Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Poznaniu
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji I Rozwoju - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2011-02-09 10:54:00 | Data modyfikacji: 2012-01-18 12:34:58.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Poznaniu
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji I Rozwoju - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2011-03-23 12:11:16 | Data modyfikacji: 2012-01-18 12:35:22.

URZĄD GMINY


SIEROSZEWICE


Sieroszewice, 13.07.2011r.


 


 


 OBWIESZCZENIE


 


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań


i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sieroszewice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


 


 


 


Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80 poz.717 ze zmianami) oraz art. 39 w związku z art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r.   nr 199 poz. 1227 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sieroszewice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 03.08.2011 do 15.09.2011 w siedzibie Urzędu Gminy ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice w godzinie od 7.30 do 15.30.


            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie ww. zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14.09.2011 o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice, 63-405 Sieroszewice, ul. Ostrowska 65.


            Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.


Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Sieroszewice, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.10.2011r.


 


Jednocześnie na podstawie art. 54 ust.2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 189 poz. 1227 ze zmianami) informuję o:


 


przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,


 


której przedmiotem jest prognoza oddziaływania na środowisko do ww. projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.


Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko.


Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Sieroszewice, ul. Ostrowska 65; 63-405 Sieroszewice.


Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zainteresowani w wyżej określonym terminie mogą składać uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej, ustnej do protokołu, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sieroszewice@sieroszewice.pl  bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o bezpiecznym podpisie elektronicznym) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.10.2011r.


W temacie wniosku lub uwagi do prognozy należy wpisać „ Prognoza- III zmiana studium- Sieroszewice”.


Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Sieroszewice


W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone. 


 


                                                                                WÓJT GMINY

                                                                       CZESŁAW BERKOWSKI  

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2011-07-13 08:17:26 | Data modyfikacji: 2012-01-18 12:35:45.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat
 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat w sprawoe decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn: ",,Budowa zespołu chlewni komorowych oraz biogazawni usytuowanych na działkach nr ewidencyjny: 1/1,1/2, 1/3 położonego w miejscowości: Biskupice Zabaryczne, gmina Mikstat:.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2011-07-13 14:49:27 | Data modyfikacji: 2012-01-18 12:36:41.

Zobacz:
 Rozbudowa pawilonów do chowu norek oraz zwiększeniu wielkości obsady fermy norek z 45 DJP do 202,3 DJP w istniejącym gospodarstwie rolnym w Masanowie. .  Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „STRZYŻEW" . 
Data wprowadzenia: 2011-07-13 14:49:27
Data modyfikacji: 2012-01-18 12:36:41
Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Ryszard Boduch
Opublikowane przez: Roman Sodolski