ZP.PN.14/10

Sieroszewice, 2010-06-30

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.PN.14/10. Nazwa zadania: Udzielenie 3 kredytów inwestycyjnych.

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) Nazwa zamawiającego zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Sieroszewice

Ul. Ostrowska 65

63-405 Sieroszewice

Strona www: www.bip.sieroszewice.pl

E – mail: sieroszewice@sieroszewice.pl

Godziny urzędowania: od 7:30 do 15:30

 

II. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie
na stronie internetowej:
www.bip.sieroszewice.pl pozostałą dokumentację przetargową należy  odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego (Pokój nr 14).

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
o możliwości składania ofert częściowych:

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi (z uwzględnieniem postanowień art. 2 pkt 10 oraz art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych) :

1)            Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego inwestycyjnego na realizację przedsięwzięcia pn:  Budowę infrastruktury centrum wsi Sieroszewice” w kwocie 218.399,00 zł (słownie: dwieścieosiemnaścietysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć zł 00/100)

1.1.oprocentowanie kredytu: WIBOR  roczny plus stała marża banku

1.2.okres kredytowania: od dnia podpisania umowy i uruchomienia kredytu do 31.12.2015r.

1.3.termin spłaty kredytu: od 01-01- 2011 r.  do 31-12-2015r.  w równych ratach kwartalnych

1.4.spłata odsetek:  w okresie kwartalnym, liczonych na podstawie WIBOR-u z dnia 20 ostatniego miesiąca kwartału  okresu odsetkowego, płaconych do 5 dnia roboczego po okresie odsetkowym, na podstawie noty obciążeniowej banku.

1.5.uruchomienie kredytu nastąpi poprzez złożenie polecenia przelewu,

1.6.zabezpieczeniem ze strony kredytobiorcy będzie weksel „In blanko” wraz z deklaracją wekslową

 

2)            Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego inwestycyjnego na realizację przedsięwzięcia pn:  Budowa boiska sportowego w m. Sieroszewice w ramach programu Moje boisko Orlik 2012” w kwocie 352.629,00 zł (słownie: trzystpięćdziesiątdwatysiące sześćsetdwadzieściadziewięć  zł 00/100)

1.7.oprocentowanie kredytu: WIBOR  roczny plus stała marża banku

1.8.okres kredytowania: od dnia podpisania umowy i uruchomienia kredytu do 31.12.2015r.

1.9.termin spłaty kredytu: od 01-01- 2011 r.  do 31-12-2015r.  w równych ratach kwartalnych

1.10.     spłata odsetek:  w okresie kwartalnym, liczonych na podstawie WIBOR-u z dnia 20 ostatniego miesiąca kwartału  okresu odsetkowego, płaconych do 5 dnia roboczego po okresie odsetkowym, na podstawie noty obciążeniowej banku.

1.11.     uruchomienie kredytu nastąpi poprzez złożenie polecenia przelewu,

1.12.      zabezpieczeniem ze strony kredytobiorcy będzie weksel „In blanko” wraz z deklaracją wekslową

 

3)            Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego inwestycyjnego na realizację przedsięwzięcia pn:  Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w Gminie Sieroszewice we wsiach Sieroszewice i Psary” w kwocie 2.188.724,00 zł (słownie: dwamilionystoosiemdziesiątosiemtysięcysiedemsetdwadzieściacztery  zł 00/100)

1.13.     oprocentowanie kredytu: WIBOR  roczny plus stała marża banku

1.14.     okres kredytowania: od dnia podpisania umowy i uruchomienia kredytu do 31.12.2017r.

1.15.     termin spłaty kredytu: od 01-01- 2011 r.  do 31-12-2017r.  w równych ratach kwartalnych

1.16.     spłata odsetek:  w okresie kwartalnym, liczonych na podstawie WIBOR-u z dnia 20 ostatniego miesiąca kwartału  okresu odsetkowego, płaconych do 5 dnia roboczego po okresie odsetkowym, na podstawie noty obciążeniowej banku.

1.17.     uruchomienie kredytu nastąpi poprzez złożenie polecenia przelewu,

1.18.      zabezpieczeniem ze strony kredytobiorcy będzie weksel „In blanko” wraz z deklaracją wekslową

 

Wspólny Słownik Zamówień:

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające
(jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

66130000-0  

 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

#48

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

VI. Termin wykonania zamówienia: Zamówienie należy zrealizować po podpisaniu umowy

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.    O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1  Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2  Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

1.3  Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4  Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2.    Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

2.1  Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2  Podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.

 

VIII. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100%

#78

 

 

 

X. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 2010-07-12 do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Sieroszewice; ul. Ostrowska 65; 63-405 Sieroszewice, Pokój nr 10

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert: Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-07-12, o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Sieroszewice; ul. Ostrowska 65; 63-405 Sieroszewice, Pokój nr 7

XII. Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające: Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 188564 -2010 dnia 2010-06-30

                                                                                           

                                                                                                Wójt Gminy Sieroszewice

 

                                                                                                       Czesław Berkowski

 

 

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA DO POBRANIA PONIŻEJ

 

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji I Rozwoju -Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2010-06-30 10:28:20 | Data modyfikacji: 2010-06-30 10:29:08.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji I Rozwoju -Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2010-06-30 10:41:53.
  Miesięczne sprawozdanie z wykonania Planu Dochodów Budżetowych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-30 10:44:34.

BUDŻET 2010

  Uchwała Nr XXXII/198/09 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na rok 2010

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy-Arkadiusz Wojtczak | Data wprowadzenia: 2010-06-30 10:54:07 | Data modyfikacji: 2010-06-30 10:56:46.
 Dochody budżetowe- załącznik nr 1

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-30 10:56:17.
 Wydatki budżetowe-załącznik nr 2

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-30 11:05:17.
 Przychody i rozchody budżetu w 2010r. - załącznik nr 3

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-30 11:12:58 | Data modyfikacji: 2010-06-30 11:14:35.
 Wykaz inwestycji oraz wysokość wydatków realizowanych w 2010 rok - załącznik nr 4

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-30 11:24:35.
 Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012 - załącznik Nr 5

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-30 11:27:26.
 Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2010 r. - załącznik nr 6

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-30 11:28:47.
 Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2010 rok - załącznik nr 7

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-30 11:30:44.
 Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2010 rok -załącznik nr 8

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-30 11:32:13 | Data modyfikacji: 2010-06-30 11:32:32.
 Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2010 roku - załącznik nr 9

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-30 11:34:31.
 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok - załącznik nr 10

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-30 11:47:06.
 Zestawienie środków z Funduszu Sołeckiego na 2010 rok - załącznik nr 11

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-30 11:48:02.

SPRAWOZDANIE ZA 2009 ROK

 Dochody budżetowe

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-30 11:55:11 | Data modyfikacji: 2010-06-30 11:55:47.
 Dotacje na zadania zlecone gminie w 2009 roku

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-30 11:58:48.
 Dotacje na zadania własne gminy w 2009 roku

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-30 12:00:31.
 Dotacje z funduszy celowych oraz z budżetu państwa na realizacje inwestycji w 2009 roku

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-30 12:03:10.
 Wydatki budżetowe

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-30 12:04:55.
 Wydatki na udzielone dotacje z budżetu gminy w 2009 roku

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-30 12:05:55.
 Wydatki na zadania zlecone w 2009 roku

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-30 12:06:45.
 Wykaz inwestycji oraz wysokość wydatków zrealizowanych w 2009 r.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-30 12:08:17.
  Pomoc finansowa udzielona między j.s.t.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-30 12:09:17.
 Wydatki jednostek pomocniczych za 2009 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-30 12:11:07.

ZMIANY BUDŻETU 03 LUTY 2010 R.

 Uchwała Nr XXXIII/199/10 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy -Arkadiusz Wojtczak | Data wprowadzenia: 2010-06-30 12:15:03.
 Dochody budżetu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-30 12:16:15.
 Wydatki budżetu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-30 12:16:42.
 Wykaz inwestycji oraz wysokość wydatków realizowanych w roku 2010

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-30 12:17:54.
 Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-30 12:21:15.
 Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2010 r

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-30 12:22:37.

ZMIANY BUDŻETU 23 LUTY 2010 R.

 Zarządzenie Nr 318/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice -Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2010-06-30 12:26:46.
 Dochody budżetu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-30 12:27:45.
 Wydatki budżetu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-30 12:28:17.

ZMIANY BUDŻETU 30 MARZEC 2010 R.

 Uchwała Nr XXXIV/205/10 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy -Arkadiusz Wojczak | Data wprowadzenia: 2010-06-30 12:32:27.
 Dochody budżetowe

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-30 12:47:09.
 Wydatki budżetowe

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-30 12:51:02.
 Przychody i rozchody budżetu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-30 12:54:44.
 Wykaz inwestycji oraz wysokość wydatków realizowanych w roku 2010

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-30 12:59:45.
 Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2010 r

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-30 13:01:04.
 Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2010 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-30 13:02:21.

ZMIANY BUDŻETU 07 KWIETNIA 2010 R.

 Zarządzenie Nr 328/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 07 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice- Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2010-06-30 13:05:58.
 Dochody budżetowe

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-30 13:07:03.
 Wydatki budżetowe

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-30 13:07:40.

ZMIANY BUDŻETU 23 KWIETNIA 2010 R.

 Uchwała Nr XXXV/212/10 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Arkadiusz Wojtczak | Data wprowadzenia: 2010-06-30 13:09:39.
 Dochody budżetu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-30 13:10:25.
 Wydatki budżetu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-30 13:11:00.
 Wykaz inwestycji oraz wysokość wydatków realizowanych w 2010 roku

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-30 13:11:42.
 Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2010 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-30 13:12:27.
 Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2010 roku

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-30 13:14:12.
 Zestawienie środków z funduszu sołeckiego na 2010 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-30 13:15:10.

ZMIANY BUDŻETU 10 MAJA 2010 R

 Zarządzenie Nr 336/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice-Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2010-06-30 13:20:22.
 Dochody budżetu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-30 13:22:20.
 Wydatki budżetu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-30 13:22:59.
 Wykaz inwestycji oraz wysokość wydatków realizowanych w roku 2010

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-30 13:23:34.

ZMIANY BUDŻETU 25 MAJA 2010 R.

 Uchwała Nr XXXVI/215/10 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Arkadiusz Wojtczak | Data wprowadzenia: 2010-06-30 13:25:33.
 Dochody budżetu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-30 13:26:29.
 Wydatki budżetu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-30 13:28:29.
 Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-30 13:30:58.
 Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2010 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-30 13:32:01.
 Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2010 roku

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-30 13:35:18.

ZMIANY BUDŻETU 04 CZERWIEC R.

 Zarządzenie Nr 344/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 04 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice -Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2010-06-30 13:49:15.
 Wydatki budżetu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-30 13:46:17 | Data modyfikacji: 2010-06-30 13:50:09.

ZMIANY BUDŻETU 11 CZERWIEC R.

 Zarządzenie Nr 352/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2010-06-30 13:52:32.
 Dochody budżetu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-30 13:55:15.
 Wydatki budżetu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-30 13:56:19.
 Wykaz inwestycji oraz wysokość wydatków realizowanych w roku 2010

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-30 13:57:47.

ZMIANY BUDŻETU 24 CZERWIEC R.

 Uchwała Nr XXXVII/216/10 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniuczący Rady Gminy -Arkadiusz Wojtczak | Data wprowadzenia: 2010-06-30 14:00:09.
 Dochody budżetu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-30 14:02:07.
 Wydatki budżetu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-30 14:03:17.
 Przychody i rozchody budżetu w 2010r

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-30 14:04:03.
 Wykaz inwestycji oraz wysokość wydatków realizowanych w roku 2010

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-30 14:04:58.
  Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-30 14:06:07.
 Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2010 r.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-30 14:06:49.
 Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2010 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-30 14:08:07.
  Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2010 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-06-30 14:09:09.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA PRZETARGOWE

 Pytanie nr 1 i odpowiedzi dotyczące SIWZ w postępowaniu dotyczącym Udzielenia 3 kredytów inwestycyjnych określonego Nr ZP.PN.14/2010 ogłoszonego w dniu 30 czerwca 2010 r.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowow-Podatkowy- Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-07-02 10:28:03.
 Wykaz instytucji, w których JST korzysta z kredytów i pożyczek - odpowiedź na pytanie nr 1

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2010-07-02 10:33:07 | Data modyfikacji: 2010-07-02 10:35:09.
 Oświadczenie o możliwości spłaty kredytów

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo - Podatkowy | Data wprowadzenia: 2010-07-06 10:08:56.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 Zbiorcze zestawienie ofert

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji I Rozwoju - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2010-07-13 08:04:35.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie 1

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji I Rozwoju - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2010-07-13 08:08:25.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie 2

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji I Rozwoju - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2010-07-13 08:11:00.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie 3

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji I Rozwoju - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2010-07-13 08:11:33.
Data wprowadzenia: 2010-07-13 08:11:33
Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji I Rozwoju - Ryszard Boduch
Opublikowane przez: Roman Sodolski