Znak sprawy: ZP.PN.13/10


        Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
 art. 11 ust. 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych.


1.Zamawiający:
a/ pełna nazwa zamawiającego: Gmina Sieroszewice.
b/ REGON: 000546259.
c/ kod, miejscowość, województwo, powiat: 63-405 Sieroszewice, woj. wielkopolskie,
pow. ostrowski.
d/ ulica, numer domu, numer lokalu: Ostrowska 65.
e/ numer telefonu   62/7396076, fax:  62/7396456

 

2.Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony

 

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ: www.bip.sieroszewice.pl


4.SIWZ można odebrać również osobiście w siedzibie zamawiającego, nr lokalu:22, cena formularza: nieodpłatnie.


5.Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na: Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej
w Masanowie i Zamościu oraz do Gimnazjów: w Sieroszewicach i Wielowsi w roku szkolnym 2010/2011

 Dopuszcza się składanie ofert częściowych, liczba zadań: 3.


6.Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.


7.Termin wykonania zamówienia: rok szkolny 2010/2011 tj. od 01.09.2010r. do 24.06.2011r.


8.W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r.,Nr 223, poz. 1655 ze zm.) oraz  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


9.Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.


10.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena brutto za 1 km przebiegu - 100 %.


11.Miejsce i termin składania ofert: siedziba zamawiającego, sekretariat, do 28.06.2010r., do godziny 11.00.

12.Termin związania ofertą: 30 dni.

13. Nie dopuszcza się zawarcia umowy ramowej.

14. Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15. Nie dopuszcza się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
16.Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
a/ imię i nazwisko: Barbara Stasiak
b/ telefon: 062/ 7396076 wew. 49
c/ numer lokalu: 19
d/ godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 730 – 1530.


Sieroszewice, dn. 15.06.2010r.

 

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA DO POBRANIA PONIŻEJ

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Gminny Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli - Daria Olek | Data wprowadzenia: 2010-06-15 13:15:40 | Data modyfikacji: 2010-06-15 13:17:22.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Gminny Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli - Daria Olek | Data wprowadzenia: 2010-06-15 13:21:40.
 Załącznik Nr 1 do SIWZ

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Gminny Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli - Daria Olek | Data wprowadzenia: 2010-06-15 13:25:24.
 Załącznik Nr 2 do SIWZ

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Gminny Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli - Daria Olek | Data wprowadzenia: 2010-06-15 13:26:53.
 Załącznik Nr 3 do SIWZ

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Gminny Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli - Daria Olek | Data wprowadzenia: 2010-06-15 13:27:28.
 Załącznik Nr 4 do SIWZ

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Gminny Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli - Daria Olek | Data wprowadzenia: 2010-06-15 13:28:13.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 Zbiorcze zestawienie ofert

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Gminny Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli -Daria Olek | Data wprowadzenia: 2010-06-28 12:08:35.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2010-07-06 14:33:20.
Data wprowadzenia: 2010-07-06 14:33:20
Opublikowane przez: Roman Sodolski