ZP.PN. 02/10                                                                            Sieroszewice, 2010-03-19

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.PN. 02/10. Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w Gminie Sieroszewice w miejscowości Sieroszewice i Psary.

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. zm.) Nazwa zamawiającego zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Sieroszewice

Ul. Ostrowska 65

63-405 Sieroszewice

Strona www: www.bip.sieroszewice.pl

E – mail: sieroszewice@sieroszewice.pl

Godziny urzędowania: od 7:30 do 15:30

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.bip.sieroszewice.pl  

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (biuro nr 20). Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Przedmiotem specyfikacji technicznych są wymagania techniczne i realizacyjne dotyczące:

-   wykonania i odbioru robót

-   ustosunkowania się do roszczeń Zamawiającego

-   wypełnienia zobowiązań ubezpieczeniowych i gwarancyjnych

-   innych wymagań określonych przez Zamawiającego

Wymagania powyższe związane są: z budową kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przykanalikami, przepompowniami ścieków z rurociągami tłocznymi i zasilaniem energetycznym oraz budowy systemu higienizacji osadu wykonywanej podczas inwestycji : Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami  w gminie Sieroszewice w miejscowościach Sieroszewice i Psary

 

ST S-00.00.    Wymagania ogólne

K-01.00.00     Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

K-01.01.00      Roboty drogowe

K-02.01.00      Roboty ziemne

K-03.01.00      Roboty montażowe

K-04.01.00      Przepompownie ścieków

K-05.01.00      Systemy sterowania przepompowni ścieków

 

 

Kod CPV

45 110 000-1  

45 200 000-9 

45 230 000-8 

45 231 113-0 

45 232 420-2 

45 232 440-8 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

VI. Termin wykonania zamówienia: 2010-09-30

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

szczegółowy opis warunków udziału w zakresie posiadania uprawnień

2)    posiadania wiedzy i doświadczenia,

szczegółowy opis warunków udziału w zakresie wiedzy i doświadczenia

3)    dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

szczegółowy opis warunków udziału w zakresie potencjału technicznego oraz osób

4)    sytuacji ekonomicznej i finansowej,

szczegółowy opis warunków udziału w zakresie sytuacji ekonomicznej

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

VIII. Informacja na temat wadium: zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 150.000,00 zł

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100%

#82

X. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 2010-04-08 do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Sieroszewice; ul. Ostrowska 65; 63-405 Sieroszewice, Pokój nr 10

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert: Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-04-08, o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Sieroszewice; ul. Ostrowska 65; 63-405 Sieroszewice, Pokój nr 7

                       

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. Przewidywane zamówienia uzupełniające: zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia:60469-2010. Data zamieszczenia 2010-03-19

 

                                                                                                         Wójt Gminy Sieroszewice

 

                                                                                                                Czesław Berkowski

  

 DOKUMENTACJA PRZETARGOWA DO POBRANIA PONIŻEJ

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji I Rozwoju | Data wprowadzenia: 2010-03-19 08:43:51 | Data modyfikacji: 2010-03-19 08:49:00.
 Kosztorys ofertowy

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji I Rozwoju | Data wprowadzenia: 2010-03-19 08:51:45 | Data modyfikacji: 2010-03-19 08:53:34.
 Projekt budowlany

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji I Rozwoju | Data wprowadzenia: 2010-03-19 08:55:18 | Data modyfikacji: 2010-03-19 08:55:57.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji I Rozwoju | Data wprowadzenia: 2010-03-19 09:01:37.
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji I Rozwoju | Data wprowadzenia: 2010-03-19 09:06:35.
 Opis i założenia do przedmiaru robót

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji I Rozwoju | Data wprowadzenia: 2010-03-19 09:09:24.
 Formularz cenowy

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji I Rozwoju | Data wprowadzenia: 2010-03-19 09:29:05.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA PRZETARGOWE

 Pytanie nr 1 i odpowiedzi dotyczące SIWZ w postępowaniu dotyczącym Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w Gminie Sieroszewice w miejscowości Sieroszewice i Psary określonego Nr ZP.PN.02/2010 ogłoszonego w dniu 19 marca 2010 r

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji I Rozwoju | Data wprowadzenia: 2010-03-29 12:21:05 | Data modyfikacji: 2010-03-29 12:22:23.
  Pytanie nr 2 i odpowiedzi dotyczące SIWZ w postępowaniu dotyczącym Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w Gminie Sieroszewice w miejscowości Sieroszewice i Psary określonego Nr ZP.PN.02/2010 ogłoszonego w dniu 19 marca 2010 r

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji I Rozwoju | Data wprowadzenia: 2010-04-02 11:11:56.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 Zbiorcze zestawienie ofert

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji I Rozwoju | Data wprowadzenia: 2010-04-08 13:41:09.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

 Informacja o unieważnieniu przetargu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji I Rozwoju | Data wprowadzenia: 2010-04-08 13:43:02.
Data wprowadzenia: 2010-04-08 13:43:02
Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji I Rozwoju
Opublikowane przez: Roman Sodolski