Sieroszewice, 2010-09-13

ZP.PN. 17/10

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.PN. 17/10. Nazwa zadania: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sieroszewice

 

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. zm.) Nazwa zamawiającego zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Sieroszewice

Ul. Ostrowska 65

63-405 Sieroszewice

Strona www: www.bip.sieroszewice.pl

E – mail: sieroszewice@sieroszewice.pll

Godziny urzędowania: od 7:30 do 15:30

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.bip.sieroszewice.pl  

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (biuro nr 20). Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych Kod CPV: 661000001, 661100004.

 

Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sieroszewice obejmująca:

               1)  Otwarcie, prowadzenie i bankową obsługę rachunków, w tym obsługę elektroniczną:
- rachunku bieżącego budżetu Gminy,
- rachunków pomocniczych Urzędu Gminy,
- rachunku służącego do gromadzenia środków na Zakładowego Funduszu Świadczeń
  Socjalnych
- rachunku dłużącego do gromadzenia środków pieniężnych WADIUM i środków
   wspierania inicjatyw społecznych,
- prowadzenie subkont w ramach danego rachunku bankowego,

              2) Lokowanie wolnych środków pieniężnych z rachunku podstawowego na lokaty
               krótkoterminowe typu overnight, kapitalizacja odsetek po każdorazowym rozwiązaniu
               lokaty przy minimalnej kwocie depozytu w wysokości 20 000,00 zł i oprocentowaniu
               wyższym niż oprocentowanie środków na rachunku podstawowym,

              3) realizację poleceń przelewów drogą elektroniczną przy użyciu sieci Internet,
- zapewnienie możliwości uzyskiwania drogą elektroniczną informacji o stanie rachunków oraz stałą obserwację obrotów i stanu środków na poszczególnych własnych rachunkach bankowych,
4) obsługa bankowa za pomocą systemu elektronicznego w wersji jednostanowiskowej,
5) sporządzanie wyciągów bankowych dziennych w wersji papierowej,
6) oprocentowanie środków pieniężnych na wszystkich obsługiwanych rachunkach,
kapitalizacja odsetek w okresach miesięcznych,
7) posiadanie siedziby centrali, oddziału, filii lub punktu obsługi kasowej na terenie Gminy Sieroszewice,
8) zainstalowanie na koszt banku programu komputerowego umożliwiającego realizację zleceń płatniczych składanych za pomocą elektronicznych nośników informacji, przy założeniu, że zlecenie płatnicze składane za pomocą systemu zrealizowane będzie w tym samym dniu roboczym, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni wolnych od pracy,
9) czas realizacji zleceń płatniczych posiadacza rachunku nie może być dłuższy
niż 2 dni robocze, nie wliczając sobót, niedziel i dni wolnych od pracy,
10) zapewnienie dyspozycji pieniędzy w formie gotówkowej zgodnie z zapotrzebowaniem składanym na 1 dzień wcześniej,
11) szybkość realizacji poszczególnych dyspozycji ( rozliczeń) składanych przez
zamawiającego oraz godziny obsługi bankowej - obsługa bankowa w godzinach pracy Urzędu Gminy, na zlecenie Zamawiającego inne godziny obsługi. Realizacja dyspozycji maksymalnie w ciągu jednej godziny,
12) Bank ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy, wskutek nieterminowej lub nieprawidłowej realizacji zlecenia płatniczego posiadacza rachunku,
13) Bank zobowiązuje się do zapłacenia odszkodowania za zawinione przez siebie opóźnienie w realizacji zlecenia płatniczego posiadacza rachunku w wysokości stanowiącej równowartość odsetek obliczonych za każdy dzień opóźnienia według dwukrotności stopy
oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku płatnym na żądanie, od kwoty
niezrealizowanego w terminie zlecenia,
14) zapewnienie realizacji nie uwzględnionych w specyfikacji czynności i zleceń przez
Wykonawcę wynikających z działalności statutowej Zamawiającego.
Informacje Zamawiającego dot. budżetu i dotychczasowej obsługi budżetu:
1) w roku 2008:
wykonane dochody – 22.105.286,08 zł, wykonano wydatki – 21.521.945,42 zł;
2) w roku 2009:
wykonane dochody – 22.965.447,28 zł, wykonane wydatki – 24.299.979,41 zł;
3) w roku 2010:
planowane dochody – 25.090.214,00 zł, planowane wydatki – 33.163.953,00 zł.
4) średnia miesięczna liczba przelewów: 290 szt :
- w formie elektronicznej na rachunki w banku - 20 szt,
- w formie elektronicznej na rachunki w innych bankach - 270 szt,
5) średnia miesięczna kwota operacji bezgotówkowych – 2.400.000,00 zł;
6) średnia łączna wartość wypłat gotówkowych z rachunku bieżącego miesięcznie : pobranie czekiem na wypłatę faktur z kasy Urzędu Gminy – 70.000,00 zł;
7) średnia miesięczna liczba wypłat gotówkowych z kasy Urzędu Gminy - 30.;
8) obsługa bankowa za pomocą systemu elektronicznego w wersji jednostanowiskowej.

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

VI. Termin wykonania zamówienia: 2013-10-31

 

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

  1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

szczegółowy opis warunków udziału w zakresie posiadania uprawnień

2)    posiadania wiedzy i doświadczenia,

szczegółowy opis warunków udziału w zakresie wiedzy i doświadczenia

3)    dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

szczegółowy opis warunków udziału w zakresie potencjału technicznego oraz osób

4)    sytuacji ekonomicznej i finansowej,

szczegółowy opis warunków udziału w zakresie sytuacji ekonomicznej

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

VIII. Informacja na temat wadium: zamawiający nie  wymaga wniesienia wadium

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100%

#82

X. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 2010-09-22 do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Sieroszewice; ul. Ostrowska 65; 63-405 Sieroszewice, Pokój nr 10

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert: Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-09-22, o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Sieroszewice; ul. Ostrowska 65; 63-405 Sieroszewice, Pokój nr 7

                        

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. Przewidywane zamówienia uzupełniające: zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
nr ogłoszenia:
288676-2010. Data zamieszczenia 2010-09-13

 

                                                                                                            Wójt Gminy Sieroszewice

 

                                                                                                                Czesław Berkowski

 

 

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA DO POBRANIA PONIŻEJ

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju -Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2010-09-13 14:24:47 | Data modyfikacji: 2010-09-13 14:25:29.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju -Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2010-09-13 14:27:18 | Data modyfikacji: 2010-09-13 14:31:24.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 Zbiorcze zestawienie ofert

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji I Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2010-09-27 13:57:54 | Data modyfikacji: 2010-09-27 13:58:42.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji I Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2010-09-27 13:59:53.
Data wprowadzenia: 2010-09-27 13:59:53
Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji I Rozwoju - Jacek Sas
Opublikowane przez: Roman Sodolski