Informacja

W dniu 24 grudnia 2010 roku Urząd Gminy Sieroszewice będzie nieczynny.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy -Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2010-12-16 07:50:32 | Data modyfikacji: 2011-01-12 09:33:55.

INFORMACJA


W dniu 29 grudnia 2010 roku o godz.: 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się III Sesja Rady Gminy Sieroszewice.


PORZĄDEK OBRAD:


1.      Otwarcie obrad.


2.      Stwierdzenie quorum.


3.      Przedstawienie porządku obrad.


4.      Przyjęcie protokołów z I i  II sesji .


5.      Interpelacje i zapytania radnych .


6.      Odpowiedź na interpelację z poprzedniej sesji .


7.      Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.


8.      Sprawozdanie  wójta z działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.


9.      Podjęcie uchwał w sprawach:


a)                przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy na terenie Gminy Sieroszewice na 2011 rok,


b)                trybu powoływania i odwoływania  członków Gminnego Zespołu  Interdyscyplinarnego w Sieroszewicach  oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania,


c)                 określenia  zasad nabywania , zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.


10. Uchwalenie budżetu gminy na 2011 rok:


a)                odczytanie  projektu uchwały budżetowej ,


b)                odczytanie opinii komisji i wniosków radnych,


c)                 odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,


d)                przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii komisji i wniosków radnych,


e)                 dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich głosowanie,


f)                  jawne głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.


11. Wolne głosy i wnioski .


12. Zamknięcie  obrad.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2010-12-13 13:06:32 | Data modyfikacji: 2011-01-12 09:33:39.

INFORMACJA


Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice zawiadamia, iż posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia odbędzie się w dniu 28 grudnia 2010 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/.


 


Porządek posiedzenia:


 


1.      Otwarcie posiedzenia Komisji.


2.      Przedstawienie porządku posiedzenia.


3.      Ukonstytuowanie się  Komisji.


4.      Analiza  projektu  budżetu gminy na rok 2011.


5.      Opinia końcowa Komisji o projekcie budżetu  gminy na rok 2011.


6.      Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach:


a)     przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  na terenie Gminy Sieroszewice na 2011 rok,


b)     trybu powoływania i odwoływania  członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sieroszewicach oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania,


c)     określenia zasad nabywania , zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania  na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.


7.      Wolne głosy i wnioski.


8.      Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2010-12-13 13:02:26 | Data modyfikacji: 2011-01-12 09:33:13.

INFORMACJA


Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice zawiadamia, iż posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury odbędzie się w dniu 22 grudnia 2010 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/.


 


Porządek posiedzenia:


 


1.      Otwarcie posiedzenia Komisji.


2.      Przedstawienie porządku posiedzenia.


3.      Ukonstytuowanie się Komisji.


4.      Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na rok 2011  w zakresie rolnictwa , rozwoju gospodarczego i infrastruktury.


5.      Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:


a)     określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony,


b)     trybu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sieroszewicach oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.


6.    Wolne głosy i wnioski.


7.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2010-12-13 12:59:41 | Data modyfikacji: 2011-01-12 09:32:49.

INFORMACJA


Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice zawiadamia, iż posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji odbędzie się w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/.


 


Porządek posiedzenia:


 


1.      Otwarcie posiedzenia Komisji.


2.      Przedstawienie porządku posiedzenia.


3.      Ukonstytuowanie się Komisji.


4.      Zaopiniowanie  projektu budżetu gminy Sieroszewice na 2011 rok w zakresie kultury, oświaty, zdrowia, pomocy społecznej i promocji.


5.      Zaopiniowanie   projektów uchwał  w sprawach:


a)                 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu przeciwdziałania Przemocy  na terenie Gminy Sieroszewice na 2011 rok,


b)                  trybu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu  Interdyscyplinarnego w Sieroszewicach  oraz szczegółowe warunki  jego funkcjonowania.


6.      Wolne głosy i wnioski.


7.      Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2010-12-13 12:55:37 | Data modyfikacji: 2011-01-12 09:32:22.

INFORMACJA


W dniu 6 grudnia 2010 roku o godz.: 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się II Sesja Rady Gminy Sieroszewice.


PORZĄDEK OBRAD:


1.      Otwarcie obrad.


2.      Stwierdzenie quorum.


3.      Przedstawienie porządku obrad.


4.       Ślubowanie  Wójta Gminy.


5.       Interpelacje i zapytania radnych .


6.       Podjęcie uchwał w sprawach:


a)     zmian  w budżecie gminy na 2010 rok.


b)     ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sieroszewice .


7.      Wolne głosy i wnioski .


8.      Zamknięcie  obrad.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy -Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2010-12-02 14:10:15 | Data modyfikacji: 2011-01-12 09:32:02.

INFORMACJA


W dniu 2 grudnia 2010 roku o godz.: 11:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się I Sesja Rady Gminy Sieroszewice.


PORZĄDEK OBRAD:


1.         Otwarcie obrad.


2.         Stwierdzenie quorum.


3.         Przedstawienie porządku obrad.


4.         Wręczenie zaświadczeń  radnym  wybranym  w wyborach samorządowych w dniu 21 listopada 2010 roku.


5.         Odczytanie roty ślubowania i odebranie od radnych ślubowania .


6.         Podjęcie uchwały w sprawie zasad wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.


7.         Wybór Komisji Skrutacyjnej.


8.         Zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy.


9.         Zarządzenie wyborów tajnych na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy.


10.      Ogłoszenie przez komisję skrutacyjną wyników wyborów.


11.      Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Rady Gminy .


12.      Wybór wiceprzewodniczących Rady Gminy ( głosowanie tajne) .


13.      Informacja o stanie Gminy Sieroszewice.


14.      Podjęcie uchwał w sprawach:


a)        powołania stałej Komisji Rady Gminy – Komisji Rewizyjnej , ustalenia jej składu osobowego oraz przedmiotu działania,


b)        powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Sieroszewice.


15.      Wolne głosy i wnioski .


16.      Zamknięcie  obrad.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczacy Rady Gminy Sieroszewice - Arkadiusz Wojtczak | Data wprowadzenia: 2010-12-01 08:50:50 | Data modyfikacji: 2011-01-12 09:31:43.
Uroczysta Sesja Rady Gminy Sieroszewice

ZAPROSZENIE


Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice zaprasza na uroczystą Sesję Rady Gminy Sieroszewice, która odbędzie się w dniu 11 listopada 2010 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach.


Program Uroczystej Sesji:


Godz. 11:00 Msza św. w kościele p. w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Latowicach,


Godz. 12:15 GOK w Sieroszewicach:


- Otwarcie Sesji


- Część artystyczna w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Sieroszewicach,


- Wręczenie statuetek „Zasłużony dla Gminy Sieroszewice”,


- Wystąpienie Wójta Gminy Sieroszewice,


- Koncert orkiestry dętej „Ołobok”

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczacy Rady Gminy Sieroszewice - Arkadiusz Wojtczak | Data wprowadzenia: 2010-11-03 14:24:20 | Data modyfikacji: 2011-01-12 09:31:27.

INFORMACJA


W dniu 28 września 2010 roku o godz.: 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się XL Sesja Rady Gminy Sieroszewice.


PORZĄDEK OBRAD:


1.      Otwarcie posiedzenia.


2.      Stwierdzenie quorum.


3.      Przedstawienie porządku obrad.


4.      Przyjęcie protokołu z XXXIX  sesji.


5.      Interpelacje i zapytanie radnych.


6.      Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.


7.      Sprawozdanie Wójta z działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.


8.      Podjęcie uchwał w sprawach: 


a)      zmian w budżecie na 2010 rok,


                 b)   udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod


                       nazwą: „ przebudowa drogi powiatowej nr 5312P od skrzyżowania z drogą


                       powiatową nr 5311P do granicy Powiatu na odcinku długości ok.2,8 km


                       realizowane w ramach „ Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych


                       2008-2011”.


                 c)   zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/226/10 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 24


                       czerwca 2010 roku w sprawie określenia  trybu prac nad projektem uchwały


                       budżetowej,


                 d)   utworzenia odrębnego obwodu głosowania  na obszarze Gminy Sieroszewice


                       w wyborach samorządowych , zarządzonych na dzień   21 listopada 2010 roku.                                                                                                                                               


     9.   Wolne głosy i wnioski .


10.  Zamknięcie obrad.


 

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2010-09-21 09:31:36 | Data modyfikacji: 2011-01-12 09:31:03.

INFORMACJA


Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury oraz Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Zaopatrzenia zawiadamiają, iż wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury oraz Komisji Budżetu Finansów i Zaopatrzenia Komisji Kultury odbędzie się w dniu 24 września 2010 roku o godz. 10:00  w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/.


Porządek posiedzenia:


 


1.  Otwarcie posiedzenia Komisji.


2.  Przedstawienie porządku posiedzenia.


3.  Przyjęcie protokołu ze wspólnego  posiedzenia  Komisji.


4.  Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w  sprawach:


a)   zmian w budżecie na 2010 rok,


b)  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: „ przebudowa drogi powiatowej nr 5312P od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5311P do granicy Powiatu na odcinku długości ok.2,8 km realizowane w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych 2008-2011”.


c) zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/226/10 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie określenia  trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,


d)   utworzenia odrębnego obwodu głosowania  na obszarze Gminy Sieroszewice w wyborach  samorządowych  zarządzonych na dzień   21 listopada  2010 r.                                                                                                                                                                                     


5.  Wolne głosy i wnioski.


6.  Zamknięcie posiedzenia Komisji.


 

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2010-09-21 09:22:43 | Data modyfikacji: 2011-01-12 09:30:46.

INFORMACJA


W dniu 3 sierpnia 2010 roku o godz.: 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Gminy Sieroszewice.


PORZĄDEK OBRAD:


1.   Otwarcie posiedzenia.


2.   Stwierdzenie quorum.


3.   Przedstawienie porządku obrad.


4.   Przyjęcie protokołu z XXXVII  sesji.


5.   Interpelacje i zapytanie radnych.


6.   Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.


7.   Sprawozdanie Wójta z działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.


8.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.


9.   Wolne głosy i wnioski.


10. Zamknięcie obrad.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2010-07-27 09:22:26 | Data modyfikacji: 2011-01-12 09:30:20.

INFORMACJA


W dniu 24 czerwca 2010 roku o godz.: 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy Sieroszewice.


PORZĄDEK OBRAD:


1.      Otwarcie posiedzenia.


2.      Stwierdzenie quorum.


3.      Przedstawienie porządku obrad.


4.      Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji.


5.      Interpelacje i zapytanie radnych.


6.      Odpowiedź na interpelację i zapytania z poprzedniej sesji.


7.      Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.


8.      Sprawozdanie Wójta z działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.


9.      Wyróżnienie uzdolnionych uczniów ostatnich klas  ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Sieroszewice.


10. Sprawozdanie z realizacji zadań przez Posterunek Policji w Sieroszewicach za 2009 rok.


11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach za 2009 rok.


12. Podjęcie uchwały w sprawach:


a)     zmian w budżecie na 2010 rok


b)     udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu,


c)     udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu,


d)     udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu,


e)     udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu,


f)      zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działania współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,


g)     zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działania współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,


h)     zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w Gminie Sieroszewice we wsiach Sieroszewice i Psary” ,


i)       zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa boiska sportowego w m. Sieroszewice w ramach programu „MOJE BOISKO ORLIK  2012 ”,


j)       zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa infrastruktury tworzącej centrum wsi Sieroszewice ”,


k)     określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,


l)       określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze,


m)   nadanie statutu Urzędowi Gminy Sieroszewice,


n)     zbycia zabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,3767 h położonej w Strzyżewie w drodze bezprzetargowej,


o)     wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości – lokalu mieszkalnego.  


13. Wolne głosy i wnioski.


14. Zamknięcie obrad.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2010-06-21 11:11:14 | Data modyfikacji: 2011-01-12 09:29:53.

INFORMACJA


Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury, Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Zaopatrzenia oraz Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji zawiadamiają, iż wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury, Komisji Budżetu Finansów i Zaopatrzenia oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji odbędzie się w dniu 22 czerwca 2010 roku o godz. 10:00  w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/.Porządek posiedzenia:


 


1.      Otwarcie posiedzenia Komisji.


2.      Przedstawienie porządku posiedzenia.


3.      Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.


4.      Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji zadań przez Posterunek Policji w Sieroszewicach za 2009 rok.


5.      Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach za 2009 rok.


6.      Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:


a)       zmian w budżecie na 2010 rok,


b)     udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu,


c)     udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu,


d)     udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu,


e)     udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu,


f)      zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działania współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,


g)     zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działania współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,


h)     zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w Gminie Sieroszewice we wsiach Sieroszewice i Psary” ,


i)       zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa boiska sportowego w m. Sieroszewice w ramach programu „MOJE BOISKO ORLIK  2012 ”,


j)      zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa infrastruktury tworzącej centrum wsi Sieroszewice ”,


k)    określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,


l)       określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze,


m)  nadanie statutu Urzędowi Gminy Sieroszewice,


n)     zbycia zabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,3767 h położonej w Strzyżewie w drodze bezprzetargowej,


o)     wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty oceny nieruchomości – lokalu mieszkalnego. 


7.      Wolne głosy i wnioski.


8.      Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2010-06-21 10:38:53 | Data modyfikacji: 2011-01-12 09:29:28.
Program obchodów 20-lecia samorządu
 Program obchodów

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Damian Szkudlarek - Inspektor | Data wprowadzenia: 2010-06-04 12:47:19 | Data modyfikacji: 2011-01-12 09:29:10.

INFORMACJA


W dniu 25 maja 2010 roku o godz.: 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się XXXVI Sesja Rady Gminy Sieroszewice.


PORZĄDEK OBRAD:


1.      Otwarcie posiedzenia.


2.      Stwierdzenie quorum.


3.      Przedstawienie porządku obrad.


4.      Przyjęcie protokołu z XXXV sesji.


5.      Interpelacje i zapytanie radnych.


6.   Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.


7.   Sprawozdanie Wójta z działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.


8.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.


9.   Wolne głosy i wnioski.


10.  Zamknięcie obrad.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjych- Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2010-05-21 13:47:45 | Data modyfikacji: 2011-01-12 09:28:52.

INFORMACJA


Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji zawiadamia, iż posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2010 roku o godz. 12:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/.


 Porządek posiedzenia:


 


1.      Otwarcie posiedzenia Komisji.


2.      Przedstawienie porządku posiedzenia.


3.      Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


4.      Zaopiniowanie rocznego sprawozdania  z działalności GOK w  Sieroszewicach za 2009 rok.


5.      Zaopiniowanie  rocznego sprawozdania  z działalności GBP w Sieroszewicach za 2009 rok.


6.      Zaopiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Wielowsi”


7.      Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2009.


8.      Wolne głosy i wnioski.


9.      Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjych | Data wprowadzenia: 2010-04-14 11:54:57 | Data modyfikacji: 2011-01-12 09:28:28.

INFORMACJA


Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury oraz Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Zaopatrzenia zawiadamiają, iż wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury oraz Komisji Budżetu Finansów i Zaopatrzenia odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2010 roku o godz. 10:00  w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/.


 Porządek posiedzenia:


 


1.      Otwarcie posiedzenia Komisji.


2.      Przedstawienie porządku posiedzenia.


3.      Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.


4.      Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.


5.      Zaopiniowanie rocznego sprawozdania  z działalności GOK w  Sieroszewicach za 2009 rok.


6.      Zaopiniowanie  rocznego sprawozdania  z działalności GBP w Sieroszewicach za 2009 rok.


7.      Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:


a)     zmiany w budżecie na 2010 rok


b)     zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Sieroszewice i miejscowości Sadowie ( gm. Ostrów Wielkopolski) oraz dopłacie do 1 m3 wody i 1 m3 ścieków,


c)     udzielenia pomocy finansowej dla  Powiatu  Ostrowskiego  na  zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego”


d)     zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Wielowsi”


8.      Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu  oraz Komisji Rolnictwa za rok 2009.


9.      Wolne głosy i wnioski.


10. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjych | Data wprowadzenia: 2010-04-14 11:47:52 | Data modyfikacji: 2011-01-12 09:28:05.

INFORMACJA


W dniu 30 marca 2010 roku o godz.: 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się XXXIV Sesja Rady Gminy Sieroszewice. 

 Porządek obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2010-03-19 11:27:59 | Data modyfikacji: 2011-01-12 09:27:42.

INFORMACJA


Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia zawiadamia, iż posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia odbędzie się w dniu 26 marca 2010 roku o godz. 12:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/.Porządek posiedzenia:


 


1.Otwarcie posiedzenia Komisji.


2.Przedstawienie porządku posiedzenia.


3.Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


4.Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach:


a)    zmian w budżecie na 2009 rok


b)   wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki


5.Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez Gminny   Ośrodek Kultury w Sieroszewicach za rok 2009.


6.Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez Gminną Bibliotekę w Sieroszewicach za rok 2009.


7.Zaopiniowanie wniosku mieszkańców wsi Strzyżew w spawie ponownego przeanalizowania przeznaczenia budynku po byłej Szkole Podstawowej w Strzyżewie i budowy nowego przedszkola.


8.Opracowanie planu pracy Komisji na 2010 rok.


9.Wolne głosy i wnioski.


10.Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2010-03-19 11:04:49 | Data modyfikacji: 2011-01-12 09:27:21.

INFORMACJA


Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji zawiadamia, iż posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji odbędzie się w dniu 24 marca 2010 roku o godz. 12:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/.


 Porządek posiedzenia:


 


1.   Otwarcie posiedzenia Komisji.


2.   Przedstawienie porządku posiedzenia.


3.   Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


4.   Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2009 przez Gminny Ośrodek Kultury w Sieroszewicach.


5.   Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2009 przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Sieroszewicach.


6.   Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2010.


7.   Rozpatrzenie wniosku mieszkańców wsi Strzyżew w sprawie ponownego przeanalizowania przeznaczenia budynku po byłej Szkole Podstawowej w Strzyżewie.


8.   Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2010 r.


9.   Wolne głosy i wnioski.


10.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2010-03-18 09:28:37 | Data modyfikacji: 2011-01-12 09:27:02.

INFORMACJA


Przewodniczący Komisji  Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury zawiadamia, iż posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury odbędzie się w dniu 22 marca 2010 roku o godz. 12:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/.


 Porządek posiedzenia:


 


1.         Otwarcie posiedzenia Komisji.


2.         Przedstawienie porządku posiedzenia.


3.         Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


4.         Zaopiniowanie projektów uchwał


a)        zmian w budżecie na 2010 rok


b)        wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki


5.         Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Sieroszewice.


6.         Opracowanie planu pracy Komisji na 2010 rok.


7.         Wolne głosy i wnioski.


8.         Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2010-03-18 09:19:44 | Data modyfikacji: 2011-01-12 09:26:39.
Bezpłatne badanie mammograficzne dla pań w wieku
50-69 lat
 W dniu 27 lutego 2010 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach  istnieje możliwośc wykonania bezpłatnego badania mammograficznego dla pań w wieku 50-69 lat. Szczególowe informacje w informacji zamieszczonej poniżej.
 Badanie mamograficzne - informacje

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej, Sportu, Kultury oraz Archiwum | Data wprowadzenia: 2010-02-23 10:57:05 | Data modyfikacji: 2011-01-12 09:26:14.
Data wprowadzenia: 2010-02-23 10:57:05
Data modyfikacji: 2011-01-12 09:26:14
Autor: Stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej, Sportu, Kultury oraz Archiwum
Opublikowane przez: Roman Sodolski