Znak sprawy: ZP.PN.1/10


        Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
 art. 11 ust. 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych.


1.Zamawiający:
a/ pełna nazwa zamawiającego: Gminny Zakład Ekonomiczno- Administracyjny Szkół
 i Przedszkoli w Sieroszewicach
b/ REGON:
251470292
c/ kod, miejscowość, województwo, powiat: 63-405 Sieroszewice, woj. wielkopolskie,
pow. ostrowski.
d/ ulica, numer domu, numer lokalu: Ostrowska 65.
e/ numer telefonu   62/7396076, fax:  62/7396456

 

2.Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony

 

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ: www.bip. sieroszewice.pl


4.SIWZ można odebrać również osobiście w siedzibie zamawiającego, nr lokalu:22, cena formularza: nieodpłatnie.


5.Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:
BUDOWĘ PLACÓW ZABAW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU „RADOSNA SZKOŁA” PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W SIEROSZEWICACH
 I SZKOLE PODSTAWOWEJ W STRZYŻEWIE

Nie dopuszcza się złożenia ofert częściowych.


6.Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.


7.Termin wykonania zamówienia: 30 wrzesień 2010 r.


8.W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r.,Nr 113, poz. 759) oraz  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


9.Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.


10.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena brutto za całość zamówienia - 100 %.


11.Miejsce i termin składania ofert: siedziba zamawiającego, pokój nr 22, do 20.07.2010r., do godziny 10.00.

12.Termin związania ofertą: 30 dni.

13. Nie dopuszcza się zawarcia umowy ramowej.

14. Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15. Nie dopuszcza się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
16.Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
a/ imię i nazwisko: Barbara Stasiak
b/ telefon: 062/ 7396076 wew. 49
c/ numer lokalu: 19
d/ godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 730 – 1530.


Sieroszewice, dn. 05.07.2010r.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2010-07-05 12:47:45.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: GZEASiP w Sieroszewicach | Data wprowadzenia: 2010-07-05 12:48:39.ZADANIE NR 1

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2010-07-05 12:50:19.
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: GZEASiP w Sieroszewicach | Data wprowadzenia: 2010-07-05 12:51:29.
 Opis Techniczny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: GZEASiP w Sieroszewicach | Data wprowadzenia: 2010-07-05 12:52:36.
 Rysunek nr 1

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: GZEASiP w Sieroszewicach | Data wprowadzenia: 2010-07-05 12:52:59.
 Rysunek nr 2

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: GZEASiP w Sieroszewicach | Data wprowadzenia: 2010-07-05 12:53:17.
 Rysunek nr 3

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: GZEASiP w Sieroszewicach | Data wprowadzenia: 2010-07-05 12:54:08.
 Rysunek nr 4

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: GZEASiP w Sieroszewicach | Data wprowadzenia: 2010-07-05 12:54:37.
 Przedmiar robót

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: GZEASiP w Sieroszewicach | Data wprowadzenia: 2010-07-05 12:55:17.ZADANIE NR 2

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2010-07-05 12:55:32.
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: GZEASiP w Sieroszewicach | Data wprowadzenia: 2010-07-05 12:56:22.
 Opis Techniczny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: GZEASiP w Sieroszewicach | Data wprowadzenia: 2010-07-05 12:57:03.
 Rysunek nr 1

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: GZEASiP w Sieroszewicach | Data wprowadzenia: 2010-07-05 12:58:41.
 Rysunek nr 2

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: GZEASiP w Sieroszewicach | Data wprowadzenia: 2010-07-05 12:58:57.
 Rysunek nr 3

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: GZEASiP w Sieroszewicach | Data wprowadzenia: 2010-07-05 12:59:12.
 Rysunek nr 4

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: GZEASiP w Sieroszewicach | Data wprowadzenia: 2010-07-05 12:59:47.
 Przedmiar robót

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: GZEASiP w Sieroszewicach | Data wprowadzenia: 2010-07-05 13:00:18.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

 Informacja o unieważnieniu przetargu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Gminny Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli - Daria Olek | Data wprowadzenia: 2010-07-20 13:29:25.
Data wprowadzenia: 2010-07-20 13:29:25
Autor: Gminny Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli - Daria Olek
Opublikowane przez: Roman Sodolski