Wójt Gminy Sieroszewice                                                                             
Sieroszewice, dnia  22.02.2010r.

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – cmentarz w Latowicach”

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2 - 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Sieroszewice nr
Nr XVII/111/08 z dnia 18 czerwca 2008 roku.

 

zawiadamiam

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – cmentarz w Latowicach”, obejmującego obszar położony w Latowicach, oznaczony w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach: 726/1 i 737 oraz część działek o numerach: 728/8, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 738, 739, 740 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędnymi dokumentami sprawy w dniach od 9 marca 2010 roku do 29 marca 2010 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Sieroszewicach, 63-405 Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, pok. nr 20 w godzinach od 800 do1500.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19.03.2010r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sieroszewicach, 63-405 Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, pok. nr 20 o godz. 1100.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Sieroszewice w formie pisemnej na ww. adres, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Sieroszewicach, 63-405 Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, pok. nr 20 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres ipr@sieroszewice.pl  bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 kwietnia 2010 roku.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Sieroszewice, a w przypadku uwag nieuwzględnionych Rada Gminy Sieroszewice.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju | Data wprowadzenia: 2010-03-01 08:08:22 | Data modyfikacji: 2011-01-12 09:22:39.
IPR  7020/ 1 / 2010                                                                                               Sieroszewice  19 lutego 2010r


  


                                                          OBWIESZCZENIE


o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sieroszewice


 


Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Sieroszewice uchwały  Nr  XXVI/160/09 z dnia 12 maja 2009 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Sieroszewice nr XXVII/170/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. oraz uchwałą nr XXXII/197/09 z dnia 18 grudnia 2009 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  gminy Sieroszewice”.


Obszary objęte zmianą studium oznaczone zostały na załącznikach graficznych do ww. uchwał.


Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium.


Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Sieroszewice, 63-405 Sieroszewice ul. Ostrowska 65 w terminie do dnia  15 kwietnia  2010r.


Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


 Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Przedmiotem oceny jest zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sieroszewice dla terenów jak wyżej, obejmująca sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko.


Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Sieroszewice.


Jednocześnie w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania w miejscu  i terminie jak wyżej. Wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Sieroszewice, 63-405 Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, albo w formie elektronicznej na adres ipr@sieroszewice.pl   bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. 


W temacie wniosku, uwagi do prognozy należy wpisać „Prognoza – studium”.


Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Sieroszewice.


W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.


 


 


                                                                                               Wójt Gminy


                                                                                         Czesław Berkowski


 

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju | Data wprowadzenia: 2010-03-01 08:15:19 | Data modyfikacji: 2011-01-12 09:23:13.

O G Ł O S Z E N I E


 


 


Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz.651, z późn. zm.) Wójt Gminy Sieroszewice informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości  zabudowanej z przeznaczeniem do sprzedaży 3 lokali mieszkalnych wraz z udziałem we współwłasności w gruncie w drodze bezprzetargowej.


-          Nieruchomość  zabudowana położona jest w miejscowości Strzyżew, oznaczona jako działka nr 551/2 o pow.  0,3767 ha zapisana w księdze wieczystej nr KZ1W/00057825/1.


 


Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 03.11.2010 roku do dnia 25.11.2010 roku. Z treścią wykazu zapoznać się można na tablicy ogłoszeń, w siedzibie Urzędu Gminy w Sieroszewicach, ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice lub tel. 062/7396076  wew. 36.


 


 


Wójt Gminy Sieroszewice


   /-/ Czesław Berkowski

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami - Tomasz Woźniak | Data wprowadzenia: 2010-11-02 14:28:05 | Data modyfikacji: 2011-01-12 09:23:35.
Data wprowadzenia: 2010-11-02 14:28:05
Data modyfikacji: 2011-01-12 09:23:35
Autor: Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami - Tomasz Woźniak
Opublikowane przez: Roman Sodolski