ZP.PN.12/10

Sieroszewice, 2010-06-07

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.PN.12/10. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu inwestycyjnego

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) Nazwa zamawiającego zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Sieroszewice

Ul. Ostrowska 65

63-405 Sieroszewice

Strona www: www.bip.sieroszewice.pl

E – mail: sieroszewice@sieroszewice.pl

Godziny urzędowania: od 7:30 do 15:30

 

II. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie
na stronie internetowej:
www.bip.sieroszewice.pl pozostałą dokumentację przetargową należy  odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego (Pokój nr 14).

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
o możliwości składania ofert częściowych:

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi (z uwzględnieniem postanowień art. 2 pkt 10 oraz art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych) :

1/ Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego inwestycyjnego na realizację przedsięwzięcia pn:  „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Wielowsi” w kwocie 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych i zero groszy)

1.1.oprocentowanie kredytu: WIBOR  roczny plus stała marża banku

1.2.okres kredytowania: od dnia podpisania umowy i uruchomienia kredytu do 31.12. 2016r.

1.3.termin spłaty kredytu: od 01-01- 2012 r.  do 31-12-2016r.  w równych ratach kwartalnych

1.4.spłata odsetek:  w okresie kwartalnym, liczonych na podstawie WIBOR-u z dnia 20 ostatniego miesiąca kwartału  okresu odsetkowego, płaconych do 5 dnia roboczego po okresie odsetkowym, na podstawie noty obciążeniowej banku.

1.5.uruchomienie kredytu nastąpi poprzez złożenie polecenia przelewu,

1.6.zabezpieczeniem ze strony kredytobiorcy będzie weksel „In blanko” wraz z deklaracją wekslową

 

Wspólny Słownik Zamówień:

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające
(jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

66130000-0   

 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

#48

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

VI. Termin wykonania zamówienia: Zamówienie należy zrealizować po podpisaniu umowy

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.    O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1  Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2  Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

1.3  Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4  Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2.    Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

2.1  Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2  Podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.

VIII. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100%

#78

X. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 2010-06-14 do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Sieroszewice; ul. Ostrowska 65; 63-405 Sieroszewice, Pokój nr 7

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert: Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-06-14, o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Sieroszewice; ul. Ostrowska 65; 63-405 Sieroszewice, Pokój nr 7

XII. Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające: Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 157654 -2010 dnia 2010-06-07

 

                                                                                                 Wójt Gminy Sieroszewice

 

                                                                                                       Czesław Berkowski

 

 

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA DO POBRANIA PONIŻEJ

 

 

 

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji I Rozwoju -Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2010-06-07 14:10:16 | Data modyfikacji: 2010-06-07 14:11:03.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji I Rozwoju -Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2010-06-07 14:13:32.
 Miesięczne sprawozdanie z wykonania Planu Dochodów Budżetowych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-07 14:16:52.

BUDŻET 2010

 Dochody budżetowe

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-07 14:19:52.
 Wydatki budżetowe

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-07 14:21:00.
 Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2010 roku

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-07 14:22:36.
 Wykaz inwestycji oraz wysokość wydatków realizowanych w roku 2010

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-07 14:24:00.
 Uchwała Nr XXXII/198/09 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na rok 2010

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy-Arkadiusz Wojtczak | Data wprowadzenia: 2010-06-07 14:27:17.
  Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2010 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-07 15:01:38.
 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-07 15:09:01.
 Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2010 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-07 15:10:15.
 Wieloletni Plan Inwestycyjny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-07 15:11:44.
 Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2010 r

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-07 15:13:55.
 Zestawienie środków z funduszu sołeckiego na 2010 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-07 15:15:19.
 Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-07 15:17:18.

SPRAWOZDANIE ZA 2009 ROK

 Dotacje na zadania własne gminy w 2009 roku

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-07 15:26:37 | Data modyfikacji: 2010-06-07 15:27:14.
 Dochody budżetowe

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-07 15:28:29 | Data modyfikacji: 2010-06-07 15:47:48.
 Dotacje z funduszy celowych oraz z budżetu państwa na realizacje inwestycji w 2009 roku

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-07 15:30:06.
 Dotacje na zadania zlecone gminie w 2009 roku

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-07 15:31:41.
 Wykaz inwestycji oraz wysokość wydatków zrealizowanych w 2009 r.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-07 15:33:29.
 Wydatki jednostek pomocniczych za 2009 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-07 15:35:01.
 Pomoc finansowa udzielona między j.s.t.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-07 15:36:47.
 Wydatki na udzielone dotacje z budżetu gminy w 2009 roku

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-07 15:39:16.
 Wydatki budżetowe

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-07 15:40:46.
 Wydatki na zadania zlecone w 2009 roku

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-07 15:42:18.

ZMIANY BUDŻETU 03 LUTY 2010 R.

 Uchwała Nr XXXIII/199/10 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy -Arkadiusz Wojtczak | Data wprowadzenia: 2010-06-07 15:46:14 | Data modyfikacji: 2010-06-07 15:49:07.
 Dochody budżetu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-07 15:53:27.
 Wydatki budżetu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-07 15:54:03.
 Wykaz inwestycji oraz wysokość wydatków realizowanych w roku 2010

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-07 15:55:20.
 Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-07 15:57:34.
  Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2010 r

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-07 15:59:09.

ZMIANY BUDŻETU 23 LUTY 2010 R.

  Zarządzenie Nr 318/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-07 16:03:24.
 Dochody budżetu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-07 16:04:14.
 Wydatki budżetu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-07 16:04:54.

ZMIANY BUDŻETU 30 MARZEC 2010 R

 Uchwała Nr XXXIV/205/10 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy -Arkadiusz Wojczak | Data wprowadzenia: 2010-06-07 16:07:46.
 Dochody budżetu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-07 16:09:08.
 Wydatki budżetu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-07 16:09:44.
 Przychody i rozchody budżetu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-07 16:10:33.
 Wykaz inwestycji oraz wysokość wydatków realizowanych w roku 2010

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-07 16:11:46 | Data modyfikacji: 2010-06-07 16:17:28.
 Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2010 r

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-07 16:18:35.
 Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2010 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-07 16:19:58.

ZMIANY BUDŻETU 07 KWIETNIA 2010 R

 Zarządzenie Nr 328/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 07 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-07 16:22:57.
 Dochody budżetu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-07 16:23:58.
 Wydatki budżetu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-07 16:24:27.

ZMIANY BUDŻETU 23 KWIETNIA 2010 R

 Uchwała Nr XXXV/212/10 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Arkadiusz Wojtczak | Data wprowadzenia: 2010-06-07 16:27:12.
 Dochody budżetu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-07 16:27:57.
 Wydatki budżetu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-07 16:28:23.
 Wykaz inwestycji oraz wysokość wydatków realizowanych w 2010 roku

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-07 16:29:41.
 Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2010 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-07 16:30:33.
  Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2010 roku

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-07 16:31:49.
 Zestawienie środków z funduszu sołeckiego na 2010 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-07 16:32:20.

ZMIANY BUDŻETU 10 MAJA 2010 R

 Zarządzenie Nr 336/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2010-06-07 16:34:01 | Data modyfikacji: 2010-06-07 16:35:20.
 Dochody budżetu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-07 16:34:43.
 Wydatki budżetu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-07 16:36:16.
 Wykaz inwestycji oraz wysokość wydatków realizowanych w roku 2010

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-07 16:36:54.

ZMIANY BUDŻETU 25 MAJA 2010 R

  Uchwała Nr XXXVI/215/10 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Arkadiusz Wojtczak | Data wprowadzenia: 2010-06-07 16:38:37.
 Dochody budżetu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-07 16:39:16.
 Wydatki budżetu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-07 16:39:40.
  Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-07 16:40:20.
 Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2010 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-07 16:41:06.
 Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2010 roku

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-07 16:41:37.
SPROSTOWANIE
 Sprostowanie do SIWZ siwz

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2010-06-10 10:19:45 | Data modyfikacji: 2010-06-10 10:20:42.
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA PRZETARGOWE
 Odpowiedzi ZP.PN.12.10

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2010-06-10 10:24:26.

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT


Informuje się, że przedłużono termin składania ofert do dnia 18.06.2010r. Oferty należy składać do godz.: 10:00 w budynku Urzędu Gminy Sieroszewice, ul. Ostrowska 65; 63-405 Sieroszewice, Biuro nr 10


 


Wójt Gminy Sieroszewice


                                                                                                                           /-/


                                                                                                                Czesław Berkowski

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2010-06-10 13:20:42.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

  Zbiorcze zestawienie ofert

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji I Rozwoju -Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2010-06-21 09:17:00.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji I Rozwoju -Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2010-06-21 09:24:33.
Data wprowadzenia: 2010-06-21 09:24:33
Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji I Rozwoju -Damian Szkudlarek
Opublikowane przez: Roman Sodolski