wsie: Bilczew, Latowice, Sieroszewice

Urząd Gminy w Sieroszewicach ul. Ostrowska 65

5

 

Wsie: Namysłaki, Strzyżew

 

Szkoła Podstawowa w Strzyżewie ul Kościelna 1

6

 

Wsie: Masanów,  Wielowieś

Zespół szkół w Wielowsi ul. Grabowska 2 „lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych"

7

 

Wsie: Psary, Rososzyca

Szkoła Podstawowa w Rososzycy ul. Kaliska 3

8

 

Dom Pomocy Społecznej Psary

Dom Pomocy Społecznej w Psarach ul. Kaliska 3

 

Głosowanie w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w, siedzibach obwodowych komisji wyborczych w dniu 25 września 2005 r. między godziną 6:00 a 20:00.

W wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyborca niepełnosprawny na swój wniosek, wniesiony do Urzędu Gminy Sieroszewice, najpóźniej do dnia 15 września 2005 r.  jest dopisywany do spisów wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania.

Głosowanie w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w siedzibach obwodowych komisji wyborczych w dniu 9 października 2005 r. między godziną 6:00 a 20:00.

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy Sieroszewice

                                                                                                                               

                                                                                                            -//-Czesław Berkowski

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2005-09-21 14:10:00 | Data modyfikacji: 2010-02-16 09:08:28.
Data wprowadzenia: 2005-09-21 14:10:00
Data modyfikacji: 2010-02-16 09:08:28
Opublikowane przez: Roman Sodolski