Mieniem gminy jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych gminnych osób prawnych.

Gminnymi osobami prawnymi są, poza gminą, gminne jednostki organizacyjne, którym ustawy przyznają wprost taki status oraz inne osoby prawne, które mogą być tworzone przez gminę na podstawie ustaw.

Nabycie mienia gminnego następuje w szczególności:

  • na podstawie ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym – formalną podstawę nabycia mienia stanowią decyzje komunalizacyjne
  • przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy
  • przez przekazanie gminie mienia przez administracje rządową
  • w wyniku własnej działalności gospodarczej
  • przez inne czynności prawne
  • w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

Oświadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo wójt. Wójt może udzielić upoważnienia do działania w tym zakresie zastępcy wójta samodzielnie lub wraz z inną osobą również upoważnioną przez wójta.

Czynność prawna, z której wynika zobowiązanie pieniężne wymaga kontrasygnaty skarbnika gminy.

Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wójta.

Gminne osoby prawne decydują samodzielnie, w granicach ustaw, o sposobie wykonywania należących do nich praw majątkowych.

 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-09-17 09:40:02.
 Informacja o stanie mienia komunalnego.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-10-12 10:58:27.
 Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2006

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2007-05-16 13:26:49.
 Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na 30.09.2009 r.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy | Data wprowadzenia: 2009-12-29 10:45:33.
 Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na 31.12.2010 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Skarbnik Gminy - Teresa Grzeszczyk | Data wprowadzenia: 2011-05-31 12:18:15.
 Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na 31.12.2011 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Skarbnik Gminy - Teresa Grzeszczyk | Data wprowadzenia: 2012-07-31 12:28:04. Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na 31.12.2012 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Skarbnik Gminy - Teresa Grzeszczyk | Data wprowadzenia: 2013-06-17 10:52:04 | Data modyfikacji: 2013-06-17 10:55:28.
 Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na 31.12.2016 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Skarbnik Gminy - Teresa Grzeszczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-28 13:35:03 | Data modyfikacji: 2017-03-28 13:44:03.
Data wprowadzenia: 2017-03-28 13:35:03
Data modyfikacji: 2017-03-28 13:44:03
Autor: Skarbnik Gminy - Teresa Grzeszczyk
Opublikowane przez: Roman Sodolski